barnkalas hyresratt

Förbundsstämma

Den 15-18 juni genomfördes Hyresgäst­föreningens förbundsstämma 2023, denna gång i Göteborg med region Västra Sverige som värdregion. I år är det 100 år sedan Hyresgäst­föreningen fick en gemensam organisation genom riksförbundet, något som skedde just i Göteborg, och förbundsstämman är ett av de tillfällen där detta jubileum uppmärksammades.

Missade du förbundsstämman?

Marie Linder håller tal under Hyresgäst­föreningens förbundsstämma 2023

Förbundsstämman 2023

Förbundsstämman genomförs varje ojämnt år innan juni månads utgång. 2023 genomfördes förbundsstämman i Göteborg, med Västra Sverige som värdregion. På förbundsstämman valdes Marie Linder om som förbundsordförande, en ny förbundsstyrelse valdes, organisations­utredningens arton förslag behandlades, liksom ett stort antal motioner från medlemmar och föreningar. Förbundsstämman antog också två uttalanden som du kan ta del av här

 

förbunsstämma stockholm 2020

Vad är en förbundsstämma?

Förbundsstämman är Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är förbundsstämman som beslutar om övergripande inriktning för föreningen, våra bostadspolitiska program, medlemsavgift och andra frågor som rör hela organisationen.

 

Hyresgäst­föreningens förbundsstyrelse 2023

Vad beslutas vid förbundstämman?

Vid en förbundsstämma behandlas både förslag som förbundsstyrelsen lägger fram och förslag som lämnats in från medlemmar eller föreningar i form av motioner. Motioner kan handla om till exempel vilka frågor som ska lyftas och prioriteras, vilka stadgar (interna regler) som ska gälla i föreningen, eller hur vi ska arbeta som organisation.

Man_funderar_penna_bord

Att delta som ombud vid stämman

Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar. Ombuden nomineras av sina föreningar, och väljs ut av fullmäktige i respektive region. Läs vad det innebär att vara stämmoombud här.

Nominera och lämna motioner till stämman

Som medlem kan du nominera personer till förbundsstyrelsen och andra förtroendeuppdrag som förbundsstämman väljer. Du kan också påverka genom att lämna motioner (förslag) till förbundsstämman. Motioner kan lämnas av enskilda medlemmar, lokala hyresgäst­föreningar, hyresgäst­föreningar och regioner. Motionstiden går ut fyra månader innan stämman för medlemmar och lokala hyresgäst­föreningar, och för hyresgäst­föreningar och regioner tre månader innan stämman. Nomineringar ska vara inne senast tre månader före stämman.

EN hyresgäst­förening för alla – förslag från organisations­utredningen

Förra förbundsstämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en organisations­utredning. Denna utredning är nu klar, och en slutrapport lämnades till förbundsstämman 2023. I slutrapporten finns 18 olika förslag som förbundsstämman tog ställning till. Förslagen rör fyra olika områden:

  • Stärka lokalt arbete och engagemang
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda
  • Samordning, digitalisering och effektivisering
  • Hyresgäst­föreningens ägande av fastigheter

Du kan ta del av rapporten och förslagen här