Att vara stämmoombud

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Det är på stämman våra största och viktigaste beslut fattas. Det är här vi bestämmer vart Hyresgästföreningen är på väg, vilka frågor som är viktigast att jobba med, och vilka som ska leda föreningen till nästa stämma. Att vara ombud på stämman är därför ett av de allra viktigaste uppdragen man kan bli vald till inom Hyresgästföreningen. Här beskriver vi hur förbundsstyrelsen ser på uppdraget som stämmoombud och vad som förväntas av den som är vald.

Ett förtroendeuppdrag

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är du vald av medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman. Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar.

Det är alltså ett mycket stort ansvar, och även om du är nominerad av din förening, och vald av fullmäktige i din region, så representerar du på stämman alla medlemmar och hela organisationen.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som stämmoombud innebär att du deltar i alla beslut som stämman ska fatta. Det är allt från att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen), till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

Om det skulle utlysas en extrastämma mellan den stämma du är vald som ombud till och nästa ordinarie stämma, är du ombud även på extrastämman.

Vad förväntas av ombuden?

Som ombud förväntas du aktivt delta i stämmans demokratiska process. Detta innebär att:

  • Du har läst stämmans handlingar innan stämman börjar och satt dig in i de frågor som ska behandlas (det finns ingen tid under stämman för att läsa på).
  • Du deltar aktivt i rundabordssamtalen kring de olika frågorna – genom att både prata och lyssna!
  • Du har möjlighet att göra inlägg i plenum (inför hela stämman) efter att rundabordssamtalet avslutats – men förbered i så fall vad du tänkt säga så att du är tydlig.
  • Du kan, men måste inte, lägga egna förslag genom yrkanden (begäran om något). Det kan till exempel vara att yrka bifall på en motion där förbundsstyrelsen yrkat avslag, eller tvärtom. Om flera vid bordet vill yrka likadant kan ni lägga ett gemensamt yrkande.
  • Du är uppmärksam på presidiet, som leder stämmans arbete. Om presidiet är otydligt, begär ordningsfråga! Om du tycker att något är oklart så kanske andra tycker det också. En ordningsfråga kan hjälpa den demokratiska processen.
  • Du deltar i stämmans omröstningar och personval. Du har medlemmarnas mandat att rösta så som du finner bäst, inte så som någon annan säger åt dig att rösta. Rundabordssamtalen, yrkanden och inläggen i plenum är till för att alla frågor ska gås igenom, alla perspektiv ska lyftas och du tryggt ska kunna ta ställning för de förslag som anser bäst för Hyresgästföreningen och medlemmarna.

Under stämmodagarna kan olika arrangemang ingå. Det kan vara utåtriktade aktiviteter (under stämman 2018 genomfördes en namninsamling ute på stan i Malmö) eller interna aktiviteter såsom seminarier eller samtal. Dessa arrangemang är inte en del av stämman som demokratisk process, men alla ombud förväntas delta.