Att vara stämmoombud

Här kan du läsa vad uppdraget som stämmoombud för Hyresgäst­föreningen innebär.

Vad innebär det att vara stämmoombud?

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är du vald av medlemmarna och har deras förtroende för att föra deras talan på stämman. Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar.

Det är alltså ett mycket stort ansvar och även om du är nominerad av din förening och vald av fullmäktige i din region, så representerar du på stämman alla medlemmar och hela organisationen. 

Vad förväntas av dig som stämmoombud?

Som ombud förväntas du aktivt delta i stämmans demokratiska process. Det innebär att: 

  • Du har läst stämmans handlingar innan stämman börjar och satt dig in i de frågor som ska behandlas. 
  • Du deltar aktivt i rundabordssamtalen kring de olika frågorna – genom att både prata och lyssna!  
  • Du har möjlighet att göra inlägg i plenum (inför hela stämman) efter att rundabordssamtalet avslutats. 
  • Du kan, men måste inte, lägga egna förslag genom yrkanden (begäran om något). 
  • Du är uppmärksam på presidiet, som leder stämmans arbete. Om presidiet är otydligt, begär ordningsfråga! 

Fördelar med att vara stämmoombud

Du deltar i stämmans omröstningar och personval. Du har medlemmarnas mandat att rösta så som du finner bäst, inte så som någon annan säger åt dig att rösta. Detta innebär att du är en central nyckelfigur i att vara med och skapa och utforma Hyresgäst­föreningens framtid. Rundabordssamtalen, yrkanden och inläggen i plenum är till för att alla frågor ska gås igenom, alla perspektiv ska lyftas och du tryggt ska kunna ta ställning för de förslag som anser bäst för Hyresgäst­föreningen och medlemmarna. Dessa samtal ger dig både möjlighet till att bredda din förförståelse kring olika frågor och en chans att möta andra förtroendevalda kring viktiga frågor.