Spårvagn i Göteborg
Adobe Stock

Skicka en motion till stämman

Har du tankar om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med? Har du idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Du som medlem har möjlighet att vara med och påverka genom att skriva motioner till förbundsstämman!

Nästa förbundsstämma genomförs i juni 2023. Under hösten 2022 öppnas möjligheten att lämna in motioner, och sista dagen att lämna in kommer att vara den 16 februari för medlemmar och lokala hyresgästföreningar, och en månad senare för hyresgästföreningar och regioner.

Vi kommer även denna gång använda ett digitalt verktyg för inlämnande av motioner.

Inkomna motioner till förbundsstämman

Det kom in 122 motioner till förbundsstämman under motionsperioden i början av 2020, och ytterligare 41 när motioneringen åter öppnades upp inför 2021. Motionerna handlade bland annat om boende/påverkansarbete, kommunikation och digitala stöd, medlemskap och ändringar av stadgarna. Du kan ta del av motioner, protokoll och andra dokument från förbundsstämman här. 

Tips för en bra motion

 1. Börja med en enkel rubrik


  Ge din motion en tydlig och kort rubrik som berättar vad motionen handlar om. Exempel: Engagera fler medlemmar i ombyggnadsfrågor.

 2. Beskriv vad motionen handlar om

  Det är här du förklarar för stämmans ombud varför de ska fatta det (eller de) beslut du föreslår. Här kan det vara knepigt att avgöra hur mycket man ska skriva, men en grundregel är att alltid försöka vara så tydlig och kortfattad som möjligt!

  Motioner till Hyresgästföreningens förbundsstämma kan handla både om sådant som ligger utanför organisationen men där Hyresgästföreningen på något sätt kan påverka (till exempel bostadspolitik eller opinionsbildning) eller om sådant som gäller organisationen internt.

  Beskrivningen bör innehålla:

  En bakgrund – Vad är anledningen till att du skriver din motion? Är det en situation som bör förändras, något som inte fungerar eller som kan förbättras?

  En lösning – Beskriv vad ditt förslag består i och hur det ska förändra det problem eller den situation du beskrivit.

  Exempel: Många ombyggnader av hyresfastigheter pågår i landet. Många av dessa leder till höga hyreshöjningar för hyresgäster – så höga att många inte har råd att bo kvar efter en ombyggnad.

  Genom att engagera fler medlemmar i ombyggnadsfrågor så kan vi bli en starkare kraft i ombyggnadsprocesser, och göra stor skillnad för hyresgäster. Till exempel kan skulle vi kunna öka medlemmarnas kunskaper om vilka regelverk som finns och vilka rättigheter man har som hyresgäst.

 3. Formulera det du vill att stämman ska besluta

Slutligen innehåller motionen ett eller flera förslag till beslut, så kallade att-satser. Här är det viktigt att du formulerar dig noga. Oavsett vad du skrivit i beskrivningen är det att-satsen eller att-satserna som stämman tar ställning till. En otydlig att-sats innebär ett otydligt beslut, om stämman beslutar om bifall – alltså antar det förslag du skrivit.


Exempel: Jag/vi föreslår att alla regioner ska anordna en årlig utbildning om ombyggnader för medlemmar. Att information och material kring ombyggnader ska finnas tillgängligt på Hyresgästföreningens webb.