Så planerar du en lokal valrörelse

Inför en valrörelse är det viktigt att prioritera hårt när ni väljer er valfråga. Det gäller också att sätta upp mål och att ta reda på mycket fakta i frågan, liksom att anpassa budskapen utifrån vem ni pratar med. Här har vi samlat våra bästa tips för hur du planerar en lokal valrörelse.

Valrörelsen steg för steg

För att få politiker att vilja agera i en fråga behöver du och din förening övertyga dem om att det aktuella förslaget är prioriterat och bra. Du behöver även få dem att känna att det finns en stark folklig opinion i frågan. För att maximera chanserna att få genomslag för frågorna vi driver underlättar det att lägga upp en tydlig och genomtänkt plan. Här följer Hyresgäst­föreningens förslag för att steg för steg planera en lyckad valrörelse.

1. Välj fråga att driva

Först och främst ska ni välja vilken/vilka politiska frågor ni vill driva inför valet. Ju fler frågor ni driver, desto större risk att inte få genomslag för någon. Olika frågor kan vara olika lätta att få genomslag för och det är oerhört viktigt att ni prioriterar bland frågorna.

Tänk på det här när ni väljer fråga:

 • Hur många berörs av frågan?
 • Hur viktig är frågan för dem som berörs?
 • Är frågan enkel att förklara?
 • Finns det en tydlig konflikt i frågan?
 • Finns det möjlighet att faktiskt kunna påverka politiskt i frågan?

2. Sätt lokala mål

Att sätta mål är nödvändigt för att ni ska veta att ni är överens om vad ni vill uppnå och förstå varför ni gör vad ni gör. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är ett stöd för att ge riktning och komma framåt i arbetet. Tänk på att det redan finns nationella övergripande mål för valkampanjen – bryt ned dem och hämta inspiration till era egna mål som rör just er lokala fråga.

3. Ta reda på fakta

När ni valt fråga och satt upp era mål behöver ni ta reda på all fakta ni kan om frågan. Har frågan diskuterats tidigare i kommunen? Undersök om det finns rapporter eller forskning kring frågan eller kanske information om hur boende på orten påverkas av frågan. Det mesta finns att söka fram på webben, exempelvis via Hyresgäst­föreningens hemsida eller lokala nyhetsmedier.

4. Formulera budskap och argument

För att nå framgång med er opinionsbildning behöver ni helst få både allmänhet och politiker på er sida. När ni formulerar ert budskap och era argument är det därför viktigt att ha båda målgrupperna i åtanke. Ni behöver väcka intresse och visa varför frågan ni lyfter är viktig nog att agera i. Försök att komma på flera argument som både talar till känslor och förnuft hos mottagaren.

Tydliggör för er själva:

 • Vad är problemet? Är det renovräkningar, trångboddhet eller bostadsbrist ni vill lösa? Eller finns det flera problem kopplade till frågan?
 • Vad är ert förslag till lösning? Vilka åtgärder kan och bör kommunens politiker vidta för att lösa problemen?
 • Vad händer om förslaget genomförs/inte genomförs? Att visa på kontrasterna mellan att gå vidare med ert förslag eller inte kan vara ett bra sätt att bilda opinion.
 • Varför är frågan viktig för alla i kommunen? För att fler bland både politiker och allmänhet ska sympatisera med er är det bra om ni inte bara talar för hyresgästernas bästa utan även om hur hela samhället vinner på att era förslag genomförs. Allmänintresse före egenintresse.

5. Välj kampanjaktiviteter

Fundera över vilka aktiviteter ni ska genomföra för att nå ut i frågan. Tänk på att aktiviteter både kan ske fysiskt och digitalt. Utse vem som är ansvarig för att planera respektive aktivitet och besluta om budget för det ni ska genomföra.

Exempel på aktiviteter:

 • Starta en namninsamling eller Facebook-upprop.
 • Boka möte med berörda kommunpolitiker.
 • Sätta upp affischer och dela flygblad.Skriva en insändare till lokaltidningen.
 • Ordna ett panelsamtal eller politikerdebatt om frågan.

Här kan du läsa om fler förslag på valaktiviteter. 

6. Så lyckas ni med genomförandet av aktiviteterna

Nu är förarbetet gjort och det är dags att köra igång. Kom ihåg att den bästa planen är den som genomförs. Nedan följer några tips som kan underlätta genomförandet:

 • Peppa! Som ledare i valrörelsen är din uppgift att se till att valaktiviteterna känns så roliga och meningsfulla som möjligt. Se därför till att peppa dina kamrater och kampanjarbetare och tala om vilken viktig insats de gör för sig själva, sina grannar och alla Sveriges hyresgäster.
 • Delegera! I de flesta fall blir verksamheten bättre och roligare när fler är med och bidrar. Dela därför ut ansvarsområden till dem du leder, även om det rör sig om små arbetsuppgifter. Så blir det tydligt att alla har en roll att fylla och risken att allt faller på en person minskar.
 • Belöna! Människor tycker för det mesta om att känna sig synliga och uppmärksammade. Var därför noggrann med att berömma och belöna de som lägger ner sin tid på valrörelsen. Vänliga och tacksamma ord räcker långt, men ibland kanske en glass efter kampanjen också kan vara på sin plats.

7. Följ upp och utvärdera

För att säkerställa att ni lägger tid, energi och pengar på rätt saker är det viktigt att också följa upp och utvärdera de insatser som görs. På så sätt kan ni dra lärdomar av det ni gjort tidigare och lyckas ännu bättre i nästa kampanj. Det kan vara allt från att förstå hur mycket korv med bröd som faktiskt går åt när ni besöker en innergård eller vilka argument som går hem, till att utvärdera i vilken grad insatserna leder mot det mål ni satt upp för kampanjen.

TIPS: Samarbeta med andra!

För att ytterligare öka möjligheterna att få genomslag för våra frågor är det ofta smart att samarbeta med andra som tycker som oss. Fundera över om det finns andra organisationer på orten som ni kan kroka arm med. Organisationer som ofta har lokalavdelningar som bryr sig om bostadsfrågan kan till exempel vara studentkårer, PRO, jagvillhabostad.nu och fackföreningar.