Därför behöver vi öka bostadsbyggandet

Många viktiga bostadspolitiska beslut fattas i Sveriges kommuner. Frågan om att öka bostadsbyggandet är en av de bostadspolitiska frågor som kommunerna förfogar över. Här kan den lokala hyresgäst­föreningen spela en avgörande roll med sitt påverkansarbete.

Viktigt att påverka kommunpolitiker

Det är viktigt att vi i Hyresgäst­föreningen inte bara driver påverkansarbete på nationell nivå, utan även gentemot kommunpolitiker. Där spelar våra föreningar en viktig roll genom att uppvakta politikerna där vi bor. Här kan du ta del av information och argument kring frågan om att öka bostadsbyggandet, vilken engagerar såväl hyresgäster som väljare.

Öka bostadsbyggandet – mest med hyresrätter

År 2021 bodde 90 procent av Sveriges befolkning i en kommun med bostadsbrist. Många kommuner kan och måste göra mer för att säkra allas rätt till ett eget tryggt hem. Det kan handla om att höja målsättningen för bostadsbyggandet, ge allmännyttan i uppdrag att bygga, planera för ett högt bostadsbyggande genom många och generella detaljplaner samt erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor. Staten ska stötta kommuner som planerar för fler bostäder genom en kommunal byggbonus samt hjälpa till med finansieringen genom investerings­stöd och förmånliga bygglån. Merparten av det som byggs bör vara hyresrätter.

Hyresgäst­föreningens argument för att bygga mer:

  • Alla har rätt till ett eget hem. Att ha en egen, trygg bostad är en mänsklig rättighet. Sveriges grundlag lägger särskild vikt vid att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Lagen säger också att det är kommunerna som har huvudansvaret för bostadsförsörjningen.
  • Minska trångboddheten. Under senare år har trångboddheten ökat i takt med bostadsbristen. Fler bostäder kan leda till att fler hushåll hittar ett lämpligt boende.
  • Ökad frihet och rörlighet. Bostadsbristen hindrar unga från att flytta hemifrån och bli vuxna, par hindras från att flytta ihop och bilda familj eller att skiljas och människor i alla åldrar får svårt att flytta på sig för studier eller ett nytt jobb. Med fler bostäder ökar rörligheten och fler får möjlighet att leva det liv de vill.
  • Växande samhällen. Fler bostäder innebär sysselsättning för de som bygger, möjlighet till ökad befolkningsutveckling på en ort och därigenom även ökade skatteintäkter för kommuner och regioner.

Mer information om bostadsbristen kan du hitta på hurvibor.se som är en faktabank producerad på uppdrag av Hyresgäst­föreningen.