modell av stad
iStock

5. Markpolitik

Kommunerna har planmonopol och har därför stort inflytande över hur marken ska användas även om kommunen inte äger marken själv. Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling.

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Det här kan låta självklart, men är tyvärr inte det. Idag saknar ofta kommuner de resurser som krävs för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller så saknas den politiska viljan. Vi vill ha en mark- och planpolitik som gör det tydligare för kommuner vilka bostadsbehov dom måste uppfylla, genom en nationell översiktsplan. Hur och var det byggs ska vara upp till kommunen, men att det ska byggas när det är bostadsbrist måste vara en självklarhet. Vi tycker också att staten ska hjälpa till genom en kommunal byggbonus, till kommuner som planerar efter behov.

Vi föreslår

 • En nationell översiktsplan för Sverige, där bostadsbehovet analyseras, översätts till en nationell plan för bostadsbyggande som sedan bryts ner på kommunnivå.
 • En planeringsbonus, där staten ger ekonomiska incitament till kommuner med en planerings- och byggtakt som följer bostadsbehovet.
 • Kommunalt stödlån för köp av mark i syfte att säkerställa tillräckligt kommunalt markinnehav för att säkra byggmålen
 • Förköpslagen återinförs i syfte att ge kommunerna stärkt möjlighet till strategiska markköp för att skapa förutsättningar för framtida bostadsbyggande.
 • Samhällsbyggnader tillåts att vara del i exploateringsavtal på samma villkor som allmän platsmark.
 • Utökad rätt att kräva detaljplaneförändringar för fastighetsägare, enskilt eller i grupp för att intensifiera exploateringsgraden.
 • Riksintressena reduceras i antal och omfattning för att tillåta mer byggnation i ofta attraktiva områden

  Läs mer

  Läs mer om vår markpolitik i rapporten Plats för fler bostäder