modell av stad
iStock

5. Markpolitik

Kommunerna har planmonopol och har därför stort inflytande över hur marken ska användas även om kommunen inte äger marken själv. Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling.

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Den kommunala verktygslådan består av översiktsplaner, detaljplaner och bygglov, samt strategiska markinnehav. Men att hålla sig med stora plankontor med många handläggare är kostsamt och konkurrerar med andra mer omedelbara åtaganden, vilket i många kommuner resulterat i att bostadsplaneringen blivit reaktiv snarare än proaktiv. Detaljplaner ritas upp när en byggherre visar intresse, snarare än genom att kommunen går i förväg och drar upp planer för expansion. Det gör att detaljplaner anpassar specifikt till en byggherre, som i ett senare skede kanske drar sig ur, varpå kommunen står med en detaljplan som ingen efterfrågar. I rikare kommuner är i det i vissa fall inte resurserna som tryter, men däremot den politiska viljan att tillgodose ett bostadsbehov. Opinionen för att bevara en villaidyll i nära anslutning till kollektivtrafik och storstadens utbud gör att vissa kommuner vägrar ta sin del av bostadsförsörjningen.

Det krävs reformer för att alla kommuner med bostadsbrist ska planera för ett bostadsbyggande efter behov. 

Vi föreslår

  • En statlig bostadsplan där bostadsbehovet analyseras, översättas till en nationell plan för bostadsbyggande som sedan bryts ner på kommunnivå. Kommuner som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.
  • En Byggbonus 2.0, där staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner med en planerings- och byggtakt som följer bostadsbehovet.
  • Att kommuner skapar gynnsamma mark- och exploateringsvillkor som ger förutsättningar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.
  • Att förköpslagen återinförs i syfte att ge kommunerna stärkt möjlighet till strategiska markköp för att skapa förutsättningar för framtida bostadsbyggande.
  • Att fler kommuner använda tomträtten som ett verktyg för att stimulera till fler hyresrätter.
  • Fler kombinerade satsningar på infrastruktur med hållbart bostadsbyggande