colceller tak
iStock

6. Miljö

Våra bostäder både påverkar och påverkas av klimatförändringarna. För ett framtida hållbart boende måste utsläppen av växthusgaser som våra bostäder orsakar, minimeras, och samtidigt måste våra hus och samhällen anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna för med sig. Bostadssektorn, liksom alla samhällets sektorer, måste göra allt den kan för att minimera sina klimatutsläpp.

Ja till statligt stöd för energieffektivisering och modernisering av våra bostäder 

Vi vill gynna och påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet måste vägas in i allt som görs - byggande, renovering, när man inför energibesparande åtgärder, i produktion av byggmaterial och i förvaltningen av våra bostäder. Hur vi klarar av att göra vårt samhälle mer hållbart hänger i ihop med om vi kan göra det utan att försvåra och fördyra för vanligt folk.  
 
För oss är det självklart att det inte bara är hyresgästerna som ska bära kostnaderna för modernisering och energieffektivisering av vårt befintliga bostadsbestånd, utan samhället gemensamt. Därför föreslår vi ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiförbrukning samtidigt som hyran kan hållas nere vid stora renoveringar. 

Vi föreslår

  • Reformpaketet Renovera Sverige med ett statligt stöd för hållbara renoveringar.
  • En ny reglering med krav på att hus och fastigheter ska bibehålla ett brukbart skick. Bland annat måste det bli enklare att få igenom ett åtgärdsföreläggande.
  • En ny förvärvslag, där alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta i syfte att förhindra kortsiktiga och spekulativa aktörer från att köpa upp hyresfastigheter.
  • Att staten ser över regelverk eller ekonomiska incitament som motverkar att man väljer renovering före utbyte.