Balansera kostnader
Hyresgäst­föreningen

4. Boskatter

Statliga bidrags- och skatteregler ska utformas så att de varken påverkar hushållens val av upplåtelseform för sitt boende, eller investerares val av verksamhet. Upplåtelseformerna hyresrätt, eget hem och bostadsrätt erbjuder grundläggande skillnader som starkt begränsar möjligheten till en exakt likabehandling. Däremot bör det eftersträvas att de villkor för skatter och subventioner som regleras av staten i slutänden leder till en god balans.

Ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt boende 

Idag är skattereglerna till nackdel för dig som hyr din bostad. Det tycker vi är fel. Vi tycker att olika boendeformer - hyresrätt, egna hem och bostadsrätt - ska beskattas på ett rättvist sätt. Dagens skattesystem har bidragit till ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt på många platser. Det försvårar också för hyresvärdar som vill planera för ett långsiktigt underhåll, något som har bidragit till utvecklingen med kraftiga hyresökningar och så kallade ’renovräkningar’.  
 
Reformer måste till för att skapa både balans mellan boendeformerna, och bättre ekonomiska villkor vid förvaltning och renovering av hyreslägenheter. Vi föreslår därför bland annat att en låg, fullt avdragsgill moms läggs på hyran. Att fastighetsägare skattefritt ska kunna sätta av pengar för framtida underhåll, samt att fastighetsavgiften för hyresrätter tas bort. Det är en rättvisefråga. 

Vi föreslår

 • Att en låg, fullt avdragsgill moms läggs på hyran. Den lägsta momssatsen är 6 %, men med ett sådant påslag blir ingående moms, som uppgår till 25 %, avdragsgill. Nettot blir positivt vilket gör alltifrån renovering till daglig drift mer lönsam, vilket kan leda till både hyressänkningar och mer investeringar i hyresrätten.
 • Att den kommunala fastighetsavgiften ersätts med en reformerad fastighetsskatt, där större hänsyn tas till fastighetens värde, med spärr för låginkomsttagare i högt värderade bostäder
 • Att fastighetsavgiften för fastigheter upplåtna med hyresrätt avskaffas. Idag beskattas hyresrätten både på sitt resultat, och som kapitaltillgång genom fastighetsavgiften, vilket innebär en dubbelbeskattning.
 • Att förbättra förutsättningarna för avsättning till periodiseringsfond. Genom att utöka avsättningsperioden till 10 år och slopa schablonintäkten på gjorda avsättningar kan underhåll och renoveringar stimuleras.
 • Att reglerna för ränteavdragsbegränsningar i företagsbeskattningen blir mindre restriktiva. Det nyligen införda systemet riskerar att medföra kraftiga kostnadsökningar när räntorna går upp. Sverige bör sträva efter större jämbördighet med andra EU-länder och utnyttja möjligheten till mer generösa undantag i enlighet med underliggande EU-direktiv.
 • Att samma skattesats för stämpelskatt bör gälla för oavsett upplåtelseform. Idag är stämpelskatten högre för juridiska personer än för fysiska personer, bostadsrättsföreningar och kommuner. Den högre stämpelskatten är orättvis och motverkar rörligheten på bostadsmarknaden, samt bidrar till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

  Läs vår rapport

  Fem skatteförslag för en flexibel och hållbar
  bostadsmarknad