Workshop för förtroendevalda

Region Stockholms valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen tar in nomineringar (förslag) från medlemmar, tar kontakt med de föreslagna, intervjuar dem och lämnar slutligen ett förslag till fullmäktigemötet.

Du kan när som helst under året lämna in en nominering till någon av ledamöterna i valberedningen. 
Ditt förslag måste vara valberedningen tillhanda senast två månader före själva valet.

Sista nomineringsdag är onsdag den 22 februari 2023, två månader före regionens årsmöte lördag den 22 april 2023.

Regionstyrelsens sammansättning

Valberedningen vill lägga fram ett förslag där regionstyrelsen präglas av kompetens, mångfald, jämställdhet, integritet, kreativitet, öppenhet och förmåga att kommunicera samt analytisk förmåga.

Regionstyrelsens ledamöter behöver inte var för sig ha samtliga förmågor men tillsammans bör de flesta finnas representerade.

Det är mycket viktigt att de nominerade har god förståelse för sitt uppdrag och att de är villiga att ta på sig ett ansvar för organisationens framtida trovärdighet och legitimitet på bostadsmarknaden.

Ledamöterna i regionstyrelsen kommer även att tillsammans med anställda tjänstepersoner delta i regionens förnyelsearbete.

Valberedningens sammansättning

Nomineringskommitténs uppgift är att ta fram ett förslag till regionens valberedning utifrån de nomineringar och intresseanmälningar som inkommer. I det arbetet har kommittén att beakta att valberedningen ska komma att spegla god kännedom om regionen, geografisk spridning samt en god representativitet avseende kön, ålder samt mångfald.

Det är viktigt att ni presenterar personen så att vi i valberedningen får en uppfattning om personen passar för uppdraget.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består idag av 13 ordinarie ledamöter varav en ordförande.
Nominering gäller sex ordinarie ledamöter för två år.

Ordinarie ledamöter i tur att avgå, valda fram till årsmötet april 2023

Carina Cedergren, Sundbyberg                   

Jaana Andersson, Södermalm                              

Jonas Carlsson, Nynäshamn                       

Jenny Wiklund, Östermalm                        

Richard Samuelsson, Nordost                     

Susanne Edberg, Huddinge                         

Ordförande vald fram till årsmötet 2024

Susanne Sjöblom, Nacka Värmdö               

Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet 2024

Ann-Margrethe Livh, Järva                         

Anders Möller, Sydost                                

Jörgen Johansson, Sydost                         

Kjell Lindmark, Haninge                            

Per Jansson, BrännkyrkaHägersten         

Rose-Marie Roth Bromma-Ekerö             

Revisorer

Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs växelvis om två år.

Ordinarie revisor i tur att avgå, vald fram till årsmötet april 2023.

Kerstin Aggefors, Järva                              

Ordinarie revisor, vald fram till årsmötet april 2024

Lars-Åke Henriksson, Sydost                        

Ersättare i tur att avgå, vald fram till årsmötet april 2023

Jonas Larsson, Sydost                                  

Ersättare, vald fram till årsmötet april 2024.

Sven Stormdahl, Sydost       

Valberedningen

Valberedningen består av 7 ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller fyra ledamöter på 2 år. En ordförande på 1 år ska väljas.

I tur att avgå, valda fram till årsmötet april 2023

Maj Lovén, Södermalm                                  

Tony Nicander, Nynäshamn                           

Ulla Rosén, Sollentuna                                    

JanÅke Skoog, Sydost                                      

Ledamöter valda fram till årsmötet april 2024

Eva Dazley, Järvfälla                                       

Britt-Marie Löfdahl, Solna                              

Arne Tärnblom, Huddinge                               

Val av ordförande till valberedningen 1 år

I tur att avgå

Eva Dazley, Järfälla