Workshop för förtroendevalda

Region Stockholms valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen tar in nomineringar (förslag) från medlemmar, tar kontakt med de föreslagna, intervjuar dem och lämnar slutligen ett förslag till fullmäktigemötet.

Du kan när som helst under året lämna in en nominering. 

Ditt förslag måste vara valberedningen tillhanda senast två månader före själva valet.

Regionstyrelsens sammansättning

Valberedningen vill lägga fram ett förslag där regionstyrelsen präglas av kompetens, mångfald, jämställdhet, integritet, kreativitet, öppenhet och förmåga att kommunicera samt analytisk förmåga.

Regionstyrelsens ledamöter behöver inte var för sig ha samtliga förmågor men tillsammans bör de flesta finnas representerade.

Det är mycket viktigt att de nominerade har god förståelse för sitt uppdrag och att de är villiga att ta på sig ett ansvar för organisationens framtida trovärdighet och legitimitet på bostadsmarknaden.

Ledamöterna i regionstyrelsen kommer även att tillsammans med anställda tjänstepersoner delta i regionens förnyelsearbete.

Det är viktigt att ni presenterar personen så att vi i valberedningen får en uppfattning om personen passar för uppdraget.

Valberedningens sammansättning

Nomineringskommitténs uppgift är att ta fram ett förslag till regionens valberedning utifrån de nomineringar och intresseanmälningar som inkommer. I det arbetet har kommittén att beakta att valberedningen ska komma att spegla god kännedom om regionen, geografisk spridning samt en god representativitet avseende kön, ålder samt mångfald.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består idag av 13 ordinarie ledamöter varav en ordförande.

Ordförande vald fram till årsmötet 2024

Susanne Sjöblom, Nacka Värmdö               

Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet 2024

Ann-Margrethe Livh, Järva                         

Anders Möller, Sydost                                

Jörgen Johansson, Sydost                         

Kjell Lindmark, Haninge                            

Per Jansson, Brännkyrka Hägersten         

Rose-Marie Roth, Bromma-Ekerö

Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet 2025

Jaana Andersson, Södermalm

Jonas Carlsson, Nynäshamn

Susanne Edberg, Huddinge

Per Askebäck, Södermalm

Janåke Skoog, Syd-Ost

Stefan Uddebrant, Gotland

Revisorer

Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs växelvis om två år.

Ordinarie revisor i tur att avgå, vald fram till årsmötet april 2025.

                          

Ordinarie revisor, vald fram till årsmötet april 2025

Kerstin Aggefors, Järva                          

Ersättare, vald fram till årsmötet april 2025

Jonas Larsson, Syd-Ost   

Ersättare, vald fram till årsmötet april 2024

Lars-Åke Norman, Vällingby  

Valberedningen

Valberedningen består av 7 ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller fyra ledamöter på 2 år. En ordförande på 1 år ska väljas.                     

I tur att avgå, ledamöter valda fram till årsmötet april 2024

Eva Dazley, Järvfälla                                       

Britt-Marie Löfdahl, Solna                              

Arne Tärnblom, Huddinge

Ledamöter valda fram till årsmötet april 2025

Maj Lovén, Södermalm

Tony Nicander, Nynäshamn

Nada Khachnaoui, Nordost

Roger de Robelin, Östermalm

I tur att avgå, val av ordförande till valberedningen 1 år

Eva Dazley, Järfälla