Sergels torg

Etik- och moralgruppen

När det uppstår en konflikt mellan regionens förtroendevalda eller där förtroendevalda är inblandade har Etik- och moralgruppen ett särskilt uppdrag att erbjuda stöd och hjälp. Gruppen består idag av två personer och nu söker regionstyrelsen efter nya personer till gruppen.

När en konflikt uppstår är det respektive föreningsstyrelse i regionen som i första hand ska hantera den. Om föreningsstyrelsen inte kan lösa konflikten, kan de i sin tur skicka ärendet vidare till Etik- och moralgruppen för vidare hantering. Det är alltså väldigt sällan som en förtroendevald eller medlem gör en anmälan direkt till den regionala Etik- och moralgruppen. Får gruppen in ett ärende som inte först hanterats av föreningen, skickas det tillbaka med den hänvisningen. Undantaget är om ärendet handlar om ledamöter i berörd föreningsstyrelse.

Du hittar kontaktuppgifter till regionens 27 hyresgäst­föreningar här. 

Etik och moralgruppens uppdrag

Etik- och moralgruppen har främst en medlande funktion i syfte att försöka lösa uppkomna konflikter där förtroendevalda är inblandade. Om det inte går, bereds ärendet till regionstyrelsen med ett utlåtande och ett förslag om åtgärd som till exempel suspendering eller uteslutning. Gruppen har ingen beslutsrätt. Regionstyrelsen kan i vissa fall hantera ärenden utan att det först beretts av gruppen, till exempel vid misstanke om ekonomiska oegentligheter, en fällande dom i en rättsinstans eller om ärendet kräver en akut åtgärd.

Om du anser att ditt ärende bör hanteras direkt av Etik- och moralgruppen, kan du skicka in det till etik.moralstockholm@hyresgastforeningen.se. Ärendet går då direkt till gruppens medlemmar samt till regionordförande.

Sök eller nominera till Etik- och moralgruppen

I dagsläget består arbetsgruppen av två personer. Efter stadgeändringen vid stämman 2021 är det regionstyrelsen som utser dessa och nu söker vi efter nya personer till gruppen.

Som medlem kan du nominera dig själv eller någon annan. Personen du nominerar måste vara medlem i Hyresgäst­föreningen.

Regionstyrelsen har beslutat om ett antal viktiga kompetenser för personer i Etik- och moralgruppen.

  • Hög integritet och moral
  • Lätt att skapa tillit och att få kontakt med personer
  • Förstå och acceptera människors olikheter och lika värde
  • Orädd för att möta upprörda personer
  • Förmåga att medla mellan människor
  • Kunnig på Hyresgäst­föreningens stadgar samt står bakom och lever efter vår värdegrund och våra etiska regler 
  • Uppdraget innebär att vara en extra god representant för Hyresgäst­föreningen i alla situationer, även privat. 
  • Inte inneha några förtroendeuppdrag i ledande position inom organisationen. Till det räknas uppdraget som föreningsordförande samt alla regionala och nationella uppdrag inom Hyresgäst­föreningen.  
  • Bra på att uttrycka sig i tal och skrift

Vi söker löpande efter nya personer till gruppen så det går alltid att anmäla ett intresse. Ansökan/nominering skickas via e-post till: regionstyrelsen.stockholm@hyresgastforeningen.se.