Etiska regler för Hyresgäst­föreningens förtroendevalda och anställda

Som förtroendevald är du en företrädare för Hyresgäst­föreningen. Med det kommer ett ansvar att vara en förebild. För att underlätta för dig i din roll har vi etiska regler till stöd i ditt uppdrag.

Våra värderingar och vad vi strävar efter

 • Hyresgäst­föreningen är en ideell förening som kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster (Ändamål).
 • Hyresgäst­föreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra. Hyresgäst­föreningen står för alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor som delar vår värdegrund ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor. Diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, vare sig i eller utanför föreningen. Hyresgäst­föreningen ser diskriminering av människor som ett hot mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar inte rasism, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling (Värdegrund).
 • Hyresgäst­föreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Hyresgäst­föreningen underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. Hyresgäst­föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden (Inriktning).
 • Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas (Vision).

  (Utdrag ur § 1, Stadgar för Hyresgäst­föreningen)

Medlemmarnas förtroende

Att vara representant för Hyresgäst­föreningen är ett viktigt uppdrag att förvalta. Medlemmarna har genom att välja medlemskap, visat att de har förtroende för Hyresgäst­föreningen. Därför är det en viktig del i uppdraget att som förtroendevald eller anställd i Hyresgäst­föreningen förvalta detta förtroende på ett ansvarsfullt sätt.

Du har fått förtroende att föra medlemmarnas talan. Det är viktigt att du tolkar detta förtroende rätt, dina värderingar är därmed mycket viktiga. Du måste ha förmågan att skilja på Hyresgäst­föreningens värderingar och dina egna, om dessa inte stämmer överens. Det är en styrka att våga erkänna sina misstag och våga ändra uppfattning. Du behöver inte ha svaren på alla frågor.

Förtroendet bygger också på tilltro till dig som person. Att du är duktig och
kompetent räcker inte om man inte vågar lita på dig som person. Det gäller att både lyssna och att vara öppen och tydlig i sin kommunikation.

Respektera att det finns olika uppfattningar, respektera att inte alla har samma förutsättningar att sätta sig in i olika frågor, se människors olikheter som resurser och möjligheter. Du delar ett ansvar för att våra medlemmar, förtroendevalda och anställda har möjlighet att växa i vår organisation. Många engagerade medlemmar, förtroendevalda och anställda är vår styrka.

Ställ ofta frågorna till dig själv som underlättar att bygga ett gott förtroende:

 • Vad är mitt uppdrag och min roll?
 • Stöttar jag medlemmarna med det jag tänker göra?
 • Vinner Hyresgäst­föreningen något på detta, förbättrar det relationerna,
  stämmer det överens med våra gemensamma värderingar?
 • Kommer jag sedan att känna mig stolt över det jag tänker göra?
 • Tål mitthandlande medlemmarnas och omvärldens granskning?

Att ha medlemmarnas förtroende betyder:

 • att du handlar i enlighet med medlemmarnas intressen.
 • att du inte missbrukar din roll i Hyresgäst­föreningen.
 • att du är sparsam med medlemmarnas pengar och Hyresgäst­föreningens resurser.
 • att du uppträder objektivt och rakryggat i ditt förhållande till motparten.
 • att du är ärlig, noggrann och visar respekt för mänskliga värden.
 • att du, när du kandiderar för ett förtroendeuppdrag och när du har ett sådant, är öppen med vem du är och din bakgrund samt redovisar de kontaktuppgifter som föreningen kräver, allt för att medlemmarna ska kunna göra ett fullt informerat val.

Integritet

Integritet innebär att vara okränkbar och oberoende. Som företrädare är det en styrka att ha stark integritet. Att ha ett öppet, vänligt och socialt uppträdande kan mycket väl förenas med en principfast hållning.

Det handlar om att du inte byter ståndpunkt och moral vid olika tillfällen. Det budskap som du står för inför medlemmar, gäller även i övriga sammanhang. Men det handlar också om att ingen kan köpa dina åsikter eller ditt agerande.

Som förtroendevald eller anställd kan du bli utsatt för frestelser. Ett enda övertramp kan vara tillräckligt för att skada förtroendet och anseendet både för dig och Hyresgäst­föreningen.

Därför bör Hyresgäst­föreningen så långt som möjligt stå för våra egna kostnader när vi åker på kurser, studieresor och liknande med våra motparter eller andra aktörer.

Att uppträda med integritet betyder:

 • att du inte låter dig utnyttjas.
 • att du markerar gränser och vågar säga nej när det behövs.
 • att du håller löften och respekterar överenskommelser

Som andra ser dig

Du har genom ditt uppdrag/din anställning, ett stort ansvar för att vara förebild och företrädare för Hyresgäst­föreningen. Som förtroendevald och anställd skapar du i hög grad andras bild av Hyresgäst­föreningen.

Bilden skapar du genom ditt uppträdande, språk, klädsel och din attityd. Du representerar inte bara dig själv - inte ens i privata sammanhang. Ditt uppträdande blir en del av kännetecknet för Hyresgäst­föreningen. Det är viktigt att du skiljer ditt engagemang i Hyresgäst­föreningen från eventuella andra uppdrag eller engagemang du har.

Att uppträda föredömligt betyder:

 • att du är väl förberedd när du träffar medlemmar, övriga hyresgäster, motparter och företrädare för samhället i övrigt.
 • att du behandlar människor med respekt.
 • att du vårdar ditt språk och uppträdande.
 • att du inte låter ditt omdöme försämras genom att vara påverkad av alkohol eller andra droger, och aldrig företräder Hyresgäst­föreningen när du är påverkad.
 • att du tydligt skiljer ditt uppdrag i Hyresgäst­föreningen från andra uppdrag eller engagemang, till exempel partipolitiska uppdrag eller att använda Hyresgäst­föreningens varumärke i olämpliga sammanhang.

Ledarskap

En bra ledare skapar förutsättningar för förtroendevalda och anställda att tillsammans utveckla, genomföra och följa upp verksamheten.

Att vara ledare i Hyresgäst­föreningen innebär:

 • att du är en förebild för andra.
 • att du kan delegera men inte avstå från ditt ansvar.
 • att du inte behöver kunna allt, det går bra att återkomma med svar.
 • att du är öppen och lyhörd för förändringar och hur detta påverkar människor.
 • att du skapar utvecklingsmöjligheter både för dig själv och andra.
 • att du är en god kommunikatör.
 • att du håller koll på omvärlden och försöker förutse framtiden utifrån ett helhetsperspektiv.
 • att du inte försummar din egen utveckling.

Särskilt om sociala medier

Facebook, Twitter och andra sociala medier är en vanlig metod att kommunicera med medlemmar men också med dina egna vänner. Även om du inte skriver i Hyresgäst­föreningens namn så kan du som företrädare för Hyresgäst­föreningen uppfattas så. Var därför försiktig med vad du skriver och hur du uttrycker dig.

Att tänka på i sociala medier:

 • behandla andra med respekt.
 • vårda ditt språk och ditt uppträdande.

Övriga riktlinjer

Som förtroendevald och anställd är du skyldig att följa Hyresgäst­föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.