Befolkningens bostadspolitik

Befolkningens bästa bostadspolitik

I den femte delen av Hyresgästerna 2022 presenterar vi vilken bostadspolitik som allmänheten efterfrågar, med fokus på hyresdelen av bostadsmarknaden. Oavsett hur man bor, är stödet starkt för en generell bostadspolitik, en mer aktiv stat och en stor och stark allmännytta öppen för alla.

Hur stor andel hyrerätter ska ägas av kommunen?

En bred allmännytta för alla tycker majoriteten

De flesta anger att alla kommuner ska ha kommunala bostadsbolag som är till för invånare. Sex av tio hyresgäster anger att kommunen bör äga majoriteten av alla hyresrätter i kommunen. Bland de som äger sin bostad svarar även majoriteten att allmännyttan bör ha en dominerande ställning på den lokala hyresmarknaden.

Bör marknadshyror införas?

Nej till marknadshyror

Starkast stöd finner vi i motståndet mot marknadshyror. En majoritet vill slå vakt om dagens system med kollektivt förhandlade hyror för boende i hyresrätt. Inga av de undersökta grupperna (hyresrätt, bostadsrätt, småhus) är för ett införande av marknadshyror.

ska staten erbjuda stöd till nybyggnation?

Staten bör erbjuda stöd för att bygga nya lägenheter

En majoritet av de svarande är för att staten ska erbjuda stöd för nybyggnation av bostäder. 55 procent av hyresgäster, är för stödet. Av de som äger sin bostad är stödet inte lika stort. 21 procent av småhusägarna håller inte med om staten bör erbjuda stöd för nybyggnation medan 37 procent håller med påståendet: Staten ska erbjuda stöd för nybyggnation av bostäder. 

ska bostadsbidraget höjas?

Höjt bostadsbidrag får minst stöd

Hyresgäster och svenskarna i allmänhet är skeptiska till selektiva inslag i bostadspolitiken, som bostadsbidraget. Bara bland hyresgäster är stödet för höjda bostadsbidrag större än motståndet, 36 procent håller med, medan 20 procent är emot. Bland de som äger sin bostad är knappt var femte för ett höjt bostadsbidrag, medan drygt var tredje är emot. 

ska staten agera för att kommunerna ska planlägga mark för nybyggnation?

Ja till att kommuner ska planera för fler bostäder

Idag saknar ofta kommuner resurser för att kunna bygga i den takt som behövs. Bland hyresgäster svarar 53 procent att staten bör ställa krav på kommuner att bygga fler bostäder. Bland boende i bostadsrätt håller varannan med påståendet och 44 procent av småhusägarna tycker också att staten ska agera. Den grupp som är mest negativ är småhusägare där 14 procent svarar att de inte håller med om att: Staten ska agera för att kommunerna ska planlägga mer mark för bostadsbyggnation. 

ska staten erbjuda stöd till energieffektivisering  av fastigheter?

Sex av tio positiva till stöd för hållbara renoveringar

Modernisering och energieffektivisering av bostäder innebär ofta stora kostnader. Att ett statligt stöd bör erbjudas för att genomföra hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiförbrukning, håller 56 procent av alla småhusägare och 62 procent av hyresgäster med om.