Vägen mot framtiden

För att Hyresgäst­föreningen ska vara en fortsatt stark och drivande rörelse full av människor måste vi betyda mer för fler – för dagens och morgondagens hyresgäster, för medlemmarna och för samhällets utveckling. Vi behöver bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor. Det stärker våra möjligheter att nå våra mål och vår vision.

En bredare samhällsaktör

När de första hyresgäst­föreningarna bildades var hyresgästerna mer eller mindre rättslösa. Hyresgästerna var aktivister som bröt ny mark. De arbetade för en stor sak – rätten till en bostad. De första hyresgäst­föreningarna bildades utifrån tre huvudfrågor; hyrorna, de bostadssanitära frågorna och tryggheten. Utöver det tog sig hyresaktivisterna tid med ytterligare tre frågor som var viktiga för att driva och utveckla rörelsen; gemenskap, fostran och kulturen.
Hyresgäst­föreningens arbete har under lång tid varit framgångsrikt. Tillsammans har vi påverkat lagstiftning, förbättrat boendevillkoren och fått det statliga uppdraget att förhandla hyror. Under de senaste decennierna har bostadsfrågan tappat mark. Rätten till ett hem är inte längre självklar. 

Det blir också enklare, och nödvändigt, för Hyresgäst­föreningen att samverka med andra. Om vi blir bredare i våra frågor blir vi relevanta för fler. Genom att samverka med andra organisationer ökar vi också kunskapen om Hyresgäst­föreningen och kan locka fler att engagera sig.
Att Hyresgäst­föreningen tar ansvar för samhällets utveckling stärker dessutom vår roll som ansvarstagande förhandlande part. Det kommer att bidra till framgång både i förhandlingar och juridiskt stöd.

Var, hur och för vem ska det byggas?

Bostadsfrågan är inte en lösryckt fråga utan en del av en sammanhängande välfärds- och tillväxtpolitik. En egen bostad är en mänsklig rättighet. Därför behöver Hyresgäst­föreningen bli en bredare samhällsaktör. Vi behöver leda samhällsdiskussionen kring hemmet och vara en drivande aktör i samhällsutvecklingen.

Det handlar inte bara om husen, utan om livet i och mellan husen. Hemkänsla sträcker sig utanför den egna lägenheten. Det handlar om tillgång till service, kommunikationer, jobb, skola, vård, omsorg med mera. Det handlar också om samhällsekonomi, stadsutveckling, infrastruktur, hållbarhet, gentrifiering*1, integration, trångboddhet och så vidare.

Genom att bli en bredare samhällsaktör blir Hyresgäst­föreningen en organisation för både dagens och morgondagens hyresgäster. Vi driver inte bara frågan att det ska byggas – utan var det ska byggas, hur det ska byggas och för vem det ska byggas.

Om Hyresgäst­föreningen kan erbjuda lösningar på samhällsfrågor som på olika sätt påverkar nuvarande och kommande hyresgäster ökar våra möjligheter att få igenom förslag för hyresgästernas bästa och vi kan ta en ledande position i samhällsdebatten.

Vad innebär det för Hyresgäst­föreningen att bli en bredare samhällsaktör?

För att bli en bredare samhällsaktör behöver Hyresgäst­föreningen:
• Tydligt driva att behovet av bostäder är en viktig del av välfärden. För att lyckas med det behöver vi beskriva nyttan med en generell bostadspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi behöver visa ekonomer och andra att hyresrätten och den svenska modellen på bostadsmarknaden med allmännyttan ger många positiva samhällsekonomiska effekter.
• En gemensam bostadspolitisk vägvisare som är tydlig i vad organisationen tycker i olika frågor och hur de hänger ihop med varandra. Det behövs för att många i organisationen ska kunna uttala sig och berätta om vårt viktiga uppdrag. En sådan vägvisare finns med i detta framtidsprogram.
• Fler aktiva, förtroendevalda och anställda på olika nivåer som bidrar i samhällsbyggnadsfrågor och samhällsdebatten.
• Bli bättre på att skapa samarbeten – lokalt, regionalt och nationellt – och påverka tillsammans med andra.
• Förhandlare och jurister som jobbar strategiskt med att påverka politik och lagstiftning.
• Komplettera med nya kompetenser – till exempel inom stadsutveckling, samhällsekonomi, byggteknik och hållbarhet.
• Prioritera den lokala närvaron för att lyssna in och låta människors erfarenheter påverka politik och lagstiftning. Genom att mobilisera medlemmar och hyresgäster kan vi sätta större tryck på politiker och beslutsfattare.

En mötesplats för boendefrågor

Hyresgäst­föreningen startade som en rörelse med stort lokalt engagemang. Människor gick samman kring och kämpade för en gemensam idé. Engagemanget var stort och arbetet utfördes ideellt av medlemmarna. Lokala föreningar startades runt om i landet. För att nå större framgång växte behovet av en mer strukturerad samordning och organisation. En mer samordnad och nationell organisation har gett Hyresgäst­föreningen större kraft. Men på tjugo år har antalet förtroendevalda minskat från 25 000 *2 till cirka 10 400 *3 och antalet lokala föreningar har mer än halverats *4. Vi saknar aktiva lokala föreningar i alltför många bostadsområden. Lokalt arbete har inte prioriterats så högt de senast tjugo åren och vi har tappat en stor del av vår lokala förankring. Vi har tappat kontakten med hyresgäster och medlemmar och tjänstemännen har tagit på sig ett allt större företrädarskap.

Samtidigt har vi i stor utsträckning utvecklat en kundrelation till våra medlemmar. Många ser på sitt medlemskap som att de köper en tjänst, en möjlighet att få hjälp om något händer.. Vi har svarat på det genom att förstärka vår service: Vi har anställt högre utbildade jurister och ärendehandläggare, utökat vår tillgänglighet och vi jobbar aktivt med att ge våra medlemmar professionell rådgivning och bra bemötande. Det har varit en viktig utveckling, men service är en reaktiv relation och det är bara drygt en tiondel *5 av medlemmarna som får hjälp på detta sätt.

Som mötesplats kan vi locka fler att bli medlemmar och engagera sig. Det kan öka framgången i vårt bostadpolitiska påverkansarbete. Som mötesplats kan vi också vara ett forum för idéer och kunskapsutbyte som på ett bättre sätt driver förnyelse och innovation – både för att utveckla boendet och tillföra energi i diskussionen om vikten av ett hem och hyresrättens utveckling. Genom att vara en mötesplats blir vi i mycket högre grad en organisation som lyssnar och förmedlar kunskap. Det stödjer vårt service-, förhandlings- och påverkansarbete.

En större lokal närvaro och bättre förståelse och kunskap om människors berättelser stärker Hyresgäst­föreningen som förhandlande part. Genom att finnas lokalt kan vi även fånga upp och hantera vissa problem innan de kommer till jurister och handläggare som enskilda ärenden.

Vad innebär det för Hyresgäst­föreningen att bli en mötesplats för boendefrågor?

För att bli en mötesplats behöver Hyresgäst­föreningen:

Öka närvaron och inkludera
• Stärka den lokala nivån genom att bland annat förtydliga uppdrag, mandat och resurser.
• Släppa in nya personer och ge dem inflytande.
• Lyssna på, samarbeta med och förstå att vi är ömsesidigt beroende av hyresgästerna. De är experter på sitt boende och vet hur de vill ha sina hem. De har lokal kunskap och kompetens som organisationen behöver för att göra ett bra jobb. Det ger en organisation med ökat inflytande genom större medskapande.
• Ge intresserade medlemmar och hyresgäster förutsättningar för engagemang genom en satsning på kompetensutveckling i ledarskap, pedagogik och samtal. Alla som engagerar sig är viktiga ambassadörer för Hyresgäst­föreningen.
• Möjliggöra finansiering av anställda som jobbar lokalt med medlemsmedel, inte bara boinflytandemedel. Bli bättre på att söka extern finansiering.
• Stärka vår kompetens och förmåga att arbeta i nätverk med organisationer, företag, föreningar och individer.
• Tillföra fler språk.

Underlätta engagemanget
• Utveckla fler former för möten. Vi behöver en möteskultur som
präglas av öppenhet för nya personer, förslag och förhållningssätt. Möten och andra aktiviteter behöver också vara anpassade för människor med olika behov och förutsättningar.
• Utveckla arbetet med nya former för engagemang. Den som vill engagera sig ska kunna välja om hen vill engagera sig lokalt eller i mer övergripande frågor.
• Införa digitala möjligheter för påverkan och inflytande. Det kan underlätta engagemang och locka även dem som inte har tid eller möjlighet att gå på möten.
• Öppna våra kontor och lokaler för att vara mer inbjudande och skapa möjlighet till möten.
• Komplettera med mötesplatser för dialog om idé och värdegrund. Som många svenska idéburna organisationer kännetecknas Hyresgäst­föreningen av mycket ordning och mindre rörelse. Vi behöver främja idéer och kunskapsutbyte för att stimulera utveckling och lärande.

Ytterligare viktiga förflyttningar

Ny digital strategi

Utvecklingen av internet och sociala medier har förändrat människors sätt att mötas och dela kunskap. Att inhämta och dela kunskap, samordna, mobilisera och påverka politiskt är fortfarande centralt. Det förändrar människors förväntningar på oss som organisation. Det skapar också nya möjligheter.

Hyresgäst­föreningen arbetar med digitala kanaler men behöver utveckla och samordna dem för att öka vår öppenhet och för att förenkla engagemang. Morgondagens organisationer kommer inte att värderas utifrån den kunskap de har utan för den kunskap de delar med sig av. Hyresgäst­föreningen behöver öka öppenheten och dela fakta och kunskap.

Vi behöver utveckla möjligheter att engagera sig på nya sätt. Vi behöver utveckla metoder för att involvera våra medlemmar i utvecklingen av organisation och verksamhet för att öka värdet i medlemskapet. Vi behöver också underlätta för medlemmar att hjälpa varandra för att stärka sina möjligheter att själva förändra sin boendesituation och driva sina frågor.

Genom att samordna våra digitala kanaler kan vi lotsa besökarna mellan dem. Det kan till exempel innebära att den besökare som i ett första steg läser en nyhet om ombyggnader, hittar länkar till fördjupning av fakta om hyresgästers rättigheter och skyldigheter vid renoveringar och kan därifrån enkelt hitta verktyg för att engagera sig genom att till exempel bli medlem, gå med i en arbetsgrupp eller skapa opinion.

En ökad digitalisering kan öka kreativitet och innovation och utvecklingen av nya idéer, mötesplatser, arbetssätt och verksamheter.

En mer representativ organisation

Fyra av tio hyresgäster är under 40 år. En tredjedel har utländsk bakgrund. Så ser det inte ut bland Hyresgäst­föreningens förtroendevalda och anställda. För att kunna betyda mer för fler och bli en mötesplats för boendefrågor behöver Hyresgäst­föreningen bli en mer inkluderande organisation som bättre representerar hyresgästerna.

Det stärker vår legitimitet. Genom att vara öppna för människor som har olika erfarenheter och behov i sitt boende kan vi att fånga upp och driva fler frågor. Att bedriva verksamhet som på ett bättre sätt speglar hyresgästernas och medlemmarnas olika behov och erfarenheter gör oss mer relevanta. Det kan även öka intresset för andra organisationer att samverka med Hyresgäst­föreningen

Det är också viktigt för oss som demokratisk organisation att alla medlemmar har samma möjlighet att engagera sig och få inflytande.

En mer öppen och inkluderande kultur kan också locka fler att bli medlemmar och engagera sig.

En del av en större hyresgäströrelse

Hyresgäst­föreningen är en stor organisation men står ofta ensamma i debatten. Samtidigt finns det andra nätverk och aktörer som driver frågor som är viktiga för hyresgäster.

Det finns många argument för att Hyresgäst­föreningen ska se sig själv som en del av en större hyresgäströrelse. Genom att samordna med andra organisationer och nätverk som jobbar med våra frågor kan vi få större genomslag och stärka både vår roll och våra resultat. Det stärker hyresgästerna.

Hyresgäst­föreningen kan inte heller göra allt själv. Ska vi lyckas bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor behöver vi samarbeta med andra.

Genom att hyresgäströrelsen är större än Hyresgäst­föreningen ges också större plats för att skapa det vi ännu inte vet behövs. En större rörelse med flera organisationer kan öka förnyelsen och innovationen.

Vi kan inte heller ta för givet att alla som vill jobba för våra mål vill vara en del av Hyresgäst­föreningen. Genom att det finns fler möjligheter att bidra till ett bättre boende för hyresgästerna kan engagemanget ökas.

En större hyresgäströrelse underlättar fajten

Hyresgäst­föreningen är en organisation med lång tradition. Vi är stora och starka men vi upplevs också som en del av etablissemanget. I början utmanade Hyresgäst­föreningen systemen och nådde stora resultat. Men som en del av etablissemanget har det blivit allt svårare att påverka etablissemanget.

Hyresgästerna efterfrågar tydligare ställningstaganden och att vi utmanar systemen – inte bara gör vårt bästa inom befintliga ramar. För att kunna bli en aktuell och relevant mötesplats för många i en bredare samhällsdebatt måste Hyresgäst­föreningen kunna balansera ansvarstagande och fajt.

En större rörelse underlättar för oss att klara denna balans. Det kan gynna oss och hyresgästerna att det finns fler som kan ta en mer aktiv fajt för att utmana systemen. 

Tydligare demokratiska värderingar

Tider med stor arbetslöshet och inkomstfattigdom är grogrund för ytterligheter. Vi ser idag den största inströmningen av flyktingar sedan andra världskriget och medmänsklighet sätts på prov. Det finns ett stort engagemang kring flyktingsituationen runt om i Sverige. Samtidigt vet vi att integration och segregation är en av de högst prioriterade politiska frågorna bland väljarna i Sverige idag. I tider av bostadsbrist kommer olika grupper ställas mot varandra i bostadsområdena.

Hyresgäst­föreningen har historiskt varit tydlig och tagit ställning mot odemokratiska krafter och mot rörelser som inte ställer upp på alla människors lika värde – både inom landet och internationellt. Det är lika viktigt att vi är tydliga med detta idag. Vi kan behöva prata med och påverka alla valda partier i riksdagen och i en kommun, men om vi inte delar partiets värderingar är det är viktigt att vi är tydliga med det.

Hyresgäst­föreningens värdegrund tar tydlig ställning för människors lika värde och rättigheter.

Minskad administration

I en stor organisation som Hyresgäst­föreningen krävs rutiner, riktlinjer, planering, målstyrning och uppföljning. Men det finns en uppenbar risk att det blir för mycket av byråkrati och interna processer. Det finns risk för att vi inte lyckas vara tillräckligt snabbfotade och kan reagera på aktiviteter och insatser som kräver vår omedelbara uppmärksamhet.

För att frigöra resurser och kreativitet till verksamheten bör Hyresgäst­föreningen förenkla och samordna administrativa rutiner. Vi behöver hitta system som i högre utsträckning driver verksamheten framåt och som ger vinning i kvalitet utan att tynga ner.

Kompletterande strukturer för inflytande

För att bli en levande mötesplats och öka engagemanget mellan årsmöten och stämmor behöver Hyresgäst­föreningen involvera fler medlemmar, förtroendevalda och även hyresgäster i både beslutsprocesser och i arbetet med att ta fram olika underlag. Det kan till exempel vara att arbetsgrupper med medlemmar och förtroendevalda får tydliga mandat, ansvar och budget för utvecklingsområden, verksamhetsområden eller ämnesområden. Genom ökad inkludering får medlemmar och förtroendevalda ett större ägandeskap.

Det kan ge medlemmar som engagerar sig tillfälligt och i avgränsade uppdrag möjlighet att påverka organisationens beslutsfattande. Det kan sänka trösklar för engagemanget och bli ett första steg in till den representativa demokratin.

Genom att skapa möjlighet till direkt inflytande i olika sammanhang och former kan vi stärka vår demokratiska organisation.