Klubba

Vad gör hyresnämnden?

Om du hamnar i en tvist med din hyresvärd, och ni inte själva kan lösa själva tvisten, kan frågan tas upp i hyresnämnden. Hyresnämnden påminner om en domstol där de prövar hyres- och boendefrågor. Är du medlem kan vi företräda dig i hyresnämnden.

Har du en tvist med din hyresvärd?

Är du medlem kan du få hyresjuridisk rådgivning av Hyresgäst­föreningens experter. Hamnar du i en tvist med hyrevärden kan vi företräda och stötta dig i hyresnämnden om det skulle behövas. 

Vad gör hyresnämnden?

Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som har till att bland annat pröva hyres- och bostadsrättstvister i sina respektive regioner. hyresnämnden kan även medla och vara skiljenämnd i hyrestvister. Det finns åtta hyresnämnder i Sverige som varje år tar emot mellan 25 000 till 30 000 ärenden. 

Nämnden består av en ordförande som är jurist, och två intresseledamöter. En av ledamöterna har tidigare varit hyresgäst och den andra ledamoten har erfarenhet av att förvalta hyreshus. På så vis är båda parter representerade.

Vad kostar det att få ett ärende prövat i hyresnämnden?

Det kostar inget att ansöka till hyresnämnden. Dock får du själv betala för dina egna kostnader i samband med tvisten, oavsett om du vinner eller förlorar. Detta kan vara kostnader för ombud eller för förlorad arbetsförtjänst under tiden som du är med i förhandlingar. Till skillnad mot vad som gäller vid processer i allmän domstol riskerar den som förlorar tvisten inte att behöva betala motpartens rättegångskostnader. Den part som genom vårdslöshet eller försummelse orsakar motparten merkostnader under
processen kan dock komma att bli betalningsskyldiga för dessa.

Hur anmäler jag en hyresvärd till hyresnämnden?

Vill få ditt ärende prövat skickar du in en ansökan till hyresnämnden med ett formulär som hu hittar hos Sveriges Domstolar Innan du anmäler en hyresvärd till hyresnämnden ska du först be hyresvärden att åtgärda problemet eller bristen. Är du medlem (innan bristen uppstod) och din hyresvärd inte åtgärdar bristen kan du kontakta Hyresgäst­föreningen för att få hjälp att prata med hyresvärden. Om inte hyresvärden lyssnar och åtgärdar bristen kan vi hjälpa dig med ansökan om ett så kallat åtgärdsföreläggande till hyresnämnden, som är den juridiska termen för en anmälan med krav om att åtgärda en brist inom en viss tid.

Nämnden kommer sedan granska din ansökan men gör ingen egen utredning eller undersökning. I vissa fall begär de in mer uppgifter och de kan avvisa ansökan om det saknas nödvändigt underlag.

Hur skriver jag en ansökan om åtgärdsföreläggande till hyresnämnden?

  • Skriv vad det är för fel, brist eller missförhållande som du vill ska åtgärdas.
  • Skriv också på vilket sätt felet eller bristen orsakar dig problem.
  • Uppge vilka kontakter som du har haft med hyresvärden med anledning av bristerna.

Ansökan ska också innehålla ditt namn och kontaktuppgifter samt motpartens namn och kontaktuppgifter samt vilken adress, fastighet och lägenhet det gäller.

Vad händer efter en anmälan hyresnämnden?

När du eller din hyresvärd skickar in en anmälan till hyresnämnden granskas den och en kopia av ansökan skickas till motparten. Det ligger på ditt eget ansvar att skicka in all information som behövs för att hyresnämnden ska kunna ta ett beslut då de inte gör några egna utredningar eller undersökningar. Hyresnämnden börjar sedan med att försöka få dig och din hyresvärd att förhandla och komma överens. Gör ni detta kallas det för att ni förlikas och hyresnämnden kan stadfästa förlikningen så att den gäller som en dom.

Kan du och din motpart, trots hyresnämndens försök, inte komma överens kallar nämnden er till ett sammanträde. Vid sammanträdet deltar du och din motpart samt era eventuella ombud som ni anlitat. Det är inte alltid nödvändigt att du själv närvarar när du har ett ombud som kan föra din talan. Vanligtvis är sammanträdet offentligt vilket innebär att vem som helst har rätt att vara med och lyssna.

Sammanträdet börjar med att ordförande går genom de handlingar som har kommit in och du och din motpart får därefter möjlighet att   berätta mer. Eventuella vittnen som någon av parterna tagit med får svara på frågor. Beroende på vad ärendet gäller kan nämnden genomföra en besiktning av din lägenhet. Innan mötet avslutas får ni en ny möjlighet att yttra er. Ordförande avslutar därefter sammanträdet och berättar när och hur ni kommer få ett beslut.

Vilka tvister är vanliga i hyresnämnden?

Det är några ärenden i hyresnämnden som är vanligare än andra. Här kommer några exempel för vad en tvist i hyresnämnden kan handla om:

  • Samtycke vid andrahands­uthyrning. Vill du hyra ut sin hyresrätt i andrahand behöver du få tillstånd från din hyresvärd. Om hyresvärden inte samtycker kan du vända dig till Hyresnämnden.
  • Avstående av besittningsskydd. En hyresgäst besittningsskydd kan avtalas bort men för att detta ska gälla behövs ibland hyresnämndens godkännande.
  • Skälig hyra. I de fall där en hyresrätt hyrs ut till oskäligt högt pris kan du som hyresgäst pröva fallet i hyresnämnden och få hyran sänkt.

Kan jag få hjälp av Hyresgäst­föreningen i hyresnämnden?

Vi på Hyresgäst­föreningen kan hjälpa medlemmar som råkat hamna i tvist med sina hyresvärdar. Hos oss kan du få svar på alla dina frågor som rör boende i hyresrätt, du kan få hyresjuridisk rådgivning och vi kan företräda dig i hyresnämnden om tvisten uppstått under medlemsskapet. Tillsammans kämpar vi för ett samhälle med trygga boenden och gemenskap i bostadsområdena.

Kan ett beslut i hyresnämnden överklagas?

De flesta av hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Beslut i ärenden som handlar om tillstånd att få byta lägenhet eller att hyra ut sin bostad i andra hand kan dock bara överklagas om hyresnämnden ger särskilt tillstånd. Ett överklagande till Svea hovrätt ska vara skriftligt och skickas till hyresnämnden inom tre veckor från det att parterna meddelas om nämndens beslut. Svea hovrätts beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.

Kontakta hyresnämnden

Om du vill veta mer om hyresnämndens arbete eller har praktiska frågor om ansökningar, kan du kontakta hyresnämnden direkt. Här hittar du länkar till Sveriges åtta hyresnämnder:

Hyresnämnden i Stockholm

Hyresnämnden i Göteborg

Hyresnämnden i Malmö

Hyresnämnden i Jönköping

Hyresnämnden i Linköping

Hyresnämnden i Sundsvall

Hyresnämnden i Umeå

Hyresnämnden i Västerås

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.