Husfasad
Foto: Oscar Nord

Hyresgäst­föreningen kommenterar Expressen/GT granskningen

Expressen/GT har valt att granska Hyresgäst­föreningen. Vi är en stor organisation och ska tåla granskning, men vi vill att den ska vara balanserad, saklig och gjord på ett sätt där bilden av oss inte är bestämd på förhand. Så har det i praktiken varit i de artiklar som har publicerats. Där har Hyresgäst­föreningen inte fått komma till tals på ett sätt som inte på förhand ger en osaklig och tendentiös bild. Det har medfört att artiklarna innehåller allvarliga felaktigheter och sammantaget ger en felaktig bild av Hyresgäst­föreningen.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt

Det är viktigt för oss att komma med information som ger en mer nyanserad och bättre med sanningen överstämmande bild. Vi kommer därför att förklara mer i inläggen nedan. Det är många detaljer men desto mer viktigt att vår bild kommer fram tydligt, då artiklarna handlar om hela Hyresgäst­föreningen som organisation.

Några förtydliganden 

Hyresgäst­föreningens värdegrund är tydlig. ”Diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, vare sig i eller utanför föreningen”. Den måste alla som arbetar och engagerar sig i Hyresgäst­föreningen ställa upp på. Om sådana händelser ändå inträffar kommer respektive ärende att beredes enligt fastställda riktlinjer och stadgar.
Här kan du ta del av vår förbundsordförande, Marie Linders svar om diskriminerande behandling
Här kan du läsa mer om vår värdegrund.

Man ska komma ihåg att Hyresgäst­föreningen är en organisation med 500 000 medlemshushåll och flera tusen personer som är aktiva i Hyresgäst­föreningen. Och precis som i samhället i övrigt så kan det i sällsynta fall ske att människor beter sig ett olämpligt sätt. Om en anmälan kommer in om kränkande behandling till Hyresgäst­föreningen så startas ett ärende. Om ärendet berör en lokal hyresgäst­förening bereds ärendet av regionens stadge/policygrupp. Om det däremot gäller ett ärende inom regionstyrelsen är det Förbundsstyrelsens stadgeutskott som tar itu med ärendet. En förtroendevald kan bli suspenderad eller utesluten beroende på vad beredningen av ärendet visar.

Hyresgäst­föreningen har nyligen även ordnat en visselblåsarfunktion för hela organisationen. Det är ett led i vårt långsiktiga arbete för att vara en ansvarsfull organisation och arbetsgivare. Visselblåsarfunktionen ger både anställda och förtroendevalda en möjlighet att informera om eventuella oegentligheter. Detta görs anonymt och all information som kommer fram kommer att undersökas.

Hyresgäst­föreningen bedriver ingen häxjakt på kritiker.

Hyresgäst­föreningen är en medlemstyrd organisation. Medlemmarna väljer sina förtroendevalda som företrädare genom årsmöten. Medlemmarna utser ombud till en förbundsstämma som fattar beslut om Hyresgäst­föreningens ledning och struktur. För att kunna ge medlemmar stöd i juridiska frågor och förhandling anställs förhandlare, jurister, handläggare mm.

Med ungefär 800 anställda över hela landet behövs chefer för att hålla ihop organisationen. Vi har nio regionchefer och förbundschef. Här är Erik Elmgren högst ansvarig för tjänstemannaorganisationen.
Förbundsordförande, Marie Linder är den högsta företrädaren för hyresgäst­föreningens medlemmar, därtill finns ordföranden på region- och lokal nivå.

Hyresgäst­föreningen strävar efter att ha en verksamhet som ger så mycket värde för medlemmarna som möjligt. För detta krävs att organisationen rekryterar rätt kompetenser. De krav vi ställer vid rekrytering av personal är att personen har relevanta kompetenser och arbetslivserfarenheter samt delar vår värdegrund. Vi ställer däremot inte krav på hur personalen bor eftersom det är upp till var och en hur man vill bo. I övrigt kommenterar inte Hyresgäst­föreningen anställdas löneuppgifter, boendeformer eller privatliv. Hyresgäst­föreningen består av två ben, tjänstemän och förtroendevalda.

  • Torsdagen den 18 februari

– Publicerade GT en debattartikel där sex förtroendevalda kvinnor skrev om sina upplevelser av rasism och sexism inom Hyresgäst­föreningen. Senare samma dag skrev fem förtroendevalda kvinnor från samma region en replik där de visar en annan bild.

– Repliken blev försenad då Expressen/GT förhalade processen, eftersom tidningen först inte ville låta kvinnorna komma till tals, utan det i praktiken skedde en förhalning. Först krävde debattredaktören bilder på undertecknarna. Sedan möts vi möts av ett ”out of office” meddelande. Vi blir därefter uppringda av chefredaktören som undrar varför vår förbundsordförande ska göra en intervju med vår medlemstidning Hem&Hyra kl 16:00. Han hotade då med att de inte skulle ta in repliken. Det blev otrevligt samtal. Till slut gav Expressen med sig och tänkte låta kvinnorna bemöta och ge sin syn på hur de upplever Hyresgäst­föreningen.

Repliken publicerade kl 15:43 – då hade Expressen/GT haft artikeln sedan kl 12:54. Inget annat än en ren förhalning.

– En beredning för ärendena som de sex kvinnorna berättar om pågår just nu och måste få ha sin gång. Vi vill vara tydliga med att diskriminering eller annan kränkande behandling inte accepteras i Hyresgäst­föreningen. Vi tillämpar nolltolerans. Däremot värnar vi om den personliga integriteten och kommenterar därför inte enskilda händelser.

  • GT/Expressen skriver på lördag 20/2 att vi inte svarar.

Här ger de inte hela bilden.  Under kvällen torsdagen 18/2 hör de av sig med frågor. Dagen efter meddelar vi att vi svarar på måndag. GT/Expressen hör inte av sig men de kompletterar en artikel 20/2 med att vi inte återkommer. Här kan ni läsa det svar vi har skickat till tidningen, idag måndag - precis som vi meddelat i vårt mejl.

Hej

Den artikel ni hänvisar till är från den 5 februari 2020. I det läget fanns inga misstankar mot en särskild person. Utan förbundsstyrelsen tog larmsignalen från våra förtroendevalda revisorer på allvar och utövade sitt tillsynsansvar över regionen för att kunna utreda händelsen. Detta medförde per automatik att hela den dåvarande regionstyrelsen sattes under tillsynsansvar. I det läget fanns inga misstankar mot en särskild person.
Efter flera interna och en omfattande extern utredning visade sig ett underskott på uppemot 800 000 sek. Medlen spenderades på ett sätt som inte ligger i linje med Hyresgäst­föreningens värderingar och uppenbarligen gynnade dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg på ett oacceptabelt sätt.

Lundberg var också ordförande för den lokala Hyresgäst­föreningen Angered- där underskottet fanns. Konsekvensen blev att han uteslöts. Här kan du läsa mer om händelsen.

Längre ner i samma artikel som ni hänvisar till finns en rubrik ”turbulens i västra Sverige”. Här finns en uppsjö av artiklar som beskriver förfarandet då Förbundsstyrelsen utövade sitt tillsynsansvar över regionen. Gå gärna igenom dem. De besvarar väl det ni frågar efter.

I en folkrörelse är det viktigt att flera olika sidor får komma till tals. Vi ser repliken från de fem förtroendevalda kvinnorna som ett viktigt inlägg i vårt öppna och fria samtal och för att inte bara en part ska komma till tals, utan att flera sidor får ge sin sida på hur arbetet i Hyresgäst­föreningen bedrivs. Vi tycker därför att det är viktigt att fler förtroendevalda från samma region kommer till tals.

Med vänliga hälsningar,
Presstjänsten, Hyresgäst­föreningen

  • Expressen/GT skriver att en av undertecknarna av repliken fråntogs sina uppdrag som ledamot i februari 2020 efter att det förekommit ”ekonomiska oegentligheter” i regionstyrelsen.

Detta stämmer inte. Våra förtroendevalda revisorer larmade om att ekonomin inte verkade stämma i region Västra Sverige. Förbundsstyrelsen tog denna larmsignal på allvar och utövade sitt tillsynsansvar över regionen för att kunna utreda händelsen. Detta medförde per automatik att hela den dåvarande regionstyrelsen sätts under tillsynsansvar. I det läget fanns inga misstankar mot en särskild person.

Efter flera interna och en omfattande extern utredning visade sig ett underskott på uppemot 800 000 sek. Medlen spenderades på ett sätt som inte ligger i linje med Hyresgäst­föreningens värderingar och uppenbarligen gynnade dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg på ett oacceptabelt sätt.

Lundberg var också ordförande för den lokala Hyresgäst­föreningen Angered- där underskottet fanns. Konsekvensen blev att han uteslöts. Här kan du läsa mer om händelsen.

  • Expressen/GT skriver att Hyresgäst­föreningen har mörkat uppgifter med anledning av repliken från fem förtroendevalda kvinnor i region Västra Sverige

Detta stämmer inte. De är alla förtroendevalda i region västra Sverige precis som de sex kvinnorna som skrev den ursprungliga debattartikeln är eller har varit. Däremot vänder vi oss mot att Expressen /GT förminskar deras upplevelser med anledning av att en av de är sekreterare, vilket tidningens reporter gjorde i ett samtal under torsdagen.

  • Expressen/GT skriver att Hyresgäst­föreningen inte svarar på tidningens frågor förrän kvällen innan de publicerar sin granskning.

Vi svarar alltid så fort vi kan eftersom vi har respekt för mediernas arbete, vilket vi även gjorde i detta fall. Sedan Då Expressen/GT kontaktade oss svarade vi att vi kommer ge svar på de frågor som ställs, så fort det är möjligt. Eftersom flera av frågorna rör organisationens ekonomi och årsredovisning tar det tid att sammanställa och säkerställa att vi ger korrekta och välbalanserade svar. Expressen/GT berättade dessutom aldrig vilken deadline de hade för att få svaren eller när de planerade publicera sin granskning.

Det var först söndagskvällen, 14/2 innan granskningen skulle publiceras som vi blev kontaktade av SvT om att de skulle diskutera Expressens/GT:s granskning på måndagsmorgonen. Alltså vi blev informerade om publiceringen via omvägar, inte av Exressen/GT. Trots detta agerade vi så fort vi fått informationen om den planerade publiceringen skickade vi alla svar till både SVT och Expressen/GT.

  • Expressen/GT skriver att medlemsavgifterna inte täcker lönekostnaderna.

Precis som för hushåll, företag, organisationer betalas kostnader med den inkomst som finns. Det blir därför fel att endast fokusera på en intäkt om det är flera inkomster som ligger till grund för den. Expressen väljer att endast fokusera på medlemsavgifterna. Det är fel.

Våra totala intäkter för år 2019 uppgår till 824 miljoner kronor totalt, det framgår av årsredovisningen. Lönekostnaderna utgör 69 procent av de totala intäkterna.

Hyresgäst­föreningen driver verksamheten med en balanserad budget övertid, även om vi kan över- eller underbalansera budgeten enstaka år. Till exempel valde vi att underbalansera budgeten senaste valåret för att trycka på de frågor som berör hyresgäster.

  • Expressen/GT nämner det underskott som finns i vår årsredovisning för år 2019. Men de ger inte hela bilden.

Hyresgäst­föreningen är ingen vinstdrivande verksamhet - utan en medlems­organisation. Vi bedriver den verksamheten som medlemmarna vill se. Vi slösar inte med medlemmarnas pengar. Resultatet för verksamheten 2019 går jämnt ut. Därutöver har vi som krav att vi ska ha ett sparat kapital som innebär en årsavgift per medlem. Detta gäller för år 2019.

Det negativa resultatet som finns angivet i årsredovisningen beror på beslutade satsningar av förbundsstyrelsen, att använda det egna kapitalet för att utveckla folkrörelsen. Det handlar om kampanjen mot marknadshyra, ny hemsida och ett nytt intranät. Men även projekt som syftar till att skapa engagemang i bostadsområden och öka integrationen.

  • Expressen/GT skriver att enligt årsredovisningen för 2019 hade de finansiella tillgångarna ett värde på cirka 800 miljoner kronor. En stor del av avkastningen härifrån går till löner, menar Expressen/GT.

Det stämmer inte. Lönekostnaderna utgör 69 procent av de totala intäkterna från medlemsavgifter och hyressättningsavgifter. Avkastningen från det egna kapitalet går till särskilda investeringar för att stärka organisationen, inte till löpande verksamhet såsom löner.

Vi vill förvalta medlemmarnas förtroende väl. I dag har vi har ett högre värde på våra kapitalplaceringar än det bokförda värdet. Tidigare och även nu har dessa investeringar fallit väl ut. Detta har möjliggjort att vi kan använda detta kapital för beslutade satsningar som våra medlemmar vill se.

Hyresgäst­föreningen har funnits i snart hundra år - det har medfört att organisationen över tid har kunnat bygga ett sparkapital. Vi har tydliga riktlinjer för hur våra kapitalplaceringar på bästa möjliga sätt ska se till att våra medlemmar får en så långsiktig, trygg och positiv investering som möjligt.  Denna hantering och policy är beslutad av förbundsstyrelsen.

  • Expressen/GT skriver att hyrorna i Sverige, sedan 2004, i genomsnitt har stigit med 46 procent och att de boende i hyreslägenheter är stora förlorare jämfört med villaägarna

Denna siffra ger en felaktig bild av verkligheten då de siffror som anges i Expressen/GT även inkluderar nyproduktion och lägenheter som har renoverats till en mycket högre standard än de hade tidigare. En hyresgäst som har bott i en likadan lägenhet sedan 2003 har fått en höjning som är ca hälften så stor som den Expressen/GT anger – alltså 23 procent på 18 år. En låg ökning, som möjliggjorts av Hyresgäst­föreningens arbete.

Nyproducerade lägenheter är dyrare än existerande lägenheter. Det beror på att byggpriserna går upp, under perioden som Expressen/GT hänvisar till ökade de med ca 55%. Det får också ett större genomslag i siffran. Under de senaste tio åren har det byggts fler hyresrätter än de problematiskt få som byggdes från mitten av 1990-talet och fram tills dess. Siffran blir därför missvisande då den visar en högre byggtakt som en förlust för hyresgästerna.

Det är också viktigt i sammanhanget att komma ihåg att hyres­förhandlingarna börjar med yrkanden som parterna sedan analyserar och förhandlar om. Sedan 2013 har hyresvärdarna yrkat på en total ökning på 23 procent. Genom förhandling av Hyresgäst­föreningen har det sänkts till en faktisk ökning på 11 procent, alltså mindre än hälften så stor höjning som det hade varit utan hyresgäst­föreningens arbete. Detta har sparat hyresgästerna miljardbelopp.

Att hyresgäster organiserar sig tillsammans och ställer krav på både hyresvärdar och lagstiftare är det som bidrar till rimliga hyror och garanterar hyresgästernas rättigheter

Om du har några frågor kan du kontakta oss via den nationella pressjouren på mejl: press@hyresgastforeningen.se