Levande städer
Levande städer

Levande städer

För att våra städer och stadsdelar ska vara levande krävs det en mängd inslag och komponenter. Det kan handla om verksamheter i bottenvåningen, restauranger och kulturetablissemang i närheten eller kvarteret eller att området mellan husen är attraktivt och tryggt varför folk vill samlas och mötas.

Folkliv under större delar av dygnet är eftersträvansvärt då känslan av att känna sig trygg ofta förknippas med att många vistas i det offentliga rummet. 

Levande är dessutom starkt förknippat med attraktivitet. Ett vackert och trivsamt område eller en lockande stad är inbjudande och bidrar till vistelse och möten. 

Det finns dock en rad utmaningar för att vi ska tycka att städer och samhällen är inkluderande. En av dessa är att kvarter och områden tillkommit under lång tid och därmed har byggts och planerats mer eller mindre som ”isolerade öar” – även om det finns undantag. Även om man har tänkt att skapa områden med inslag av verksamheter och grönytor så är kopplingen till nästa område inte alltid tydlig utan det finns ett slags ingenmansland i vilket man känner sig otrygg eller inte finner attraktiv och lockande. Det saknas ofta ett helhetstänk vilket leder till städer och samhällen som i stort inte hänger ihop. Inte sällan ser vi ”bostadsmattor” byggas för att råda bot på bostadsbristen. Att bygga på det sättet gör att stadsdelarna blir tysta och mindre befolkade på kvällar och nätter eftersom det saknas verksamheter och service vilka bidrar till en mer levande struktur. Det måste byggas hållbara städer och inte bara bostäder. 

Vad kännetecknar levande stadsdelar?

  • Blandning (olika upplåtelseformer, olika byggnadstyper - såsom flerbostadshus, radhus, enbostadshus etc.)
  • Serviceutbud
  • Verksamheter i bottenvåning
  • Parker och grönytor
  • Öppna diken och dagvattendammar (eller liknande ytor för dagvattenhantering)
  • Mötesplatser, såväl utomhus som inomhus
  • Vägar (inkl. gång- och cykelvägar) samt stråk inom och mellan områden

Sammanfattning

Sammanfattningsvis behöver städerna växa ihop och sammanlänkas på ett sätt som gör att de uppmuntrar till vistelse inom och mellan olika områden. Genom att skapa flöden av människor vilka rör sig i det offentliga rummet så får vi städer som befolkas av dess invånare men även av besökare under stora delar av dygnet.