Bygg blandat och attraktivt

Vi människor är alla olika – med varierande bakgrund, köns- och religionstillhörighet, sexuell läggning, intressen och politisk åskådning etc. Vi tänker och tycker olika. Alla har sin naturliga plats och tillhörighet i samhället och ingen ska exkluderas. Dessutom har vi alla rätt till en bostad, inom skälig tid, men inte minst till rimlig kostnad.

Blandning kännetecknar oss människor. Blandning måste även finnas i vårt samhälle. Det gäller dels olika upplåtelseformer och dels olika byggnadstyper. Blandning leder till variation och därmed valfrihet. Det är något vi alla behöver, inte minst därför att våra behov varierar genom livet. 

Städer och samhällen behöver också vara attraktiva för att vi ska trivas och må bra. Arkitekturen spelar här en avgörande roll. Det ställer stora krav på arkitekter och andra aktörer. Hur vi bygger våra städer och utformar våra offentliga miljöer är viktigt för att skapa lockande och attraktiva städer, i vilka vi vill träffas, leva och bo. 

Spontana möten i en park eller på ett torg är viktigt för att vi ska må bra och få en chans att träffas. Ju fler vi är som vill och vågar träffas, inte minst utomhus och efter mörkrets inbrott, desto trevligare och tryggare upplevs staden. Det bidrar också till att vi känner oss inkluderade.

Rekreation och lek är även viktigt för hur vi uppfattar en stad. Leken är viktigt för alla, oavsett ålder samtidigt som den bidrar till god hälsa och ökat välbefinnande. Det behöver därför finnas lekplatser, såväl för barn som för ungdomar och vuxna. Alla måste känna att den offentliga miljön inbjuder till vistelse för alla och att utformningen av staden inte bidrar till att vissa exkluderas och inte känner sig välkomna. 

En stad för alla är en självklarhet. För att nå dit så behöver vi låta alla komma till tals för att identifiera vad som är önskvärt. Den tidiga medborgar- och boendedialogen är den självklar nyckeln till att nå framgång i formandet av den långsiktigt hållbara staden.