kvinna vattnar växter i växthus
Framtidsrörelsen Hyresgäst­föreningen

Ett hållbart boende

Hållbarhet handlar om att tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers behov. Hyresgäst­föreningen vill ha en bostadspolitik som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt varaktig. Det kommer alltid behövas bra hem till rimliga kostnader.

Social hållbarhet

Rimliga hyror ger social hållbarhet. Vi tycker att alla ska kunna bo kvar så länge en själv vill. Därför krävs tak för hyran och rimlig hyresutveckling. Taket för hyran och rimliga hyror får vi genom att behålla det trygga systemet där hyresgäster och hyresvärdar förhandlar om hyran och sätter stopp för oskäliga hyror.

Alla ska kunna bo kvar

Besittningsskyddet och hyres­förhandlingarna är två viktiga villkor för att man ska kunna bo tryggt. Besittningsskyddet ger hyresgäster rätten att bo kvar mot hyresvärdens vilja och en möjlighet att ställa krav utan att riskera att bli av med din bostad. Hyres­förhandlingarna skyddar också rätten att bo kvar. Det förhandlingssystem vi har i Sverige innebär att hyresvärden inte kan höja hyran som den vill.

Delaktighet och inflytande

Den som bor i ett område är expert på att bo just där. Därför vill Hyresgäst­föreningen att du och dina grannar ska få tillfälle att dela med er av era tankar och idéer när bostäder planeras eller renoveras. När hyresgästerna får makt över sitt boende tar de också större ansvar. Effekten blir tryggare och trevligare bostadsområden.

Bekämpa boendesegregationen

Det finns en koppling mellan otrygghet och ett segregerat samhälle. I takt med att de ekonomiska klyftorna växer i Sverige ökar också boendesegregationen. Personer med utländsk bakgrund och ungdomar diskrimineras på bostadsmarknaden och saknar ofta en rimlig chans att få ett bra hem.

Ingen ska behöva vara beroende av kontakter eller kontanter för att få bostad. Här har både stat, kommun och bostadsföretag viktiga uppgifter. Alla kommuner måste arbeta för att det finns en tillräckligt med hyresrätter. Förmedlingen av hyreslägenheter ska ske efter objektiva, öppna principer utan diskriminerande inslag. Alla har rätt till ett bra hem.

När nya bostadsområden planeras är det viktigt att bostäder av olika typer byggs, för att välkomna alla. Vi vill ha hyresrätter i alla områden. Bostäderna bygger vi inte bara för idag, utan även för kommande generationer. Det är viktigt att bostadsområdena fungerar för att öka integrationen.

Ekologisk hållbarhet

Det pratas mycket om hållbar utveckling i dag. Hållbar utveckling kan definieras som att vi som lever här i dag måste tänka långsiktigt och leva på ett sätt som inte förstör kommande generationers möjligheter till ett bra liv.

Ett långsiktigt hållbart samhälle handlar inte bara om att hushålla med resurserna, att bevara ekosystemen eller att ge människor goda och rättvisa livsvillkor. Det handlar om alltihop, samtidigt.  Därför blir hur vi bor avgörande för ett hållbart samhälle.

Minimera miljöpåverkan

Det är stor fokus på energi- och miljöfrågor i samhällsdebatten idag, även när det gäller bostadsfrågan. Det är helt rätt. Det är självklart att bygga med kvalitet – det är lönsamt på lång sikt.

God stadsplanering och hushållning med mark, vatten och byggnader är också centralt för en hållbar utveckling. Hur bostadsområdena utformas är helt avgörande för att minimera vår miljöpåverkan.

Låt miljonprogrammens bostadsområden bli förebilder

Miljonprogrammens bostadsområden behöver renoveras. Det handlar inte bara om att byta stammar eller göra husen mer energieffektiva. Det finns också andra behov, som handlar om människor i områden där fattigdom och arbetslöshet breder ut sig. Hållbar utveckling är ett gemensamt ansvar. Därför kräver vi att fler aktörer samarbetar för att skapa långsiktiga och gemensamma arbetsmetoder. Dessa ska användas för att förändra och förbättra miljonprogramsområdena tillsammans med de boende. Alla bostadsområden är en del av vårt samhälle och måste också ges en rimlig chans att vara det. Låt miljonprogrammens områden bli en positiv förebild för den hållbara utveckling alla vill ha.

Förnyelse tillsammans

De boende är alltid experter på hur det är i det egna bostadsområdet. Därför måste upprustningar, ombyggnader och renoveringar alltid ske tillsammans med de boende, och på deras villkor. Utgångspunkten måste också vara att förnyelsen görs för dem som bor i bostadsområdet med målet att de ska kunna bo kvar efteråt.

Att prata med varandra är viktigt men ibland svårare än man kan tro. Därför jobbar vi med att hitta nya metoder för att nå de boende och skapa dialog i olika ombyggnadsprojekt. De boende är en fantastisk resurs som fastighetsägaren måste ta vara på. Hyresgästers inflytande vid renoveringar måste stärkas.

Ekonomisk hållbarhet

Hyran ska vara rimlig

Varje månad utgör hyran en stor del av utgifterna för många hyresgäster. Hyrorna är för höga och de fortsätter att stiga. Hyrorna måste ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället. Hyresgäst­föreningens målsättning är att hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av inkomsten efter skatt och öka med maximalt den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Läs mer om hur vi arbetar med hyressättning här.

Rättvisa villkor i olika boendeformer

Medan hyrorna ökar för varje år har boendekostnaderna för den som äger sin bostad minskat på senare år. Det beror till stor del på orättvisor i skattesystemet. Till exempel får villaägare och bostadsrättsägare 30 procent av sina räntekostnader i skattereduktion. Samtidigt har fastighetsskatten sänkts medan räntebidrag och investeringsstimulans till hyresrätter har tagits bort. Obalansen i de ekonomiska villkoren mellan olika boendeformer har därför ökat. Investerings­stödet för hyresrätter är ett steg på rätt väg, men i grunden måste skattesystemet rättas till.

Vi arbetar för att alla ska kunna välja sitt hem utifrån behov och önskemål. Det förutsätter att staten erbjuder likvärdiga ekonomiska villkor för till exempel skatter, avdrag och stimulans för olika boendeformer. Det förutsätter också att kommunerna beslutar om rättvisa taxor och avgifter. Kommunerna ska inte heller låta någon boendeform betala sådant som ska belasta alla som betalar skatt i kommunen.