Illustration av ett bostadsområde Text Hjälpredan

Under årsmötet i region Norrland

Det finns regler för hur ett årsmöte går till för att säkerställa att mötet är demokratiskt. Alla som är med på mötet ska veta vad som händer och i vilken ordning. Det är därför bra om mötets ordförande förklarar varför saker görs.

Så går mötet till 

Årsmötet inleds med att medlemmarna utser ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet. Mötet är uppdelat i punkter på en dagordning. Mötets ordförande har ansvaret för att berätta vilken punkt man är på och förklara vad punkten handlar om. När en punkt är presenterad brukar någon på mötet ”begära ordet” - vilket innebär att den vill prata. Ordföranden för mötet är den som fördelar ordet och bestämmer vems tur det är att prata. 

När mötets ordförande tycker att en punkt på dagordningen har diskuterats tillräckligt, ska oftast ett beslut fattas. Det är då upp till ordförande att berätta vilka alternativ som finns vid röstning. Ordförande läser upp alternativen och frågar vilket alternativ folk säger ja till - oftast genom att bara ställa frågan rakt ut. Mötesdeltagarna svarar med att säga ”ja”.  

Ordförande

Ordföranden leder mötet. Bestämmer vem som ska få ordet och när man är klar med en punkt i dagordningen. 

Sekreterare  

Sekreteraren antecknar det som händer i ett protokoll

Protokolljusterare och rösträknare 

Två protokolljusterare väljs. De ska läsa protokollet efter mötet för att se till att det är korrekt. De kan också vara rösträknare om det blir någon omröstning på mötet. 

Vem får rösta på årsmötet? 

Medlemmar måste vara närvarande på årsmötet för att få rösta. De får inte be någon annan rösta åt dem. Men någon annan i medlemmens hushåll får rösta. Det kan vara sambo eller barn över 15 år. En röst per medlemskap gäller.  

Dagordning 

I Hyresgäst­föreningens regelbok, som kallas för stadgar, står det vilka saker man måste prata om under ett årsmöte. Ni kan lägga till punkter, men ni får inte ta bort de som stadgarna säger att ni måste prata om.  

Antalet ledamöter i styrelsen  

Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter. Det kan vara tre, fem, sju och så vidare. Valberedningen lägger fram förslag på ett lämpligt antal ledamöter och ersättare, men det är årsmötet som fattar beslutet.  

Val av revisor & revisorsersättare 

Revisorer är medlemmarnas ombud för att granska verksamheten och ekonomin. Uppgiften kräver opartiskhet och viss kompetens. Om ni inte har någon lämplig kandidat i föreningen kan Hyresgäst­föreningens regionala revisorer väljas.  

Val av ordförande, ledamöter & ersättare 

Alla medlemmar kan komma med egna förslag på lämpliga kandidater så länge personerna blivit tillfrågade innan mötet. Ledamöter måste vara minst 15 år gamla och vara medlemmar i Hyresgäst­föreningen. På mötet presenteras också ett förslag på vilka som ska ingå i styrelsen, och det är valberedningens uppgift att göra det. 

Val av valberedning  

Valberedning ska bestå av ojämnt antal ledamöter. Valberedningen ska verka under hela året och på nästa årsmöte föreslå vem eller vilka som ska väljas till olika uppdrag. Det är medlemmarna på årsmötet som föreslår vilka årsmötet ska välja till valberedning. Det är olämpligt att välja någon från styrelsen att ingå i valberedningen.  

Förslag från styrelsen och nya frågor  

Styrelsen eller någon medlem kan presentera förslag som årsmötet får rösta om. Dessa förslag kallas ibland för motioner. 

Nomineringar  

Nominering inför årsmöte i hyresgäst­föreningen på kommunnivå till föreningsstyrelse, förhandlingsdelegationer och regionens fullmäktige. Nomineringarna behandlas av hyresgäst­föreningens valberedning som sedan presenterar sitt förslag på föreningens (kommunnivå) årsmöte i mars.  

Ansvarsfrihet 

När ni i styrelsen och revisorerna har redovisat sina berättelser ska deltagarna på årsmötet rösta om de vill bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under året som gått. Det är svårt för alla medlemmar att granska ett helt års verksamhet, därför är revisorernas berättelse viktig för årsmötet.  

Jäv

I Hyresgäst­föreningens stadgar paragraf 2.4 Jäv står det "Förtroendevald eller anställd är jävig då det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som är jävig får inte delta i beslut." Ha det i åtanke när årsmötet väljer personer till olika uppdrag. Det är till exempel en jävig situation om en revisor är sambo eller släkt med en styrelseledamot i samma förening.