Engagera dig i en förhandlingsdelegation
Mostphotos

Hyresförhandlingarna 2023 i region Aros-Gävle

Återhållsamma hyresjusteringar nödvändiga när hyresgästernas marginaler krymper. Vill du engagera dig i de kommande hyresförhandlingarna? Kontakta oss! Vill du veta mer om nuläget - läs vidare!

Hyresgästernas marginaler krymper. Allt fler har allt mindre pengar. Hyran prioriteras förstås, men därefter är det inte säkert att det är så mycket kvar.

Hyresgäster betalar i genomsnitt 28 procent av sin disponibla inkomst (det man har att röra sig med) i hyra. En tredjedel av hyran går till kostnader som är beroende av taxor och avgifter för värme, el, VA (vatten och avlopp) och avfall.

Detta är betydligt mer än för boende i bostadsrätt eller eget ägt boende.

Nästan en tredjedel (28 %) har inte möjlighet att spara pengar.Därmed minskar också hyresgästernas utrymme för att klara hyreshöjningar.

 

Hyresgästföreningen anser att man inte ska behöva betala mer än 25 procent (en fjärdedel) av sin inkomst i hyra.

Vi arbetar för en skattereform som gör beskattning av boende i hyresrätt mer likvärdig med andra boendeformer. Hyresgäster måste ges ett större inflytande och större möjligheter att själv välja till- och frånval utan att det innebär att tvingas betala flera gånger för samma sak.

Taxebundna avgifter för värme, el, VA och avfall ska inte utan vidare transporteras vidare till hyresgästerna.

Förhandlings- och bruksvärdessystemet är hyresgästernas verktyg för att garantera skäliga boendekostnader också i tider av bostadsbrist.

Diagram av konsumtionspriser, KPI, inkomster

Rikare bostadsföretag har råd med lägre hyreshöjningar

Under de gångna decenniernas högkonjunktur med låga räntor och låg inflation har bostadsföretagen och hyresvärdarna gått mycket bra ekonomiskt.

Om man jämför bostadsföretagens årsredovisning 2011 och 2021 ser man att bostadsföretagens driftnetto ökat 54%. Detta innebär att hyresutvecklingen under perioden täckt företagens driftskostnadsökningar.

Räntesänkningarna under samma period tillsammans med förändrad redovisningsstandard har lett till att företagens resultat ökat 424 %, vinster som gått till att stärka företagets kapital med effekten att soliditeten (=den delen av företagets kapital som finansieras med företagets egna pengar) ökat 169%.

Allt detta pekar på att företagen ”sparat så mycket i ladorna” att de flesta kommer att klara effekterna av den rådande samhällsekonomiska utvecklingen utan att behöva höja hyrorna mer än ytterst måttligt.

Nu tar vi fajten om din hyra! 

Det är med bakgrund i allt ovan som vi nu rustar oss för att ta fajten om din hyra för 2023. Hyresgästerna har inte råd med höga hyreshöjningar och den ekonomiska styrka bostadsföretagen byggt upp under det senaste decenniet gör att de kan hantera mycket av sina kostnadsökningar för 2023 utan att behöva höja hyrorna.

Hjälp oss - var med och påverka förhandlingarna om din hyra!

Vi behöver ditt stöd för att nå våra mål! Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din hyra:

  • Svara på de utskick du får inför förhandlingarna.
  • Hör av dig med dina synpunkter, åsikter, önskemål och klagomål kring ditt boende och din boendemiljö.
  • Var med och förhandla din egen hyra – gå med i en förhandlingsdelegation.