Hyresgästföreningens stadgar

Stadgarna gäller från 1 augusti 2018 undantaget medlemsavgifter som är gällande från 1 januari 2020. Stadgarna är antagna av förbundsstämman 2018.

Stadgar för Hyresgästföreningen, riksförbundet, regioner, hyresgästföreningar och lokala hyresgästföreningar från och med 2018.

§ 1 Mål och uppgifter

1.1 Ändamål

Hyresgästföreningen är en ideell förening som kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster.

1.2 Värdegrund

Hyresgästföreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra. Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor som delar vår värdegrund ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor.
Diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, vare sig i eller utanför föreningen. Hyresgästföreningen ser diskriminering av människor som ett hot mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar inte rasism, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling.

1.3 Vision

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

1.4 Inriktning

Hyresgästföreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Hyresgästföreningen underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. Hyresgästföreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden.

§ 2 Medlemmar

2.1 Medlemskap

Medlemskapet uppkommer när minst en medlemsavgift erlagts till Hyresgästföreningen.

2.2 Medlemsavgifter

Medlem i Hyresgästföreningen är skyldig att betala medlemsavgift. Medlemsavgift erläggs till den region där medlemmen bor. Fram till och med 2019 beslutas medlemsavgiften av regionens fullmäktige. Från den 1 januari 2020 är medlemsavgiften 85 kr i månaden för samtliga medlemmar i Hyresgästföreningen. Medlem som flyttar till annan regions verksamhetsområde får tillgodoräkna sig till den förra regionen redan erlagd medlemsavgift. Medlem som har en sammanlagd skuld om sex månaders medlemsavgift förlorar sitt medlemskap.

2.3 Rätt att utöva rösträtt och inneha förtroendeuppdrag

Rätt att utöva rösträtt gäller antingen medlemmen eller den som fyllt 15 år och som varaktigt sammanbor med medlemmen men saknar eget medlemskap. Om flera personer i samma hushåll har var sitt medlemskap har de också var sin röst. Rätten att inneha förtroendeuppdrag gäller alla i hushållet som fyllt 15 år. Rätt att utöva rösträtt i förtroendeuppdrag har varje person i hushållet med familjemedlemskap. Medlem kan väljas till förtroendeuppdrag endast inom det geografiska verksamhetsområde där medlemmen bor. 

2.4 Jäv

Förtroendevald eller anställd inom Hyresgästföreningen ska anses jävig i beslutssituation eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som är jävig får inte delta i beslutet.

2.5 Suspendering från förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen

Om särskilda skäl föreligger kan regionens styrelse besluta att medlem, inom regionens verksamhetsområde, för viss tid eller tills vidare inte får inneha förtroendeuppdrag inom hyresgästföreningen eller ha uppdrag i sådan lokal verksamhet som avses i § 4 sista stycket. Regionstyrelsen äger inte rätt att suspendera region- eller förbundsstyrelseledamot. Beslut om suspendering kan av den suspenderade överklagas till förbundsstyrelsen inom en månad från det att denne fick del av beslutet.
Förbundsstyrelsen kan besluta att suspendera medlemmar i samtliga regioner samt förbundsstyrelsen från förtroendeuppdrag.

2.6 Uteslutning

Om synnerliga skäl föreligger kan regionens styrelse besluta att medlem, inom regionens verksamhetsområde, utesluts ur Hyresgästföreningen eller vägras inträde. Regionstyrelsen äger inte rätt att utesluta region- eller förbundsstyrelseledamot. Den uteslutne, eller den som vägrats inträde, kan överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad från det att denne fick del av beslutet. Förbundsstyrelsen kan besluta att utesluta eller vägra inträde för personer i samtliga regioner.

§ 3 Medlemsförmåner

Medlem har – i enlighet med av förbundsstämman fastställda föreskrifter – rätt till biträde i förhandlingar och i hyrestvister som berör bostadshyresförhållande och tvisten uppstått under medlemskapet. Regionens styrelse kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att medlem inte har rätt till biträde. Förbundsstämman fastställer föreskrifter vad avser handläggning av juridiska ärenden, förhandlingar och medlems-kommunikation och lokalt utvecklingsarbete.

§ 4 Organisation

Hyresgästföreningens organisation är indelad i:

 • Riksförbundet
 • Regioner
 • Hyresgästföreningar
 • Lokala hyresgästföreningar och husombud (inte obligatoriska).

Det geografiska verksamhetsområdet för en region fastställs av förbundsstämman. Det geografiska verksamhetsområdet för en hyresgästförening fastställs av regionens fullmäktige och ska omfatta en eller flera kommuner. I större kommuner får området omfatta del av kommunen. Det geografiska verksamhetsområdet för lokal förening
och husombud fastställs av hyresgästföreningens styrelse. Lokal hyresgästförening bildas om Hyresgästföreningens medlemmar i området så beslutar. Hyresgästföreningens styrelse beslutar om husombudens
uppdrag. Husombud utses av årsmötet. Lokal verksamhet kan också bedrivas i andra former efter beslut av hyresgästföreningens styrelse.

§ 5 Riksförbundet

5.1 Riksförbundets uppgifter

Riksförbundet ska:

 • Opinionsbilda för Hyresgästföreningen och dess mål
 • Företräda Hyresgästföreningen gentemot centrala myndigheter och instanser
 • Genom överenskommelser med motpartensorganisationer underlätta regionernas förhandlingsarbete
 • Samordna och utöva tillsyn över regionernas verksamhet
 • Utöva arbetsgivarrollen för all personal i Hyresgästföreningen
 • Stödja i övriga organisations- och verksamhetsfrågor samt följa den bostads- och hyrespolitiska utvecklingen i andra länder
 • Leda och ansvara för nationellt gemensamma verksamheter

5.2 Avgifter

För riksförbundets centrala verksamhet ska varje region betala en nationell avgift. Den nationella avgiften ska utgöra viss andel av respektive regions bokförda intäkter från medlemsavgifter och hyressättningsavgifter per bokslut året före avgiftsåret. 
Förbundsstämman fastställer nationell avgift. Nationell avgift betalas av regionerna månadsvis under avgiftsåret och slutregleras vid avgiftsårets slut. Förbundsstyrelsen utfärdar tillämpningsföreskrifter för den nationella avgiftens betalande.

5.3 Förbundsstämman

Riksförbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.

5.3.1 Förbundsstämman

Förbundsstämman sammanträder varje jämnt år före juni
månads utgång. Förbundsstyrelsen kallar regionerna till ordinarie förbundsstämma senast 4 månader före dess öppnande. I kallelsen anges tid och plats för förbundsstämman.

5.3.2 Ombud och ersättare

Förbundsstämman består av 150 ombud samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Till förbundsstämman väljer varje region tre ombud. Därefter återstående mandat fördelas proportionellt med hänsyn till regionernas medlemsantal vid årsskiftet före förbundsstämman. Mandat tilldelas, ett efter annat, den region som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas, så länge som regionen ej erhållit något mandat, genom att regionens medlemsantal delas med tre. Därefter erhålls jämförelsetalet genom att regionens medlemsantal delas med det tal som är tre högre än det dubbla antal mandat regionen proportionellt tilldelats. Ombud av förbundsstämman väljs av regionens fullmäktige. Fullmäktige väljer ersättare till ett antal som motsvarar minst hälften av det antal ombud regionen tilldelats. Ersättarna inträder i den ordning fullmäktige fastställer. Handling, som utvisar vilka som har valts som ombud och ersättare, ska insändas till förbundsstyrelsen senast en månad före förbundsstämmans öppnande.

5.3.3 Förbundsstämmans uppgifter

Förbundsstämman behandlar:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fråga om kallelse behörigen skett
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
 • Förbundsstyrelsens berättelse för föregående två år
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Beslut om arvoden till förbundsstyrelsens ledamöter
 • Beslut om arvoden till regionordförande
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
 • Val av revisorer och ersättare för dessa
 • Val av valberedning
 • Motioner samt förslag från förbundsstyrelsen
 • Fastställande av avgift till riksförbundet och rutiner för avgiftens betalande respektive återbetalning
 • Fastställande av stadgar
 • Fastställande av organisationsplan

5.3.4 Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma sammanträder efter beslut av förbundsstyrelsen eller på begäran av minst hälften av regionerna. Extra förbundsstämma kan endast besluta i ärende som har angivits i kallelsen. Kallelse till extra förbundsstämma ska ske senast en månad före dess öppnande. I kallelsen anges tid och plats för extra förbundsstämma samt uppgift om förekommande ärenden. 

5.3.5 Val och omröstning vid förbundsstämman

Varje ombud och förbundsstyrelseledamot äger en röst samt yttrande- och förslagsrätt. Röstning med fullmakt får inte förekomma. Ledamot av förbundsstyrelsen äger inte förslags- eller rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för de gångna räkenskapsårens verksamhet och förvaltning, i
vilka frågor styrelseledamot endast har yttranderätt. Förbundsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid val ska sluten omröstning verkställas om någon röstberättigad begär det. Röstsedel ska, för att godkännas, uppta det antal namn som ska väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten.

5.3.6 Valberedning

Valberedning består av en ordförande samt ledamöter som tillsammans bildar ett udda antal. Valberedningen väljs av förbundsstämman. Valberedningens uppgift är att bereda förslag till förbundsstyrelse, ersättare, revisorer och revisorsersättare samt förslag till mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare och justerare för förbundsstämman.
Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast tre månader före förbundsstämmans öppnande. Efter denna tid får nya nomineringar ej läggas.

5.3.7 Val av valberedning

Valet av valberedning bereds av en kommitté bestående av
ett udda antal. Nomineringar till uppdrag i kommittén ska vara förbundskontoret tillhanda senast tre månader före förbundsstämmans öppnande. Nomineringar till uppdrag i valberedningen ska vara kommittén tillhanda senast tre månader före förbundsstämmans öppnande.

5.3.8 Ärenden vid förbundsstämman

Region, hyresgästförening, lokal hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till förbundsstämman. Motion från enskild medlem, eller lokal hyresgästförening, ska inlämnas till föreningsstyrelsen fyra månader innan
stämmans öppnande. Föreningsstyrelsen ska avge yttrande över sådan motion. Motioner och yttranden ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämmans öppnande. Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor före förbundsstämmans öppnande publicera motioner, utlåtanden och
förslag.

5.3.9 Resefördelning

Vid förbundsstämman tillämpas solidarisk resefördelning mellan ombuden.

5.4 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans beslut, samt leder mellan förbundsstämmans sammanträden riksförbundets verksamhet.

5.4.1 Förbundsstyrelsens uppgifter

Förbundsstyrelsen ansvarar särskilt för:

 • Riksförbundets ekonomiska verksamhet
 • Beslut om firmateckning
 • Tillsyn över regionernas och hyresgästföreningarnas ekonomi och verksamhet samt
 • Tillsyn över förbundskontoret.

Riksförbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans med verifikationer och protokoll av revisorerna överlämnas av förbundsstyrelsen före 15 mars påföljande år. Förbundsstyrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från lokala hyresgästföreningar,
hyresgästföreningar och regioner, eller annat beslutande organ, inhämta de uppgifter som kan krävas. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen besluta att, med ”omedelbar verkan”, frånta styrelse för region, hyresgästförening, lokal hyresgästförening eller annat beslutande organ på samtliga nivåer den beslutanderätt som anges i dessa stadgar. Sådant beslut ska ange vilket organ som i stället ska utöva den fråntagna beslutanderätten. 

5.4.2 Förbundsstyrelsens sammansättning m.m.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt tio
övriga ledamöter, med fyra ersättare, vilka samtliga väljs av
förbundsstämman. Förbundsordförande väljs för en tid av fyra år. Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år.
Förbundsstyrelsen beslutar om förbundsordförande ska arvoderas på hel- eller deltid, samt om villkoren för sådan arvodering.
Förbundsstämman beslutar om arvoden till övriga förbundsstyrelseledamöter och ersättare.
Förbundsstyrelsens ledamöter är inför förbundsstämman ansvariga för beslut som de har deltagit i.
Förbundsstyrelsen får inom sig utse utskott för handläggning av särskilda ärenden.

5.4.3 Beslutförhet m.m.

Förbundsstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som förbundsordföranden biträder. Protokoll ska upprättas över förbundsstyrelsens sammanträden.

5.4.4 Förbundschef

Förbundschefen samordnar Hyresgästföreningens hela expeditionella verksamhet inom ramen för de riktlinjer som fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundschefen ansvarar också för och leder det löpande arbetet vid förbundskontoret. Förbundschefen adjungeras vid förbundsstyrelsens sammanträden.

5.5 Revision

För revision av verksamhet och ekonomi utses två revisorer med två ersättare. Dessutom utses en revisor med ersättare vilka ska vara auktoriserade eller godkända eller, om det är bolag, auktoriserade eller godkända revisionsbolag. Dessa utsedda revisorer eller revisionsbolag ska svara för den auktoriserade revisionen i alla led inom Hyresgästföreningen.

5.5.1 Val av revisorer

Förbundsstämman väljer, för nästkommande två räkenskapsår, två revisorer och två ersättare för dessa. Förbundsstämman väljer för nästkommande två räkenskapsår en revisor med ersättare vilka ska vara auktoriserade eller
godkända eller, om det är bolag, auktoriserade eller godkända revisionsbolag.

5.5.2 Revisors rätt att ta del av handlingar

Var och en av revisorerna får när som helst ta del av räkenskaperna och övriga till riksförbundets, regionernas, hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet hörande handlingar.

5.5.3 Revisionsberättelse m.m.

Till förbundsstämman ska revisorerna avlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. En av revisorerna ska närvara vid förbundsstämman i egenskap av föredragande. Revisionsberättelsen samt en rapport om revisionen av regionerna ska lämnas till förbundsstyrelsen senast tre veckor före förbundsstämman.

5.6 Övriga bestämmelser

5.6.1 Hyresgästföreningens upplösning

Hyresgästföreningen upplöses genom beslut med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ska vara ordinarie. För att frågan om upplösning ska behandlas, ska av kallelsen framgå att denna fråga kommer att prövas. Förbundsstämman beslutar vid Hyresgästföreningens upplösning om fördelning av dess tillgångar.

5.6.2 Dispenser

Förbundsstyrelsen kan, efter ansökan från region, besluta om dispens beträffande tillämpning av dessa stadgar om särskilda skäl föreligger.

§ 6 Regioner

6.1 Regioners uppgifter

Region ska inom sitt verksamhetsområde:

 • Stödja opinionsbildning för Hyresgästföreningen och dess mål
 • Ansvara för medlemsanslutning
 • Stödja hyresgästföreningarnas bostadspolitiska påverkansarbete
 • Informera och utbilda medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter som hyresgäster och om bostadsmarknaden
 • Stödja medlemmarna i deras relationer till hyresvärden
 • Stödja medlemmarna, enskilt eller kollektivt, när hyran och avgifter som har samband med denna ska fastställas
 • Överenskomma om villkor för hyresgästernas inflytande över hyror, lägenheter och bostadsområden
 • Bidra till de förtroendevaldas utveckling.

6.2 Fullmäktige

Regionens högsta beslutande organ är dess fullmäktige.

6.2.1 Fullmäktiges sammanträde

Fullmäktige sammanträder minst en gång per år, tillika årsmötet. Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Regionens styrelse kallar fullmäktiges ledamöter senast 14 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. Utöver årsmötet kan ytterligare sammanträden hållas. Formerna för detta avgörs av regionens årsmöte.

6.2.2 Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige behandlar:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse behörigen skett
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
 • Regionstyrelsens berättelse för föregående år
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
 • Beslut om arvoden till regionstyrelse och revisorer
 • Beslut om antal ledamöter ohc ersättare i regionstyrelsen
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i regionstyrelsen
 • Val av revisorer och ersättare för dessa
 • Fastställande av rutiner för regionens förhandlingsarbete
 • Val av ledamöter och ersättare till förbundsstämman 
 • Val av valberedning
 • Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Fullmäktige kan besluta att verksamhetsplan och budget kan fastställas i annan mötesform än genom ett höstfullmäktige.
 • Motioner samt förslag från regionstyrelsen Budgeten ska baseras på medlemsavgiften och garantera att av förbundsstämman fastställda föreskrifter vad avser handläggning av juridiska ärenden, förhandlingar, medlemskommunikation och lokalt utvecklingsarbete ska iakttas.

6.2.3 Fullmäktiges ledamöter

Fullmäktige består av lägst 60 och högst 150 ledamöter, vilka väljs av regionens hyresgästföreningar. Därutöver ingår regionstyrelsens ordinarie ledamöter. Varje hyresgästförening erhåller en ledamot för varje påbörjat 500-tal medlemmar till och med 2 000, samt en ledamot för varje påbörjat 2 000-tal medlemmar utöver 2 000.
För region, som efter tillämpning av reglerna i föregående stycke, skulle erhålla fler än 150 ledamöter, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 5.3.3. För region, som efter tillämpning av reglerna i andra stycket, skulle erhålla färre än 60 mandat gäller att därefter återstående mandat tilldelas hyresgästföreningarna, med tillämpning av § 5.3.2 andra stycket, till dess antalet ledamöter uppgår till 60. Ersättare väljs till ett antal som motsvarar minst hälften av antalet ordinarie ledamöter och inträder i den ordning hyresgästföreningens årsmöte bestämmer.

6.2.4 Extra Fullmäktige

Extra fullmäktige ska hållas om regionens styrelse så beslutar eller minst hälften av hyresgästföreningarna så begär. Regionens styrelse kallar fullmäktiges ledamöter senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen anges tid och plats för extra fullmäktige samt uppgift om förekommande
ärenden.

6.2.5 Val och omröstning vid fullmäktige

Varje ledamot och regionstyrelseledamot äger en röst samt yttrande- och förslagsrätt. Röstning med fullmakt får inte förekomma. Ledamot av regionstyrelsen äger inte förslagseller rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor
styrelseledamot endast har yttranderätt. Fullmäktiges beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna.

Vid lika röstetal avgör lotten. Vid val ska sluten omröstning verkställas om någon röstberättigad begär det. Röstsedel ska i sådana fall för att godkännas uppta det antal namn som ska väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten.

6.2.6 Valberedning

Valberedning består av en ordförande samt ledamöter som tillsammans bildar ett udda antal. Valberedningen väljs av fullmäktige. Valberedningens uppgift är att bereda förslag till regionstyrelse, ersättare, revisorer och revisorsersättare samt förslag till mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare och justerare för fullmäktige. Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast två månader före fullmäktiges öppnande. Efter denna tid får nya nomineringar ej läggas.

6.2.7 Ärenden vid fullmäktige

Hyresgästförening, lokal hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till fullmäktige i den region som lokala hyresgästföreningen, hyresgästföreningen och medlemmen tillhör. Motion ska inlämnas till regionstyrelsen senast två månader före fullmäktiges sammanträde.
Regionens styrelse ska senast en vecka före fullmäktiges sammanträde skicka motioner och förslag till ledamöter och ersättare.

6.3 Regionstyrelsen

Regionstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder mellan fullmäktiges sammanträden regionens verksamhet.

6.3.1 Regionstyrelsens uppgifter

Regionstyrelsens ansvarar särskilt för:

 • Regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi
 • Organisationsutbyggnad
 • Tillsyn över hyresgästföreningarnas, de lokala hyresgästföreningarnas samt husombudens verksamhet. Om särskilda skäl föreligger kan regionstyrelsen besluta att, med omedelbar verkan, frånta styrelse för hyresgästförening, lokal hyresgästförening eller annat beslutande organ, inom den egna regionen, den beslutanderätt som anges i dessa stadgar. Sådant beslut ska ange vilket organ som i stället ska utöva den fråntagna beslutanderätten. Beslut om fråntaganden av beslutanderätt kan av den styrelse som beslutet gäller överklagas till
  förbundsstyrelsen inom en månad från det att vederbörande fick del av beslutet
 • Tillsyn över förhandlingsverksamheten
 • Fatta beslut i föreningsövergripande frågor
 • Tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans med verifikationer och protokoll av styrelsen överlämnas till revisorerna före februari månads utgång påföljande år.
Regionstyrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från hyresgästföreningar och lokala hyresgästföreningar eller annat beslutande organ inhämta de uppgifter som kan krävas. Regionstyrelsen ska informera förbundsstyrelsen när man fattat beslut enligt § 2.5, § 2.6 eller § 5.4.1.

6.3.2 Regionstyrelsens sammansättning

Regionstyrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Antal ledamöter och ersättare fastställs av fullmäktiges årsmöte. Regionordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av fullmäktiges årsmöte. Regionstyrelsen konstituerar i övrigt sig själv. Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Ersättarna väljs för en tid av ett år. Ledamöterna är inför fullmäktige ansvariga för de beslut som de har deltagit i. Regionstyrelsen får inom sig utse utskott för handläggning av särskilda ärenden. Regionstyrelsen utser regionens ledamöter i hyresgästföreningarnas förhandlingsdelegationer i enlighet med av fullmäktige fastställda rutiner.

6.3.3 Beslutförhet m.m.

Regionstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Regionstyrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som regionordförande biträder. Protokoll ska upprättas över regionstyrelsens sammanträden.

6.3.4 Regionchef

Regionchefen ansvarar för och leder det löpande arbetet vid regionkontoret.
Regionchefen adjungeras till regionstyrelsens sammanträden.

6.4 Revision

Förbundsstämman väljer enligt § 5.5.1. auktoriserad revisor/revisionsbolag för regionerna. Denne revisor/revisionsbolag ska svara för den auktoriserade revisionen i alla led inom Hyresgästföreningen.
För revision av respektive regions verksamhet och ekonomi utses därutöver två revisorer med två ersättare. En av revisorerna ska medverka i revision av hyresgästföreningarna i enlighet med § 7.4.3.

6.4.1 Val av revisorer

Fullmäktiges årsmöte väljer varje år för nästkommande två räkenskapsår en revisor samt ersättare för denne.

6.4.2 Revisors rätt att ta del av handlingar

Var och en av revisorerna får när som helst ta del av räkenskaperna och övriga till regionens, hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgäst-föreningarnas verksamhet hörande handlingar.

6.4.3 Granskningsrapport m.m.

Till fullmäktige ska revisorerna avlämna en av dem undertecknad granskningsrapport över det sist förflutna räkenskapsåret av region-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Granskningsrapporten samt en rapport om revisionen av hyresgästföreningarna ska lämnas till region-styrelsen senast två veckor före fullmäktiges årsmöte. De förtroendevalda revisorerna ska avge en revisionsberättelse avseende verksamheten med till- eller avstyrkande av ansvarsfriheten för regionstyrelsen. En av revisorerna ska närvara vid årsmötet i egenskap av föredragande.

6.5 Övriga bestämmelser

6.5.1 Regionens upplysningsskyldighet

Regionen ska årligen till förbundsstyrelsen insända revisions- och verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret samt på begäran lämna förbundsstyrelsen alla erforderliga upplysningar om verksamheten.
Regionstyrelsen och fullmäktige är skyldiga att iaktta Hyresgästföreningens mål och program samt följa dess stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Om särskilda skäl föreligger kan regionstyrelsen, i samråd med förbunds-styrelsen, efter ansökan från hyresgästförening, besluta om dispens beträffande tillämpning av dessa stadgar.

§ 7 Hyresgästföreningar

7.1 Hyresgästförenings uppgifter

Hyresgästförening ska inom sitt verksamhetsområde fokusera på:

 • Förhandlingsverksamhet
 • Bostadspolitiskt påverkansarbete
 • Stödja och utveckla lokalt engagemang
 • Upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen

Hyresgästföreningens verksamhet finansieras inom ramen för regionens budget. Budgetbehandling ska föregås av verksamhetsplanering inom hyresgästföreningen.

7.2 Årsmöte

Hyresgästföreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte.

Årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Föreningsstyrelsen kallar alla medlemmar, som är bosatta inom verksamhetsområdet, till årsmötet.
Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet genom personlig kallelse. I kallelsen anges tid och plats för årsmötet samt uppgift om före-kommande ärenden. Kallelse genom medlemstidning räknas som personlig kallelse.

7.2.2 Årsmötets uppgifter

Årsmötet behandlar:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse behörigen skett
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
 • Styrelsens berättelse för föregående år
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer
 • Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen
 • Val av revisorer och ersättare för dessa
 • Val av ledamöter och ersättare till regionens fullmäktige för ett år
 • Val av ledamöter till stor/a förhandlingsdelegation/er.
 • Årsmötet kan delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året
 • Val av husombud. Årsmötet kan besluta att husombud kan utses på annat sätt
 • Val av valberedning
 • Motioner samt förslag från styrelsen

7.2.3 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om förenings- eller regionstyrelsen så beslutar eller om en tiondel av medlemmarna inom hyresgästföreningens verksamhetsområde så begär. Föreningsstyrelsen kallar alla medlemmar som är bosatta inom verksamhetsområdet till extra årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast två veckor före mötet genom personlig kallelse. I kallelsen anges tid och plats för extra årsmöte samt uppgift om förekommande ärenden. Kallelse genom medlemstidning räknas som personlig kallelse.

7.2.4 Val och omröstning vid årsmöte

Varje medlemskap äger en röst samt yttrande- och förslagsrätt Röstning med fullmakt får inte förekomma. Ledamot av föreningsstyrelsen äger inte förslags- eller rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor styrelseledamot endast har yttranderätt. Årsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid val ska sluten omröstning verkställas om någon röstberättigad begär det. Röstsedel ska i sådana fall, för att godkännas, uppta det antal namn som ska väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten.

7.2.5 Valberedning

Valberedning består av en ordförande samt ledamöter som tillsammans bildar ett udda antal. Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att bereda förslag till föreningsstyrelse, ersättare, revisorer och revisorsersättare samt förslag till mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare och justerare för årsmötet samt val av ledamöter till stor/a förhandlingsdelegation/er. Nomineringar till ny föreningsstyrelse ska lämnas till valberedningen senast två veckor före årsmötets öppnande.

7.2.6 Ärenden vid årsmöte

Lokal hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till årsmötet i den hyresgästförening som medlemmen tillhör. Motioner ska inlämnas till föreningsstyrelsen vid den tidpunkt föreningsstyrelsen bestämmer, dock senast en månad före årsmötet.

7.3 Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen verkställer årsmötets beslut samt leder mellan årsmötena hyresgästföreningens verksamhet.

7.3.1 Föreningsstyrelsens uppgifter

Föreningsstyrelsen ansvarar inom det egna verksamhetsområdet särskilt för:

 • Hyresgästföreningens ekonomi och verksamhetsplanering
 • Tillsyn över de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och ekonomi
 • Tillsyn över husombud och sådan lokal verksamhet som bedrivs i andra former.

Föreningsstyrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från lokala hyresgästföreningar inhämta de uppgifter som kan krävas.
Föreningsstyrelsen är skyldig att till regionstyrelsen anmäla sådana  förhållanden som i enlighet med § 2.5 kan föranleda beslut om suspendering, § 5.4.1 kan föranleda beslut om att frånta styrelse för lokal hyresgästförening beslutanderätt eller § 2.6 kan föranleda uteslutning. Sådana beslut kan fattas även om föreningsstyrelsen inte har anmält dem.

7.3.2 Föreningsstyrelsens sammansättning

Föreningsstyrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Antalet ledamöter och ersättare fastställs av årsmötet. Föreningsordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Föreningsstyrelsen konstituerar i övrigt
sig själv. Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Årsmötet kan även välja en ledamot för en tid av ett år. Ersättarna väljs för en tid av ett år. Föreningsstyrelseledamöterna är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har deltagit i.

7.3.3 Beslutförhet m.m.

Föreningsstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Föreningsstyrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som föreningsordföranden biträder. Protokoll ska upprättas över föreningsstyrelsens sammanträden.

7.4 Revision

7.4.1 Val av revisorer

Årsmötet väljer för ett eller två år, två revisorer och två revisorsersättare.

7.4.2 Revisorers rätt att ta del av handlingar

Var och en av revisorerna får när som helst ta del av räkenskaperna och övriga till hyresgästföreningens och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet hörande handlingar. Detsamma gäller de revisorer som enligt § 6.4 ska granska hyresgästföreningens verksamhet.

7.4.3 Revisionsberättelse

Föreningsstyrelsen ska överlämna protokoll och övriga handlingar rörande räkenskapsårets verksamhet till revisorerna före den 31 januari påföljande år. Till årsmötet ska revisorerna och en av regionens revisorer gemensamt avlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen. En av revisorerna ska närvara vid årsmötet i egenskap av föredragande. Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningsstyrelsen senast en vecka före årsmötet.

7.5 Förhandlingsdelegation

Årsmötet väljer för varje större fastighetsförvaltning en stor förhandlingsdelegation, vars uppgift är att besluta om en förhandlingsöverenskommelse med motparten. Ledamöterna väljs bland medlemmarna boende hos respektive hyresvärd. Årsmötet kan delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året.
I delegationen ingår därutöver av region- respektive föreningsstyrelsen utsedda ledamöter. Delegation väljer inom sig en ordförande. Stor förhandlingsdelegation utser inom sig en liten delegation, med uppgift att träda i förhandling med motparten. I den lilla delegationen ska de av regionrespektive föreningsstyrelsen utsedda ledamöterna ingå. Stor och liten delegation består av det antal ledamöter och ersättare som anges i av regionens fullmäktige beslutade rutiner. 

7.6 Övriga bestämmelser

Föreningsstyrelsen och årsmötet är skyldiga att iaktta Hyresgästföreningens mål och program samt följa stadgar och stadgeenligt fattade beslut.
Om särskilda skäl föreligger kan föreningsstyrelsen, i samråd med regionstyrelsen, efter ansökan från lokal hyresgästförening, besluta om dispens beträffande tillämpning av dessa stadgar.

§ 8 Lokala hyresgästföreningar

8.1 Den lokala hyresgästföreningens uppgift

Lokal hyresgästförening ska arbeta för inflytande, trygghet och gemenskap för hyresgästerna. Lokal hyresgästförening ansvarar även för de frågor som
årsmötet beslutar ska ingå i uppdraget. Den lokala hyresgästföreningens verksamhet ska redovisas inom ramen för hyresgästföreningens verksamhet.

8.2 Den lokala hyresgästföreningens årsmöte

Den lokala hyresgästföreningens högsta beslutande organ
är dess årsmöte.

8.2.1 Årsmötets sammanträde

Årsmötet ska hållas före februari månads utgång. Den lokala hyresgästföreningens styrelse kallar alla medlemmar som är bosatta inom verksamhetsområdet till årsmötet. Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före mötet.

8.2.2 Årsmötets uppgifter

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare, rösträknare
 • Styrelsens berättelse för föregående år
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare
 • Val av revisor/er och ersättare för dessa
 • Val av valberedning
 • Behandla verksamhetsinriktning
 • Behandla förslag från styrelsen och nya frågor

8.2.3 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen för den lokala hyresgästföreningen eller föreningsstyrelsen så beslutar. Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor före mötet.

8.2.4 Val och omröstning vid årsmöte

Varje medlemskap äger en röst samt yttrande- och förslagsrätt. Röstning med fullmakt får inte förekomma. Ledamot av lokala hyresgästföreningens styrelse äger inte förslags- eller rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor styrelseledamöterna endast har yttranderätt. Årsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid val ska sluten omröstning verkställas om någon röstberättigad begär det. Röstsedel ska i sådana fall, för att godkännas, uppta det antal namn som ska väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten.

8.2.5 Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift
är att bereda förslag till lokal föreningsstyrelse.

8.3 Den lokala hyresgästföreningens styrelses uppgift

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder mellan årsmötena den lokala hyresgästföreningens verksamhet. Styrelsen ansvarar i förekommande fall för den lokala hyresgästföreningens ekonomi. Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal så har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll upprättas. Styrelsen ska, på begäran av revisor, hålla protokoll och övriga handlingar rörande kalenderårets verksamhet tillgängliga.

8.4 Revision

Årsmötet väljer för ett eller två år minst en revisor som kan vara hyresgästföreningens. Revisorn ska granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Revisorn/revisorerna upprättar en skriftlig revisionsberättelse där styrelsens ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår ska till- eller avstyrkas. Revisionsberättelsen ska överlämnas till lokala hyresgästföreningens styrelse senaste en vecka före årsmötet.

8.5 Allmänna bestämmelser

Den lokala hyresgästföreningens styrelse och årsmöte är skyldiga att iaktta Hyresgästföreningens mål och program samt följa stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Om den lokala hyresgästföreningen upplöses tillfaller eventuella tillgångar hyresgästföreningen.