Unga vuxnas boende (2019)

238 000 unga i åldrarna 20-27 bor hemma hos sina föräldrar trots att de hellre skulle vilja bo på annat sätt. Det visar Hyresgästföreningens nya rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2019. Det är den högst uppmätta andelen sedan den första undersökningen gjordes 1997.

27 procent av Sveriges unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar. Det är den högst uppmätta andelen sedan den första undersökningen gjordes 1997, då motsvarande andel var 15 procent. Det handlar om 280 000 personer i åldrarna 20–27 som bor hemma.

Drygt 85 procent, alltså 238 000, av de som bor hos sina föräldrar skulle vilja flytta hemifrån det närmaste året. Drygt var fjärde ung vuxen tvekar inför att skaffa barn på grund av boendesituationen. Bostadsbristen är dessutom anledningen till att en av tre unga, 311 000 personer, tvekar inför att flytta till en annan ort. 

Många unga vuxna har inte samma möjligheter att påbörja vuxenlivet. Bostaden hänger ihop med att kunna flytta till utbildning och jobb samt att bilda familj. Bristen på bostäder för unga vuxna är därför inte bara ett bostadspolitiskt bekymmer, utan får konsekvenser för både arbetsmarknaden och samhället i stort.

Undersökningen visar också att även de unga vuxna som har flyttat hemifrån har relativt hög ekonomisk utsatthet. 35 procent av de unga som har flyttat hemifrån, alltså 221 000, har inkomster som ligger under Konsumentverkets basnivå (6 350 kr i månaden efter att boende är betalt). 129 000 unga vuxna, lever dessutom under den gräns som Kronofogden har som lägstanivå att behålla vid skuldsanering (4 923 kr i månaden efter att boende är betalt).

Trots att bostadsbyggandet legat på relativt höga nivåer under de senaste åren har antalet ofrivilligt hemmaboende vuxit. De senaste siffrorna visar dessutom att bostadsbyggandet har stannat av. 

I samband med lanseringen av årets rapport lyfter Hyresgästföreningen tre åtgärder för att vända utvecklingen:

  1. Inför kommunala bostadsgarantier för unga: genom att låta unga utan egen bostad få förtur till hyresrätter i bostadskön.
  2. Reformera bostadsbidraget.
  3. Stärk den statliga finansieringen för byggandet av hyresrätter.

Bostadsgaranti för unga vuxna

En bostadsgaranti för unga vuxna upp till 25 år är ett av flera verktyg för att fler unga ska få möjlighet att flytta hemifrån. Det handlar framför allt om att kommunerna har ett ansvar att få fram de bostäder det finns störst behov av.

Framgångsrika varianter på bostadsgaranti eller riktade kösystem för unga har prövats i flera kommuner, bland annat Sundbyberg och Helsingborg. I Sundbyberg garanterades till exempel alla mellan 16–25 år som var skrivna i kommunen, ställt sig i bostadskön när de var 16 år och hade en inkomst ett förstahandskontrakt senast när de fyllde 25 år.

Effekten av dessa insatser blir dubbel: de kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att möjliggöra fler bostäder och styr därmed tydligare produktionen mot bostäder som unga vuxna kan efterfråga och fler unga vuxna får därmed möjlighet att starta sina vuxenliv på riktigt. Det blir en vinst både för individ och samhälle.

Fakta om rapporterna

Hyresgästföreningen har undersökt hur unga vuxna bor vartannat år sedan 1997, detta är tolfte gången undersökningen genomförs.

Undersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen under 2019. Undersökningen har i år genomförts via en webbpanel. Urvalet är uppdelat på fyra grupper; Malmö/Lund, Göteborg, Stockholm och övriga riket. Enkätmaterialet har kompletterats med öppen statistik från SCB och Boverket.

Urvalet består av unga vuxna mellan 20 till 27 år som är anslutna till en webbpanel. Panelen är en mixad panel som rekryterats med olika metoder. Målsättningen med urvalet var att för målgruppen få en så representativ sammansättning som möjligt. För att säkerställa att respondenterna motsvarar populationen av unga vuxna i Sverige har kvoter därför skapats för kön, ålder, geografi och sysselsättning. I varje kvot har samma andel som befolkningen består av samlats in. Dessutom har resultatet i efterhand viktats för att få en fördelning som stämmer med befolkningen.