kvinnor på bänk
Unsplash

Hyresgäst­föreningens trygghetspaket

Hyresgäst­föreningens trygghetspaket är för förtroendevalda, medlemmar och anställda som vill skapa och stärka trygghet i bostadsområdet.

Bild med vy över Malmö
Pontus Ohlsson/Unsplash

Trygghet i vårt samhälle

Hyresgäst­föreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Vi utgår bland annat från Mänskliga rättigheter, artikel 25, som fastställer att varje människa har rätt till boende och till trygghet. Vi jobbar också aktivt med FN:s agenda 2030, t.ex. mål 11 och mål 16:

MÅL 11: Göra städer och bosättning­ar inkluderande, säkra, motstånds­kraftiga och hållbara

MÅL 16: Främja fredliga och inklude­rande samhällen för hållbar utveck­ling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Vi arbetar också med hållbar stadsutveckling och intersektionell stadsplanering.

 

Husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Trygghet i vårt bostadsområde

Hyresgäst­föreningen arbetar aktivt med lokal trygghet, som t.ex. kan ske med hjälp av samrådsmöten, trygghetsvandringar, nattvandringar, verksamhet i våra kvarterslokaler och aktiviteter med särskilda grupper som t.ex. barn och ungdomar. Med hjälp av nätverket SAMBO erbjuder vi kunskap och råd om hur hyresgäster kan bedriva grannsamverkan.

Oftast utgår våra trygghetsskapande aktiviteter från våra lokala hyresgäst­föreningar men vi bedriver också projekt med fokus på t.ex. platssamverkan (s k place making) eller lokala ambassadörer (t.ex. community reporters). Med hjälp av olika metoder och arbetssätt uppnår vi inte bara ökad trygghet utan även ökad attraktivitet för platsen, minskad brottslighet och skadegörelse samt bättre brottsförebyggande arbete.

Vi erbjuder t.ex. metodiken Trygg stadsplanering LITA och studiecirkel i LITA metodiken, trygghetsvandringar (läs t.ex. ett exempel i Märsta) och övriga satsningar som främjar trygghet, trivsel och gemenskap i bostadsområdet.

 

händer
Unsplash

Trygghet granne till granne

Hyresgäst­föreningen arbetar också med trygghet på individnivå. Det gör vi bl.a. med hjälp av vår värdegrund, där vi tror på alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor som delar vår värdegrund ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor. Diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, vare sig i eller utanför föreningen.

Vi utgår också från våldspreventivt arbete (och våldspyramiden) som bygger på tre förändringsprinciper:

1.Grovt våld, t.ex. misshandel, mord, bygger på lindrigt våld, t.ex. mobbing, förtag (dvs även om lindrigt våld definitivt inte behäöver skapa grovt våld, så är normaliserandet och "accepterandet" av lindrigt våld ändå en grund för det grova våldet.
2.Det finns ett samband mellan destruktiva könsnormer och våld, dvs pojkar kan tillåtas (och i vissa subgrupper uppmuntras) till att både tåla och använda lindrigt våld.
3.Genom att vara en aktiv åskådare och ha kunskap om ingripandestrategier så kan det lindriga våldet och destruktiva könsnormer motarbetas (dvs där även något så "ofarligt" som elaka kommentarer effektivt synliggörs och motarbetas).

Därför vill vi med hjälp av vårt trygghetsarbete stärka ingripandestrategier i alla aktiviteter och verksamheter som sker med hjälp av vår organisation.

Även om den s.k. våldspyramiden inte är vetenskapligt fastställd så är det ett sätt att visualisera en möjlig eskalering av ett oönskat beteende och belyser vikten av att ta tag i problemet så tidigt som möjligt.

Våldspyramiden utgår från främst två forskares resultat, nämligen dels Per Isdal (psykolog mm) som pekar på att en bred definition av våld krävs om våldet ska kunna motarbetas effektivt, och dels Liz Kelly, som visat på hur våldet normaliseras stegvis då inget våld börjar som grovt. Det är viktigt att betona att lindrigt våld inte alls behöver leda till grovt våld, men däremot har insatser mot det lindriga våldet ha positiva effekter mot det grova våldet.