Balansera kostnader
Hyresgäst­föreningen

Vad anser partierna kring skattelättnader för hyrt boende

Idag finns flera subventioner för de som äger sitt boende. Vilka skattereformer presenterar riksdagens partier för att jämna ut klyftorna mellan ägt och hyrt boende?

så tycker partierna om boskatterna

Skattereformer för ägt och hyrt boende

Idag är skattereglerna till nackdel för den som hyr sin bostad. Den som äger sitt boende får ett flertal subventioner genom ränteavdrag, slopad uppskovsränta, ROT-avdrag med mera, medan motsvarande subventioner saknas för den som inte äger sin bostad. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt. Dessutom leder den ekonomiska orättvisan till dyrare underhåll av hyresrätter och bidrar i längden till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Reformer måste till för att skapa både balans mellan boendeformerna, och bättre ekonomiska villkor vid förvaltning och renovering av hyreslägenheter. Hyresgäst­föreningen vill se en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende. Vi föreslår bland annat att en låg, fullt avdragsgill moms läggs på hyran, att fastighetsägare skattefritt ska kunna sätta av pengar för framtida underhåll, samt att fastighetsavgiften för hyresrätter tas bort. Det är en rättvisefråga.

Centerpartiet om bostadsskatter

I sin bostadspolitiska motion slår Centerpartiet fast att det är dags för en bred skatteöversyn i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Men inget av förslagen förbättrar skattebalansen mellan ägt och hyrt boende. Centerpartiet ser reavinstbeskattningen som ett problem och vill lagstifta om mer förmånliga skatteregler vid andrahands­uthyrning. Det senare skulle innebära att allt fler hyresgäster tvingas in på den otrygga andrahandsmarknaden.

Liberalerna om bostadsskatter

Liberalerna ger inga förslag som förbättrar skattevillkoren för hyresrätten i sin bostadspolitiska motion. Tvärtom vill partiet göra det ännu mer förmånligt att äga. Liberalerna föreslår skattefritt bosparande för förstagångsköpare, avskaffande av ”flyttskatten” genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet tas bort och att taket för uppskovsbeloppet höjs permanent.

Kristdemokraterna om bostadsskatter

Kristdemokraterna ger inga förslag som förbättrar skattevillkoren för hyresrätten i sin bostadspolitiska motion. Däremot föreslår partiet en avtrappning av ränteavdraget vilket på sikt skulle göra ägt boende mindre förmånligt beskattat och bidra till bättre balans mellan upplåtelseformerna. Effekterna av detta skulle dock möjligen ätas upp av Kristdemokraternas övriga skatteförslag om att minska skatten på äganderätt i flerbostadshus och införandet av skattemässigt fördelaktigt bosparande för unga. 

Moderaterna om bostadsskatter

Moderaterna lägger inga förslag som förbättrar skattevillkoren för hyresrätten i sin bostadspolitiska motion. Moderaterna vill sänka skatten på investeringssparkonton för att underlätta bosparande och se över skattelagstiftningen för att inte i onödan minska incitamenten att omvandla kontor och lokaler till bostäder.

Socialdemokraterna om bostadsskatter

På Socialdemokraternas senaste partikongress beslutade de att rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna är ett långsiktigt pågående arbete och något som bör behandlas i en kommande skattereform. Partiet gav dock inga svar på vilka konkreta reformer som bör genomföras och tar inte ställning i frågor som skattefria underhållsfonder, nivån på ränteavdragen, momsfrågor eller fastighetsavgifter.

Vänsterpartiet om bostadsskatter

Vänsterpartiets efterfrågar bättre balans mellan hyresrätt och bostadsrätt i sin bostadspolitiska motion. Partiet lägger dock inga skarpa förslag utöver att yrka på en tids- och åtgärdsplan för skattemässig balans mellan ägt och hyrt boende.

I budgetinlagan för 2022 föreslår dock Vänsterpartiet ett införande av en statlig fastighetsskatt. Detta är ett förslag som skulle göra det mindre förmånligt att äga, och därmed öka balansen mellan upplåtelseformerna.

Sverigedemokraterna om bostadsskatter

Sverigedemokraterna lägger inga förslag som förbättrar skattevillkoren för hyresrätten i sin bostadspolitiska motion. Det enda skatterelaterade förslaget från partiet är en önskan att bostadsfrågor ska beredas tillsammans med trafik-, skatte-, finans-, näringslivsfrågor i en Bostads- och infrastruktursberedning. Exakt vad det skulle innebära är dock oklart.

Miljöpartiet om bostadskatter

Miljöpartiet har två skatteförslag som rör boendet: skattefria underhållsfonder och skattegynnat bosparande. Det första gynnar hyresrätten, eftersom skattefria underhållsfonder innebär en möjlighet för fastighetsägare att sätta av medel i en fond för framtida renoveringar. Detta har potential att leda till mer hållbara renoveringar som inte innebär hyreschocker för de boende. Miljöpartiets andra förslag, om skattegynnat bosparande, gynnar de som vill bo i ägt boende. Det skulle innebära att det skapas en offentligt subventionerad sparform för människor som vill spara till att köpa en bostad.