Vägg under renovering
Canva

Vad tycker partierna i bostadspolitiken?

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Valrörelsen avgör inte bara vilka som kommer styra i riksdag, regioner och kommuner, utan också vilken bostadspolitik som Sverige kommer ha. Hyresgästföreningen har därför granskat riksdagspartiernas bostadspolitiska förslag på nationell nivå i syfte att synliggöra skillnaderna mellan partierna och underlätta för väljare att göra ett informerat val.

Nedan hittar du svar på vad de olika partierna tycker om renoveringar.

Här kan du läsa vad de olika partierna tycker om skattelättnader för hyrt boende.

Här kan du läsa vad de olika partierna tycker om finansiering av nyproduktion.

Så tycker partierna om hyreshöjande renoveringar

Stora delar av Sveriges fastighetsbestånd är i stort behov av upprustning, bland annat 300 000 lägenheter från miljonprogramsåren. I grund och botten är renoveringar bra och nödvändiga för att säkerställa att fastigheter inte förfaller och att hyresgästerna har en god boendestandard, samt för att minska energiförbrukningen.

Problemet är att många hyresgäster idag ställs inför hyreshöjningar på upp till 60 procent, ibland mer, och att hyresgästerna står utan lagstadgat inflytande över sin boendesituation. Det här har gett upphov till fenomenet renovräkning som beskriver en situation där renoveringen innebär en så kraftig hyresökning att hyresgästen inte längre har råd att bo kvar.  

Hyresgästföreningen anser att ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp. Därför behövs statligt stöd till upprustning och renoveringsarbeten, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till underhåll.

Centerpartiet om hyreshöjande renoveringar

Renoveringar av hyresrätter nämns inte alls i Centerpartiets bostadspolitiska motion. Det innebär att partiet inte föreslår något som löser problemet med att hyresgäster får bära kostnaderna för renoveringar. Detta resulterar i chockhöjda hyror och att hyresbeståndet gradvis fördyras.

Liberalerna om hyreshöjande renoveringar

Liberalerna beskriver i sin bostadspolitiska motion att de är kritiska mot att dagens ”stelbenta regler om hyressättning i praktiken fungerar som kostnadsdrivande vid ombyggnad och renovering”. På så vis erkänner partiet problematiken i att en orimligt stor kostnadsbörda faller på hushållen vid renovering, men i stället för att föreslå statligt stöd till renoveringar menar Liberalerna att det skulle lösas av marknadshyror.

Kristdemokraterna om hyreshöjande renoveringar

Kristdemokraterna har ett förslag kopplat till renovering av hyresrätter i sin bostadspolitiska motion. Partiet föreslår att göra det möjligt att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter. Det här menar de skulle lösgöra kapital som fastighetsägaren kan använda för att renovera. Kristdemokraternas förslag skiftar inte kostnadsbördan från hushållen och resulterar dessutom i att hyresbeståndet minskar.

Moderaterna om hyreshöjande renoveringar

Renoveringar av hyresrätter nämns inte alls i Moderaternas bostadspolitiska motion. Det innebär att partiet inte föreslår något som löser problemet med att hyresgäster får bära kostnaderna för renoveringar. Detta resulterar i chockhöjda hyror att hyresbeståndet gradvis fördyras.

Socialdemokraterna om hyreshöjande renoveringar

I programmet från Socialdemokraternas senaste partikongress beskrivs att partiet vill värna bruksvärdessystemet och kollektiva förhandlingar, samt att hyresgästinflytande ska främjas. När det kommer till skarpa förslag är Socialdemokraterna fortsatt positiva till stödet för energieffektivisering och framhåller att en viktig aspekt av renoveringarna är just energieffektivisering. Socialdemokraterna röstade för förslaget om infasning av ny hyra vid renoveringar, inom ramen för den statliga utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster”. Detta förslag skulle ha lättat på kostnadsbördan för hyresgäster men röstades ned av de borgerliga partierna.

Vänsterpartiet om hyreshöjande renoveringar

I sin bostadsmotion beskriver Vänsterpartiet att de vill utöka stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Det tycker partiet är bra för hyresgäster, för klimatet och inte minst ser de samhälleliga vinster av statliga investeringar som skapar jobb och gynnar svensk ekonomi.

I sin budgetinlaga för 2022 kritiserar Vänsterpartiet dessutom ROT-avdraget och efterlyser ett komplett upprustningsprogram för hyresrätter.

Sverigedemokraterna om hyreshöjande renoveringar

Sverigedemokraterna beskriver att renovering och underhåll ökar tryggheten i bostadsområden, men ger inga förslag på hur man ska få till renoveringen eller hantera problem kopplade till den. Det innebär att partiet inte föreslår något som löser problemet med att hyresgäster får bära kostnaderna för renoveringar. Detta resulterar i chockhöjda hyror att hyresbeståndet gradvis fördyras.

Miljöpartiet om hyreshöjande renoveringar

Miljöpartiet erkänner problematiken med renovräkningar och föreslår skattefria underhållsfonder. Det här är en lösning som på sikt skulle förbättra situationen för hyresgäster vid renoveringar. Om fastighetsägare kan sätta av medel i skattefria fonder kan de spara medel för renoveringar över tid så att hyresgästerna inte åker på en hyreschock. Miljöpartiet framhåller också vikten av energieffektivisering och att inte ”överrenovera”, alltså bara göra det mest nödvändiga för att spara resurser. Partiet vill också utreda vilka typer av ekonomiska incitament som skulle öka återanvändandet av byggmaterial.