bank fasad
iStock

Så vill partierna finansiera bostadsbyggande

Sverige lider av en omfattande bostadsbrist som sätter stopp för unga att flytta hemifrån, familjer från att bildas och äldre från att hitta en anpassad bostad. Bostadsbristen gör det svårare att flytta dit jobben finns och den ökar trångboddheten. Under lång tid har det byggts för lite och det som byggs är ofta väldigt dyrt. Vilka finansieringslösningar ser våra partier för byggande av fler hyresrätter?

så tycker partierna  om finansiering

Finansiering av bostadsbyggande

Från efterkrigstiden fram till 90-talet fanns ett omfattande stöd till bostadsbyggande, vilket resulterade i många nya bostäder och höjd boendestandard. När staten i början av 90-talet avskaffade stöden till rimligt prissatta hyresrätter försköts både ansvar och risk för investeringar från staten till företag och banker som bygger för att tjäna pengar, inte för att tillgodose ett behov. Resultatet har blivit dyra lägenheter och omfattande bostadsbrist.

Sverige behöver en politik som garanterar allas rätt till en egen trygg bostad och hyror som människor har råd med. Därför efterfrågar Hyresgäst­föreningen ökat statligt ansvar för finansiering av bostadsbyggande i form av förmånliga bygglån eller ett återinfört och utvecklat investerings­stöd.

Centerpartiet om finansiering av bostadsbyggande

I sin bostadspolitiska motion ger Centerpartiet inga förslag på finansiella stimulanser för bostadsbyggande, varken för byggande av hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter.

Liberalerna om finansiering av bostadsbyggande

Liberalerna föreslår inga finansieringslösningar för byggande av hyresrätter i sin bostadspolitiska motion. Däremot föreslår partiet ett statligt lån till förstagångsköpare, vilket enbart skulle stimulera byggandet av bostads- och äganderätter.

Kristdemokraterna om finansiering av bostadsbyggande

Kristdemokraterna föreslår inga finansieringslösningar för byggande av hyresrätter i sin bostadspolitiska motion. Däremot föreslås flera stöd till byggande av bostads- och äganderätter. Kristdemokraterna vill se ett statligt lån till förstagångsköpare och hushåll med lägre ekonomisk standard. Partiet vill också utreda ett statligt lån för hushåll som vill bygga småhus.

Moderaterna om finansiering av bostadsbyggande

Moderaterna föreslår inga finansieringslösningar i sin bostadspolitiska motion, varken för byggande av hyresrätter, bostadsrätter, villor eller äganderätter.

Socialdemokraterna om finansiering av bostadsbyggande

Socialdemokraterna tog inga beslut om skarpa förslag gällande finansiering av bostadsbyggande på sin partikongress mer än att partiet vill behålla investerings­stödet. På sikt ser Socialdemokraterna flera olika finansieringslösningar, bland annat statligt stöd till förstagångsköpare, lån till byggande på landsbygden och statlig medfinansiering/mellanfinansiering för byggandet av hyresrätter. Detta innebär att Socialdemokraterna kan tänka sig att stötta byggande av både ägt och hyrt boende. Men utan skarpa förslag är det svårt att bedöma vad som faktiskt skulle kunna bli verklighet.

Vänsterpartiet om finansiering av bostadsbyggande

I sin bostadspolitiska motion föreslår Vänsterpartiet att investerings­stödet ska utvecklas och att statliga topplån för byggandet av hyresrätter ska införas. Partiet beskriver att hushållen tagit ansvar för att finansiera bostadsbyggandet sedan 1990-talet och att detta har lett till minskad produktion av hyresrätter och ökad skuldsättning.

Vänsterpartiets förslag om statliga topplån beskrivs som följande. Lånet ska ha låg ränta och kunna ersätta större delen av det egna kapitalet för byggbolagen. Fördelningen föreslås vara 70 procent bankfinansiering, 25 procent statligt lån och 5 procent eget kapital. Vänsterpartiet vill även underlätta ny- och ombyggnation på landsbygden med särskilda stöd.

Sverigedemokraterna om finansiering av bostadsbyggande

I sin bostadspolitiska motion lägger Sverigedemokraterna inga förslag gällande finansiering av bostadsbyggande.

Miljöpartiet om finansiering av bostadsbyggande

I sin bostadspolitiska motion beskriver Miljöpartiet behovet av finansieringslösningar för ökat bostadsbyggande, men partiet lägger tonvikt på ägda bostäder. Miljöpartiet vill införa statliga startlån för förstagångsköpare och statliga egnahemslån. När det gäller hyresrätter går partiet inte så långt att de föreslår statliga lån utan nöjer sig med ett utvecklat investerings­stöd som delas ut i förväg, så att det kan användas som eget kapital under byggtiden. Investerings­stödet ska också stötta ombyggnad och påbyggnad samt främja fler större lägenheter.