Halmstad Tylösand
Unsplash

Strandskydd - varför är det viktigt?

För att skapa goda livsmiljöer och klara klimatomställningen är klimathänsyn i bostadsplaneringen viktigt. En del i det arbetet är att värna om strandskyddet. Här förklarar vi vad strandskyddet innebär och varför det behövs.

hus i vattnet, översvämning
iStock
Översvämning i Malmö, 2015.

Risk för övervämning och ras i strandnära samhällen

Klimatet är under förändring. Temperaturökningen gör att isen vid polerna smälter. Det leder bland annat till att vatten frigörs vilket gör att havsnivån höjs. En större andel vatten innebär också att vi kommer att drabbas av kraftigare och mer frekvent förekommande regn, vilka kan orsaka översvämningar, vilket har skapat stora problem i flera svenska kommuner.

Mest kännbara blir konsekvenserna för samhällen och bostäder som byggts kust- och strandnära och lågt i terrängen, där risken för översvämning och erosion samt ras och skred är stor. För att förhindra att miljökatastrofer inträffar måste vi ta hänsyn till dessa risker när vi planerar och bygger. 

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning
  • BoKvar-försäkring

Planera för träd och svalka i urbana miljöer

Höjda temperaturer innebär att våra städer, framförallt de större och mer tätbebyggda, blir allt hetare. Det drabbar många, inte minst barn och äldre som har extra svårt att hantera höga temperaturer. Därför blir det extra viktigt att tänka på att i högre grad planera för träd och buskage som ger svalka och skugga, även i urbana miljöer.  
 
Samhället utmanas därför i hög grad, och problematiken kommer bara bli allt större i takt med att klimatet förändras allt snabbare. Utmaningarna består i att samhället måste möta upp mot och förhindra – eller mildra – de effekter som kommer av klimatförändringen. Det som redan är byggt måste rustas och skyddas i den mån det går, medan det som planeras för måste ta höjd för kommande effekter.  

Klimathänsyn i planeringen är kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för mark- och vattenanvändningen. Det handlar om att använda områden för det som de, utifrån olika kriterier och förutsättningar, är mest lämpade för. Det finns en mängd underlag, kartor och planeringsförutsättningar som kommunerna måste ta del av för att komma fram till var det är lämpligt att planera för bebyggelse.

Länsstyrelsen ska förse kommunerna med sådant relevant underlag, när de får frågan från kommunerna. SMHI och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har också mycket relevant underlag som kommunerna måste ta del av. 

Kommunen har det så kallade ”planmonopolet”. Det innebär att de ansvarar för och beslutar om översikts- och detaljplanering. Detsamma gäller för bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispenser. Allt bygger på att inhämtandet av relevant planeringsunderlag har gjorts och sedan beaktats samt tagits hänsyn till. Det hela är således mycket komplext.    

Hyresgäst­föreningens värnar om miljön i planeringen

Platsens lämplighet och belägenhet i terrängen samt om den ligger på ett tryggt avstånd från mark som riskerar att rasa eller sköljas bort, är därför av största vikt. Det kan och får vi inte bortse ifrån. Att bygga på fel plats kan få katastrofala följder, med stora förluster för såväl den enskilde som miljön, kommunen och samhället i stort.  

Vi måste agera långsiktigt och hållbart så att våra barn och barnbarn, samt generationerna efter det kan leva ett gott liv. Det gäller förstås även växt- och djurlivet, eftersom allt hänger ihop. Hållbarhet är något som Hyresgäst­föreningen lyfter fram och vilket måste genomsyra det vi gör inom organisationen. Vi är alla en del av den gemensamma miljön, och människan måste helt enkelt inrätta sig i ledet.  

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om strandskydd?

  • Bygg mer, för alla plånböcker, men inte så att stränder och andra platser för allas rekreation hotas.  
  • Nybyggande måste både vara långsiktigt hållbart och klimatanpassas till exempelvis vattenhöjning och översvämningar 
  • Kommuner måste ha en beredskap och plan för hur klimatförändringar påverkar befintlig bebyggelse, hyreshus och offentliga platser 
  • Allemansrättslig tillgång till strand- och vattenområden är viktigt. Många vill vistas nära vatten. Beakta det i samband med utveckling och förtätning nära vatten. 

Planering och byggande måste vara hållbart

Bygg bort bostadsbristen är en vanlig ståndpunkt i bostadsdebatten. Det vill även Hyresgäst­föreningen, med tillägget att det måste byggas bostäder för alla – oavsett storlek på plånbok. Byggandet måste också ske med hänsyn till de risker som klimatförändringarna bär med sig. Planering och byggande måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt, med klimatvänliga material och byggnader som står under lång tid, på markområden som lämpar sig för det.  

Strandskyddet är viktigt ur klimatsynpunkt 

Ett viktigt verktyg för att en klimatsäker planering är strandskyddet. Strandskyddet behövs för att mäta upp mot och mildra effekterna av klimatförändringarna och för att värna värdefulla miljöer för såväl människor som djur och växter. 

Vi måste anpassa oss till en föränderlig värld, där vi kan trivas och må bra, såväl människor som växter och djur. Vi behöver grönska och vatten i vår närhet för att vi ska må bra. Vi behöver skugga och platser som skänker lugn och ro. Bygger vi bort sådana kvaliteter och förtätar i alltför hög grad, så agerar vi inte vare sig långsiktigt eller hållbart.  

Strandskydd förhindrar att byggnader översvämmas

Det finns flera kommuner som planerar för byggnation på platser som riskerar att översvämmas, trots att länsstyrelser tydligt har avrått dem från det. Anledningen till det kan vara många. Att bygga nära vatten är attraktivt, då många vill bo i dess närhet och läget gör att det går att få lån till att bygga - eftersom kalkylen går ihop och bankerna då kan vara villiga att bevilja lån. Kommuner som annars har svårt att locka till sig invånare ser det som en möjlighet.  
 
Flera kommuner i Sverige saknar planer för hur de ska hantera klimatförändringen. Det kan bero på flera orsaker, där begränsade resurser kan vara en. Samtidigt ligger andra kommuner långt fram i planeringen för hur de ska anpassa sig för effekterna, exempelvis genom klimatanpassningsplaner och skyfallsplaner.   

Strandskyddet viktigt för allemansrätt och naturskydd

Strandskyddet regleras i kapitel 7 i miljöbalken (MB). Strandskyddets två syften är dels att trygga allemansrättslig tillgång, dels att skapa goda förutsättningar för växt- och djurlivet och att det ska kunna utvecklas. Det finns i samhällsdebatten diskussioner om att ett tredje syfte borde inrättas; nämligen att skydda markområden som ur klimatanpassningssynpunkt inte lämpar sig för byggnation. 
 
Strandskyddszonen är generellt 100 meter upp på land men också ut i vattnet. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka zonen upp till 300 meter, om det finns skäl för det. Inom strandskyddszonen finns det stora restriktioner avseende byggnation. Det krävs dispens från strandskyddet för att kunna utföra dessa åtgärder, medan vissa näringar har lov att göra vissa åtgärder utan dispenskrav.   
 
Utifrån ovanstående resonemang innebär det således en risk att bygga alltför nära vatten. Fastigheter och byggnader kan riskera att översvämmas och mark kan spolas bort.  
 
Dessutom är strandnära miljöer sådana som många vill vistas vid och söker sig till. Byggs det allt mer nära vatten blir följden att attraktiva miljöer inte längre blir tillgängliga. Allemansrättslig tillgång till stränder och vattennära miljöer är viktig – inte minst för de som inte har råd att köpa fastigheter nära vatten och de som inte har tillgång till bil för att ta sig till attraktiva strandnära platser. Vi motsätter oss inte byggandet av flera bostäder. Tvärtom. Men för våra medlemmars bästa vill Hyresgäst­föreningen att byggande sker på lämpliga platser, med erforderligt avstånd till vatten samt att förtätning av urbana miljöer sker med hänsyn. Alltför tätt är inte bra, då ytor för rekreation, rörelse och vistelse byggs bort.