Förhandlingsdelegation

Hyresförhandlingarna 2023 – Återhållsamma hyresjusteringar nödvändiga när hyresgästernas marginaler krymper

Nu pågår hyresförhandlingarna i Värmland, Sörmland, Dalarna och Örebro län. Vill du engagera dig i förhandlingarna? Kontakta oss! Vill du veta mer - läs vidare!

Vi är hyresgästerna i region Mitt

  • 51% av hyresgästerna i vår region är antingen yngre än 30 år eller 65 år och äldre, grupper som vanligtvis har lägre inkomster och mindre marginaler att hantera hyreshöjningar.
  • 58% av hyresgästhushållen är enpersonshushåll, dvs hushåll där hyran och konsumtionskostnaderna ska bäras av en inkomst, vilket normalt ger mindre marginal att hantera kostnadsökningar.
  • Därutöver är 8% av hyreshushållen ensamstående med hemmavarande barn under 19 år, dvs barn för vilket den ende inkomsttagaren har ett försörjningsansvar för. Dessa hushåll har normalt mycket pressad ekonomisk situation och svårt att klara även mindre hyreshöjningar.

Effekten av hyresgästernas demografiska sammansättning speglas i deras inkomstnivåer som i region mitt ligger lägre än i landet totalt sett.

Under det gångna årtiondet har kostnaderna för de konsumtionsnyttigheter hyresgästerna behöver för sin dagliga levnad ökat långt mycket snabbare än såväl inflationen som våra inkomster. Detta gör att hyresgästernas marginaler krympt och fler har fått mindre över. 28% av hyresgästerna har inte marginal att spara pengar. Därmed minskar också hyresgästernas utrymme för att klara hyreshöjningar.

Diagram av konsumtionspriser, KPI, inkomster

Rikare bostadsföretag har råd med lägre hyreshöjningar

Under de gångna decenniernas högkonjunktur med låga räntor och låg inflation har bostadsföretagen och hyresvärdarna gått ekonomiskt mycket bra.

En jämförelse mellan 2011 och 2021 (data hämtade från årsredovisningar) visar att bostadsföretagens driftnetto ökat 54%, vilket innebär att hyresutvecklingen under perioden långt mer än tillräckligt täckt företagens driftskostnadsökningar.

Räntesänkningarna under samma period tillsammans med förändrad redovisningsstandard har lett till att företagens resultat ökat 424 %, vinster som gått till att stärka företagets kapital med effekten att soliditeten (=den delen av företagets kapital som finansieras med företagets egna pengar) ökat 169%.

Allt detta pekar på att företagen ”sparat så mycket i ladorna” att de flesta kommer att klara effekterna av den rådande samhällsekonomiska utvecklingen utan att behöva höja hyrorna mer än ytterst måttligt.

Nu tar vi fajten om din hyra! Hjälp oss - var med och påverka förhandlingarna om din hyra!

Det är med bakgrund i allt ovan som vi nu rustar oss för att ta fajten om din hyra för 2023. Hyresgästerna har inte råd med höga hyreshöjningar och den ekonomiska styrka bostadsföretagen byggt upp under det senaste decenniet gör att de kan hantera mycket av sina kostnadsökningar för 2023 utan att behöva höja hyrorna. Men vi behöver ditt stöd för att lyckas!

Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din hyra! Svara på de utskick du får inför förhandlingarna! Hör av dig med dina synpunkter, åsikter, önskemål och klagomål kring ditt boende och din boendemiljö! Var med och förhandla din egen hyra – gå med i vår förhandlingsdelegation!