Tidaholm

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Tidaholm har brist på bostäder och få hyresrätter har byggts de senaste åren. En fördjupad översiktsplan över tätorten ska kompletteras med en boendestrategi som är under arbete. Tillsammans kommer de att utgöra grunden för den fortsatta planeringen.

Men riktlinjerna påverkar redan arbetet med detaljplaner och det finns två nya planer som kan leda till nya flerbostadshus. Tidaholms Bostäder AB kan vara med och förverkliga dem. I ett fall har överklaganden lett till en fördröjning.

Såväl den övergripande planeringen som detaljplanearbetet drivs med tydligt syfte att lösa de problem som är väl kända: bristen på hyreslägenheter som gör att ungdomar inte kan flytta hemifrån och äldre inte kan få boende med bra tillgänglighet (hiss). Det påverkar också möjligheten till bostad i samband med hushållsdelning. Effekten blir att det inte uppstår några flyttkedjor, bostadssökande flyttar till andra orter och de som söker jobb får ingen bostad i Tidaholm. Möjligheterna till integration försämras också. Utan bostadsbyggande påverkas hela befolkningssammansättningen.

Tidaholms Bostads AB är kommunpolitikernas främsta redskap för att garantera den bostadsförsörjning som är kommunens ansvar. Det är viktigt att bolaget kan verka som allmännyttigt bostadsbolag enligt affärsmässiga principer. Det kräver ägarförhållanden och ägardirektiv som ger fullmäktige och kommunstyrelsen möjlighet att fullfölja planerat bostadsbyggande med hjälp avbolaget.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

  1. Fullfölj arbetet med en Bostadsstrategi med de kvaliteter som krävs för att det ska tjäna som stöd för arbetet med bostadsförsörjningen. Låt företrädare för hyresgäster vara delaktiga i arbetet.

  2. Planlägg för bostäder, särskilt hyresrätter, på attraktiv och centralt placerad mark.

  3. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen så att fler ska kunna och vilja bo kvar i Tidaholm. Ett hem är en mycket viktig del av hela livet och då behöver kommunikationen mellan hemmet och samhället fungera.

  4. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde