Skövde

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Behov av fler bostäder
Skövde vill växa och siktar på 60 000 invånare år 2025. Det förutsätter ett ökat bostadsbyggande och det finns klara ambitioner för detta. Främsta verktyget för nya hyresrätter är det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder. Detta verktyg används väl och bolaget har fördubblat sin produktion av bostäder och ligger väl med i renoverings- och underhållsplanerna.

Det är positivt att även privata bolag har börjat bygga hyreslägenheter och att det byggs bostadsrätter och egnahem. Flera lägenheter byggs i centrala delar och i en del externa tätorter planeras nya områden. Detta förutsätter fortsatt tillgång på byggbar mark och att planarbetet drivs på ett sätt så att det hela tiden är en god framförhållning.

Rimliga hyror
Nya bostäder behövs i Skövde för att unga vuxna ska kunna flytta hemifrån, för att äldre ska kunna lämna villan för ett mer tillgängligt boende, för inflyttare till jobb och för nyanlända. Men hyrorna i nyproducerade lägenheter är för höga för många som står i bostadskö och vi tror inte att flyttkedjor kan skapa tillräcklig tillgång på lägenheter med rimliga hyror.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet för att fullfölja arbetet med att få bostadsbyggandet i balans med blandade upplåtelseformer. När är vi i balans i Skövde? Vi har en befolkning som blir äldre och efterfrågan på olika former av äldre- och trygghetsboende ökar. Pensionärsorganisationerna hävdar att det finns en brist på dessa bostäder och att tillgången inte motsvarar efterfrågan. När är vi i balans med detta?

2. Håll uppe marktillgången och detaljplanerna för att byggnationen inte ska bromsas upp. Kommer de stora arbetsgivarna i Skövde att utveckla sin verksamhet i framtiden? Hur är markreserver och planer för industri och handel?

3. Använd Skövdebostäder fullt ut. För att Skövdebostäder ska kunna utvecklas behöver kommunen ta bort begränsningarna i ägardirektivet. Ge bolaget uppdrag att verka för lägenheter med hyresnivåer som kan efterfrågas av ungdomar, ensamstående äldre, nyanlända, studenter med flera med låga inkomster.

4. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Ett hem är en mycket viktig del av hela livet och då behöver kommunikationen mellan hemmet och samhället fungera.

5. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig. Hur får vi med alla på detta?

6. Var återhållsam med kommunala avgifter och taxor som slår direkt på hyrorna.

7. Skapa dialog och samarbete för att pressa byggpriserna. Vill man bygga för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle är det angeläget att pröva nya former för exploatering. Kommunen borde därför ta initiativet till dialog och samarbete med fastighetsägare, byggföretag, materialleverantörer, med flera.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde