Gullspång

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Vi kan konstatera att kommunen efter en lång tid av balans nu har brist på bostäder. Det är därför bra att kommunen har tagit fram en långsiktig plan för boende med olika behov. Situationen ställer också krav på att handläggningstiderna inte får blir för långdragna.

Det är givetvis viktigt att utbud och efterfrågan ligger i balans när det kommer till antalet boenden i kommunen. Men det är även viktigt att hyrorna i en eventuell nyproduktion hamnar på en rimlig nivå som kan efterfrågas.

Vi anser att bostadssituationen i Gullspångs kommun kräver akuta insatser. Vi tror att kommunen är väl införstådd med denna situation. Vi menar att våra förslag ökar kommuninvånarnas möjlighet till att bo kvar, ha ett bra boende och en bra samhällsservice. Detta stärker Gullspångs kommun möjligheter till en positiv utveckling.

Gullspång har efter en tidigare negativ befolkningsutveckling valt att riva bostäder. Nu har trenden vänt. Av förståeliga skäl kan det finnas en psykologisk motvilja att bebygga mark där tidigare bebyggelse rivits. Men samtidigt är detta en unik möjlighet att få till en kostnadseffektiv och attraktiv nyproduktion då omkringliggande infrastruktur och service redan finns.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Prioritera bostadsbyggandet, så att flyttkedjorna kommer igång.

2. Ha god framförhållning när det gäller marktillgång för bebyggelse och ha en god planberedskap.

3. Se över möjligheten att av kostnads- och effektivitetsskäl upprätta nyproduktion på mark som tidigare varit bebyggd.

4. Verka för att kommunens taxor hålls på en acceptabel nivå.

5. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Det är viktigt att vi har närhet till handel och skolor och att kommunikationen mellan hemmet och samhället fungerar.

6. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde