Falköping

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Falköping har ökat sin befolkning de senaste åren och kommunledningens ambition är att detta ska fortsätta. Eftersom det inte har byggts tillräckligt är priset för ökningen att man har bestående bostadsbrist. Framför allt saknas det hyresrätter för unga vuxna som vill flytta hemifrån, för äldre som vill byta sin villa mot en mera lättskött bostad och för nyanlända. På sikt kan bristen också påverka antalet invånare i och med att fler pendlar ut från Falköping än in.

Kommunen har nyligen antagit en strategi för bostadsförsörjning 2017–2020 och ett förslag till ny översiktsplan förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2018. Efter att ha antagit ett förtätningsprogram håller kommunen nu på att ta fram nya detaljplaner, med sikte på att bygga mera i centralorten, samt nya planområden. Det är angeläget att detta arbete följer riktlinjerna för översiktsplanen så att man utnyttjar befintliga investeringar på ett bra sätt.

Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder är ett viktigt verktyg. På senare tid har bolaget byggt nya hyreslägenheter och påbörjat omfattande renoveringar av befintliga. Men samtidigt måste man bygga så att de som har behov av en bostad har råd att hyra.

Hyresnivån är också viktig när bolaget fortsätter renovering och upprustning av befintliga lägenheter. För att de boende ska kunna bo kvar efter renovering är det viktigt att de kan välja nivå på standardhöjningen. Falköpings Hyresbostäder är på den punkten ett föredöme.

Våra förslag

Ett hem är inte bara en plats att sova på. Det är en mycket viktig del av hela livet. Vi vill att det ska vara lätt att ta sig till och från sitt hem. Det ska fungera med handel, skolor och kommunikationer. Det är viktigt att bussens tidtabell går hand i hand med människors behov av kollektiva transporter. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och gammal som ung ska kunna umgås ute och inne utan att känna otrygghet.

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Ge den kommunala organisationen möjlighet att ta fram detaljplaner och se till att det finns en markreserv som gör byggandet möjligt.

2. Se till att detaljplaner och exploateringsavtal gynnar nybyggande med blandade upplåtelseformer och med närhet till service. Använd förtätning som en möjlighet att komplettera med bostadstyper som är underrepresenterade inom området.

3. Avstå från vinstuttag och anpassa borgensavgiften för Falköpings Hyresbostäder så att bolaget både kan fortsätta bygga och renovera med hyror som de som behöver bostad har råd med. Fortsätt stärka boinflytandet vid renovering.

4. Sträva efter att hålla nere kommunala taxor och avgifter.

5. Verka som politiker i Falköping för att rikspolitiskt aktiva tar beslut som skapar jämlika villkor mellan olika upplåtelseformer.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde