Region Stockholm

Bostadspolitiskt program för Region Stockholm (alla kommuner i länet utom Norrtälje)

Stockholm – en region för alla

Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten är en modern och flexibel boendeform som passar i livets alla skeden.

Hemmet är en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är en avgörande del av välfärden. Det ska vara en självklarhet och en mänsklig rättighet att ha ett hem, regeringsformen deklarerar att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad.

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser med över en halv miljon medlemmar. Vår vision är ”Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas” och vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi står för det kollektiva förhandlingssystemet där våra generella värderingar får genomslag och därigenom tar ansvar för samhällsekonomin.

Hyresgästföreningen region Stockholm, organisationens största region med nästan 125 000 medlemmar, arbetar för dagens och morgondagens hyresgäster i Stockholmsregionen. För en region präglad av mångfald med plats för människors möten.

Det behövs en kraftfull bostadspolitik för Stockholmsregionen och i kommunerna. Bostadssituationen i regionen präglas, och har under en längre tid bland annat präglats av bostadsbrist som en konsekvens av för lågt bostadsbyggande och en minskad andel hyresrätter. Detta bland annat på grund av ombildningar, höga nyproduktionshyror och ökade boendekostnader, ombildningar, brister i hyresgästinflytande vid t.ex. upprustningar och ibland orimligt höga krav på betalningsförmåga hos bostadssökande. Samtidigt som lönsamheten för fastighetsägare är mycket god.

Konsekvenserna av denna bostadssituation är att unga har mycket svårt att kunna flytta hemifrån och starta sina liv, människor som fått erbjudande om anställning eller utbildningsplats tvingas tacka nej och alltför många tvingas flytta efter upprustning då man inte har råd att bo kvar.

Otrygga och dyra boendevillkor som inneboende, med rivningskontrakt eller andrahandsoch tredjehandsboende blir det val många tvingas vända sig till. Både individ och samhälle drabbas.

Det mest grundläggande i en bostadspolitik för Stockholmsregionen måste vara det goda boendet för alla hushåll. Dock behövs ett särskilt fokus på hushåll med måttliga och låga inkomster. Deras möjligheter till ett bra boende minskar alltmer.

Bostadspolitik är ett stort och komplext politikområde som innefattar ett flertal samverkande delar. Det handlar om samhällsplanering och om en ekonomisk politik som möjliggör för alla att få tillgång till ett bra och tryggt boende. Det handlar också om boendemiljö och att man konsekvent beaktar barnens behov. Vidare om de kommunala och privata bostadsbolagens roller, om regler för upprustning och hyror och om miljö- och trafikfrågor. Men framför allt handlar det om politisk vilja.

Vi menar att Stockholmsregionens politiker; de kommunala, regionala och nationella, framför allt riksdagsledamöterna från Stockholm, måste ta sitt ansvar och se till att bostadsbristen byggs bort. Marken är en förutsättning för bostadsbyggande och för vilken syn politikerna har på den och hur den ska användas är avgörande för bostadspolitiken i Stockholmsregionen.

Bostaden är inte en produkt vilken som helst utan en rättighet som ingår i kommunernas bostadsförsörjningsansvar och därmed i samhällsplaneringen. Kommunerna ska ha bostadsförsörjningsprogram. De ska visa planerad omfattning av bostadsbyggandet och hur kommunen ska tillgodose bostadsbehoven för alla befolkningsgrupper i kommunen. Programmen ska redogöra för vilka metoder kommunen ska använda för att uppnå i programmen uppsatta mål.

Hyresgästföreningen region Stockholms arbete

Hyresgästföreningen region Stockholm arbetar för ett ökat bostadsbyggande med fler hyresrätter med rimliga hyror och ett ökat hyresgästinflytande och verkar för:

Ökad regional samverkan

Kommunerna ska på olika sätt samverka och tillsammans agera gentemot staten, byggbranschen och andra aktörer. En allmännytta gemensamt ägd av flera kommuner kan vara ett exempel på ökad regional samverkan.

Vi menar att ju fler kommuner som agerar och samverkar desto större är förutsättningarna för att lyckas. Kommunerna behöver inte vara överens i alla bostadspolitiska frågor men kan mötas och samverka i enskilda frågor. Ett exempel kan vara grannkommuner som går samman och agerar i en geografiskt lokal fråga.

Ökat bostadsbyggande vid infrastruktursatsningar

Kommunerna ska vid nationella och regionala infrastruktursatsningar se till att nya bostäder byggs, med prioritering av hyresrätter med rimliga hyror. Bostäder och infrastruktur ska samplaneras.

Vi menar att om stat, kommun och landsting samverkar kan bostadsbristen byggas bort. Stockholmsförhandlingen är ett exempel på en sådan samverkan där 78 000 nya bostäder byggs i samband med att tunnelbanan byggs ut. Sverigeförhandlingen är ett annat exempel där sex kommuner i Stockholmsregionen ska se till att det byggs mer än 100 000 nya bostäder när infrastrukturen utvecklas. Vi ska bevaka att det inte är bostäderna som betalar infrastruktursatsningarna vid sådana överenskommelser.

Aktiv markpolitik

Kommunerna ska, genom sitt markinnehav som är ett av kommunernas främsta bostadspolitiska verktyg, styra bostadsbyggandet och förutsättningarna för rimliga hyror. Detta kan göras genom att upplåta mark med tomträtt eller till rimligt pris. Vidare genom markanvisningstävlingar och att tidsbestämma markanvisningar. Det handlar om att säkerställa att det är hyresrätter som byggs samt öppna upp för fler aktörer inom byggbranschen.

Vi menar att kommunernas markpolitik är helt avgörande för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Marken kan inte ses som en vara som ska säljas till marknadspris, det gör det mycket svårt att komma tillrätta med bristen på hyresrätter. Den ska ses som en del i att ta ansvar för samhällsutvecklingen och göra det möjligt att det byggs hyresrätter.

Aktiv allmännytta

Kommunerna ska aktivt styra sin allmännytta, som är ett annat av kommunernas främsta bostadspolitiska verktyg och som därför bör finnas i varje kommun. Kommunerna ska som ägare vara mer aktiva för att på så sätt bland annat öka bostadsbyggandet.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska vara föredömen, bland annat när det gäller underhåll, hyresgästinflytande, boendeutveckling och miljöfrågor. Eventuella överskott ska stanna i bostadsbolagen och inte finansiera andra kommunala verksamheter.

Vi menar att allmännyttan aktivt ska arbeta med att lösa bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunen har det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret och har som ägare av allmännyttan alla möjligheter att klara av att ta detta ansvar.

Ökat hyresgästinflytande vid upprustning

Kommunerna ska se till att hyresgästernas inflytande säkerställs vid upprustning. Hyresgästerna ska vara delaktiga i alla skeden av upprustningsprocessen och hur och i vilken omfattning upprustning ska ske och genom detta vilka standardhöjande åtgärder som ska genomföras och vilken hyresnivå de genererar.

Vi menar att det borde vara en rättighet att få vara med och bestämma om det egna hemmet ska rustas upp, hur och till vilken standard. Vi ska inte behöva vara tvungna att flytta på grund av omotiverade standardhöjningar som vi inte har råd att betala för.

Stopp för ombildningar

Kommunerna ska se till att inga allmännyttiga hyresrätter ombildas till annan upplåtelseform och även verka för att inte heller övriga hyresrätter ombildas.

Vi menar att det, framför allt i en tid av bostadsbrist, är helt orimligt att ombilda hyresrätter. Hyresrätten är en förutsättning för om vi ska ha ett samhälle för alla.

Att bygga samhälle, inte bara bostäder

Kommunerna ska inför bostadsbyggande planera för hushållens dagliga liv. Detta innebär att se till att bostäderna blir en del av attraktiva och hållbara miljöer. Kommunernas samhällsplanering ska vila på en stark demokratisk grund; goda samtal ska föras med invånarna i kommunen.

Vi menar att det goda boendet ska ha närhet till handel, kommunikationer, barnomsorg, sjukvård och andra delar av samhällsservicen. Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Livet är inte bara i hemmet utan livet mellan husen är minst lika viktigt. Det är också väsentligt för demokratin att det finns tillgång till gemensamhetslokaler i närområdet till ingen eller mycket låg kostnad.

Nationellt 

Stockholmsregionens behov ställer också krav på den statliga bostadspolitiken. Hyresgästföreningen region Stockholm vill på nationell nivå bland annat se följande bostadspolitik förverkligas:

  • Investeringsstimulans för nya hyresrätter med villkor för högsta hyresnivåer
  • Förtydligad lagstiftning om kommunernas bostadsförsörjningsansvar så att kommunerna verkligen fullföljer och tar sitt ansvar
  • Skärpt lagstiftning om hyresgästinflytande vid till exempel upprustning
  • En översyn av effekterna av det kommunala planmonopolet om kommunerna fortsätter att inte ta sitt bostadsförsörjningsansvar
  • Infrastruktursatsningar vid ökat bostadsbyggande
  • Fler utbildningsplatser för alla de yrken som är en förutsättning för ett ökat bostadsbyggande
  • Likvärdiga ekonomiska villkor för alla upplåtelseformer
  • Använd statens mark för bostadsbyggande
  • Förtydligad hyreslag för klargörande av att allt underhåll av normalt slitage och ålder inte är upprustning. Detta ingår i hyran och ska inte resultera i hyreshöjning.
  • Skärpta regler för andrahandsuthyrning – den som hyr i andra hand ska inte behöva betala högre hyra än det egentliga bruksvärdet på bostaden.