Lätt att flytta

Renovräkning - Vad betyder det?

Hundratusentals lägenheter inom miljonprogrammet är i behov av upprustning. I samband med nödvändig renovering passar många hyresvärdar på att göra andra åtgärder, som inte är nödvändiga. Ofta leder renoveringarna till kraftiga hyreshöjningar.

Vad är renovräkning?

Renovräkning är en sammansättning av orden renovering och vräkning, som används för att illustrera de dramatiska konsekvenser som renoveringar med höga hyreshöjningar kan föra med sig.

Det har pågått omfattande renoveringar av de eftersatta miljonprogramsområdena under flera år med följden att beståndet av lägenheter med överkomliga hyror är på väg att renoveras bort, antalet hyresrätter med rimliga hyror har minskat stadigt sedan ett decennium.

Hur mycket kan hyran höjas efter renovering?

Om det utförs en stamrenovering så är det inte en skälig grund för att höja hyran. Men om det görs en så kallad standardhöjande åtgärd så har hyresvärden rätt att införa en hyreshöjning. Detta har utnyttjats av både privata fastighetsbolag och allmännyttan. Privata fastighetsbolag har genomfört renoveringar med hyreshöjningar på upp till 120 procent. Allmännyttans hyreshöjningar har legat lägre men ändå kunnat överstiga 50 procent.

Vilka drabbas hårdast av hyreshöjningarna till följd av renovering?

Den fjärdedel som flyttar vid renoveringar tenderar att ha låga inkomster, dessutom ökar ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag bland dem som bor kvar. De som drabbas hårdast av sådana hyreshöjningar är ensamboende kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora barnfamiljer. Även om renoveringsåtgärderna kräver ett godkännande från hyresgästen så ser vi i prövningar att hyresvärdar nästan alltid får genom sina önskemål. Många gånger tvingas dessa människor att flytta, då hyran blir för hög för deras inkomster – man kan därför tala om renovräkning.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om renovräkning?

  • Staten måste ta ett övergripande ansvar för att både möjliggöra ett nödvändigt underhåll av bostadsfastigheter och att människor kan bo kvar i sina hem. Detta kräver att lagstiftningen och de ekonomiska förutsättningarna ändras.
  • Hyresgäster måste få ett lagreglerat inflytande vid renovering av deras hem som stärker möjligheten att bo kvar.
  • Hyresgäster behöver starkare skydd mot kraftiga hyreshöjningar.
  • En hållbarhetspremie och goda finansieringsförutsättningar för miljömässiga och sociala investeringar i miljonprogrammet som stödjer en hållbar utveckling ska införas.