Årsmöten norra Skåne

Här har hyresgästföreningens region norra Skåne samlat sådant som har med föreningar och lokala hyresgästföreningars årsmöten att göra. De flesta dokument är i pdf-format. Behöver du som förtroendevald dem i annat format kan du höra av dig till regionkontoret.

Lokal Hyresgästförening

Den lokala hyresgästföreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte och detta ska, enligt stadgan, hållas innan februari månads utgång. Enligt stadgarna ska medlemmen fått kallelsen senast 2 veckor innan årsmötet. Vill den lokala Hyresgästföreningen ha hjälp att skicka ut kallelsen kontaktas regionkontoret minst 3 veckor innan utsatt årsmötesdatum. Underlag för kallelse till lokal hyresgästförening.
Gör lokala hyresgästföreningen kallelsen själv finns här en mall att använda för detta: Mall kallelse LH årsmöte neutral

En verksamhetsberättelse beskriver vad föreningen gjort under det senaste verksamhetsåret och används både vid revison och årsmöte. För att underlätta finns här en mall för verksamhetsberättelsen att utgå från.

Aktivitetsplanen beskriver planerad verksamhet för kommande verksamhetsår som sträcker sig från årsmöte till årsmöte, det vill säga från 1 mars till 28 februari nästkommande år. Denna ska presenteras och klubbas på årsmötet. Mall för aktivitetsplan finns här.

Mallar till Lh årsmöte
Dagordning
Årsmötesprotokoll

Mallar till Lh konstituerande möte
Dagordning
Protokoll konstituerande möte
Uppdragsblankett

Hyresgästförening

Här finns mallar som ska fungera som hjälp att genomföra årsmötet i kommunföreningen/föreningsstyrelsen (FS).

Verksamhetsberättelse - att tänka på för Lh och FS
Dagordning FS årsmöte
Mall årsmötesprotokoll FS
Dagordning FS konstituerande möte
Mall protokoll FS konstituerande möte
Uppdragsblankett - FS
Uppdragsblankett - aktivitetsgrupp
Uppdragsblankett - fullmäktigeledamöter
Uppdragsblankett - förhandlingsdelegater
Uppdragsblankett - husombud