till salu skyltar

Allmännyttan säljs ut - men till vilken nytta?

Vi ser att kommuner runt om i landet väljer att sälja allmännyttiga bostäder. Trots den alarmerande bostadsbristen och ett stort behov av hyresbostäder som vanligt folk har råd att efterfråga. Att sälja bostäder med låga hyror gör det svårare för kommunerna att genomföra sitt bostadsförsörjningsansvar.

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Landets invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på

Hyresgästföreningen vill åstadkomma en större debatt, där beslut om försäljningar som är motiverade med kommunernas skuldsättning inte går igenom utan att ifrågasättas.  I rapporten Allmännyttan säljs ut- men till vilken nytta? ser vi vad som ligger bakom argumenten till försäljningar.

Vi möts alltför ofta av hyresgäster som inte har råd att efterfråga en bostad. Många tvingas in i en osäker andrahandsmarknad. Hyresgästföreningen föreslår därför att staten, utöver investeringsstödet, ska införa en ny kommunal byggbonus som en extra morot för kommunerna att hålla kvar sin allmännytta och samtidigt få resurser för att kunna bygga nya bostäder som folk har råd att efterfråga.

De senaste årens utveckling har visat att privata hyresvärdar, inte minst sådana som är ägda av riskkapitalbolag tenderar att köpa billiga bostäder och genomföra standardhöjande åtgärder i syfte att maximera hyresnivåerna. Därmed bidrar försäljningen av dessa bostäder också att andelen dyra lägenheter ökar. 

Kommunal byggbonus fler fler bostäder

Hyresgästföreningen var de enda som drev investeringsstöd 2014 och nu är det verklighet. Det är viktigt för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande av hyresbostäder till rimlig kostnad. Men staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet, både gentemot kommunerna och gentemot branschen. Därför föreslår vi en ny byggbonus.

Vi vill stimulera dagens kommunpolitiker att planera för fler bostäder och minska behoven av försäljningar av kommunala tillgångar.  För att ta del av stödet måste kommunen ha antagit fyra grundvillkor: 

  • riktlinjer om kommunens bostadsförsörjning, under innevarande eller föregående mandatperiod
  • en översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet, under innevarande eller föregående mandatperiod
  • inte ha avyttrat mer än 10 % av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd, med avtagande ersättning vid försäljning av mellan 0,1 och 10 %
  • en detaljplan som möjliggör byggande av minst en bostad under den senaste tolvmånadsperioden 

 Ju fler bostäder i detaljplan, desto större andel av stödet ska betalas ut till kommunen i fråga.

– Det måste finnas en bostadsförsörjning som landets invånare kan lita på. Det vi vill belysa är att kommunerna bör lära av varandra och där ingår det att ta ett likartat ansvar för sin bostadsförsörjning och samtidigt kräva finansiellt stöd från staten för att kunna fullfölja det uppdrag som ålagts de. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få ett sådant stöd på plats, säger Marie Linder.