Vårgårda

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat maj 2018

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Vårgårda kommun har som vision att öka folkmängden till 13 000 invånare. Enligt nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning vill kommunen att det byggs 750 lägenheter med en mångfald av boendeformer åren 2011-2018, de flesta mot slutet av perioden. Men flyttnettot är mycket litet och byggandet har inte följt visionen.

Det finns gott om planer för villor, även på landet utanför tätorten Vårgårda. Men det finns också planer för hyreshus i centrum. Under november 2014 fullföljdes byggande av 32 nya lägenheter i centrum av Vårgårda Bostäder. Ett antal bostadsrätter har färdigställts under 2015 på Hallaberget och Algutstorp. Ett betydelsefullt tillskott med tanke på hur lite som hittills byggts jämfört med det byggande man räknat med. Till Länsstyrelsen uppger man att det är brist på såväl hyresrätter som andra upplåtelseformer. Vårgårda Bostäder har i princip inga lediga lägenheter.

Ändå planerar kommunen för inflyttning och kvarboende och anger flera lägen i centrum som tar sikte på unga och på äldre som behöver närhet till service. Man lockar också med goda kommunikationer, närhet till Göteborg och till natur. Vårgårda kan däremot inte locka med låga taxor och bostadsbristen har ökat ännu mer senaste tiden genom fler nyanlända.

De närmaste åren väntas behovet av hyreslägenheter öka vilket kommer påverka ungas möjlighet att flytta hemifrån, äldres och nyanländas möjlighet att hitta hyreslägenhet samt trångboddhet hos stora familjer.

Vårgårdabostäder är kommunens främsta verktyg för att klara ansvaret för bostadsförsörjningen. Därför är det angeläget att behålla sina nuvarande fastigheter för att kunna erbjuda bostäder med hyror många har råd med. Bolaget behöver också erbjudas sådana villkor vad gäller avkastningskrav och soliditetsnivå att det kan bygga nytt.

Våra förslag

  1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande. De vinster och värden som skapas bör stanna i bolaget för att medverka till dess utveckling.

  2. Kommunen bör använda det kommunala bostadsbolaget för att bygga hyresrätter för unga och serviceboende för äldre. Även småhus och radhus med hyresrätt bör finnas.

  3. Kommunen bör se till att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och kostnader för exploateringsavtal gynnar nyproduktion. Kommunen har färdiga detaljplaner för flera lägen i centrum men det måste även finnas tydliga mark- och exploateringsavtal.

  4. Satsa på boinflytande redan i planeringen så att nuvarande hyresgäster har råd att flytta tillbaka efter renovering och ombyggnad. En aktiv delaktighet i upphandling istället för totalentreprenad kan få stor betydelse för att hålla nere kostnaderna.

  5. Verka för att Vårgårda Utveckling AB frigörs från Vårgårda Bostäder AB. Detta är sedan köpet en förlustaffär och hyresgästerna får ta kostnaderna.

  6. Kommunen bör genom en aktiv dialog se till att privata byggentreprenörer bygger fler hyresrätter i Vårgårda.

 


Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst  
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan