Vara

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat april 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Vara har länge haft bostadsbrist, särskilt saknas det hyresrätter, och särskilt i tätorterna. Bristen på bostäder är en bidragande orsak till att kommunen länge haft en negativ befolkningsutveckling med en växande andel äldre. Det har inte funnits lägenheter för till exempel unga som vill flytta hemifrån och för äldre som vill lämna huset på landet för ett bekvämara lägenhetsboende nära samhällsservice i tätorten.

Trots att befolkningsprognosen pekar på en blygsam ökning behöver kommunen prioritera behovet av bostäder i tätorterna. Det beror på att invånare flyttar från landsbygd in till tätorten, men även på att antalet enmanshushåll ökar.

Samtidigt anger kommunen i sina riktlinjer för bostadsförsörjning från 2016 att det finns goda förutsättningar för nybyggnation och förtätning i centralorterna. Och att samverkan med det allmännyttiga Vara Bostäder är viktigt för att få till ett större utbud av hyresrätter samt även anpassade lägenheter för äldre. Tillsammans med en aktiv markpolitik är allmännyttan ett viktigt verktyg för att på sikt lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

 1. Prioritera bostäder för unga och äldre

  Att det råder brist på hyresrätter gör det svårt för unga som vill flytta hemifrån att bosätta sig i kommunen. Bristen på lägenheter i tätorterna gör det även svårt för äldre som önskar att lämna det egna boendet på landsbygden, bostäder som annars hade kunnat stå till förfogade för andra bostadsbehov, om efterfrågan tillgodoses.

 2. Använd Vara Bostäder

  Allmännyttan är ett av kommunens viktigaste verktyg för att se till att det byggs bostäder som många har råd med. Idag är det ett svalt intresse hos privata fastighetsägare att bygga flerbostadshus, och då måste allmännyttan gå före och bygga för de behov som finns. Genom ägardirektivet kan kommunen klargöra vad man vill med bolaget, vilken nytta det ska tillföra kommunen, samt även sätta ekonomiska spelregler som gynnar nyproduktion.

 3. Ta ett helhetsgrepp om bostadsförsörjningen

  Vara har sedan 2016 nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

  Detta är viktigt för att politikerna ska ha insikt i boendefrågor. Men även för att öka samordningen och visa potentiella byggherrar var kommunen kan tänka sig bygga bostäder. Dokumentet anger strategiska överväganden för hur kommunen kan lösa bostadsförsörjningen långsiktigt och det är viktigt att det används och hålls uppdaterat som underlag för det vidare arbetet.

 4. Taxor och avgifter

  Kommunala taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av den totala hyresnivån. Det är en väsentlig del av boendekostnaden och därför av vikt att de hålls på en låg nivå.Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7 
461 21 Trollhättan