Vänersborg

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat dec 2017

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Vänersborg måste bli en attraktiv kommun att bo i så att fler flyttar hit, färre flyttar härifrån och invånarantalet kan fortsätta öka. Vänersborg borde vara en attraktiv kommun även om man inte jobbar här. Det finns goda kommunikationer bland annat till Göteborg, det finns fina naturområden och det finns förhoppningsvis en politisk vilja att utveckla kommunen.

För nya arbetstillfällen krävs bland annat att det finns ett utbud av bostäder i olika storlekar och prislägen - såväl hyresrätter som ägda boenden. Hyresrätten är ett flexibelt boende som underlättar inflyttning. Nu byggs det hyresbostäder men efterfrågan är så stor att de nya lägenheterna inte räcker till, det går för sakta.

Bostadsförsörjningen är kommunens ansvar enligt lag. När det råder brist på bostäder är det viktigt att olika grupper som behöver en bostad inte ställs mot varandra. Till dem som drabbas av bristen på hyreslägenheter hör inte bara unga som vill flytta hemifrån och äldre som vill sälja sin villa utan också de nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats i Vänersborg eller vill bosätta sig här. För den senare gruppen är en bostad det mest grundläggande för att man ska kunna välja att bo kvar eller flytta hit.

Under 2017 antogs ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Det pågår arbete med ett antal detaljplaner med sikte på bostadsbyggande och det är angeläget att dessa fullföljs så snart som möjligt. Överklaganden får inte lamslå utvecklingen. Det är viktigt att ha flera planer godkända då speciellt privata exploatörer vill börja bygga "nu", inte om fem år.

Nya byggmetoder gör det möjligt att bygga billigare och det finns statliga investeringsstimulanser som kan utnyttjas. Ge det kommunala bostadsbolaget i uppdrag att utnyttja detta. Ge också de privata aktörer som vill bygga hyresrätter, möjligheter för detta.

Vi vill att kommunen utvecklas. Ett levande Vänersborg med ett attraktivt centrum gagnar alla. En utmaning för Vänersborgs kommun är därför att arbeta aktivt för etablering av butiker och restauranger och övriga nöjesverksamhet.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen:

  1. Ta fram fler byggklara tomter. Detaljplanearbetet måste ligga före. Eventuella över-klaganden får inte stoppa upp byggnationen. Snabba på handläggning.

  2. Ge plats för hyresrätter med rimliga hyror vid planeringen av nya bostäder i attraktiva lägen. Kommunen måste agera så att även privata aktörer etablerar nya hyresrätter.

  3. Bevara och utveckla ett levande centrum där människor ska kunna bo kvar och handla i en attraktiv miljö.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla