Ulricehamn

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Ulricehamn har 24 200 invånare och har de senaste åren noterat en ökande befolkning, främst genom inflyttning från kommunerna runt om och av nyanlända. Mest ökar befolkningen i centralorten. Bakom ligger allt bättre möjligheter till arbetspendling. Med en ny Götalandsbana blir möjligheterna ännu bättre och kommunen räknar med en fortsatt folkökning med sikte på 25 000 invånare år 2025 eller tidigare.

Idag är det bostadsbrist i Ulricehamn. De senaste tio åren har det mest byggts villor och bostadsrätter men bara ett fåtal hyresrätter. Ska man klara att bygga för befolkningsökningen krävs ett ökat bostadsbyggande och framför allt är det idag brist på hyreslägenheter på två-tre rum.

Översiktsplanen från 2015 har kompletterats med nya Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Förutom behovet av hyresrätter talas där om att bygga nytt genom att förtäta och bygga så att nuvarande skolor/förskolor, äldreomsorg och handel får ett bra underlag. Man vill också bygga så det blir nära till bra kollektivtrafik, särskilt en ny Götalandsbana.

Andelen äldre är hög och gruppen ökar vilket gör att det behövs bostäder med god tillgänglighet. Samtidigt behövs billiga lägenheter för unga som vill flytta hemifrån. Till det kommer bostäder för nyanlända, såväl unga ensamkommande som familjer.

Ska bostadsbyggandet matcha befolkningsökningen behövs i genomsnitt 100 nya bostäder per år fram till 2025.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna som kommunen står inför föreslår Hyresgäst­föreningen:

  1. För en aktiv markpolitik och håller en god planberedskap så att man kan fullfölja den nya Översiktsplanen med stöd av Riktlinjerna för bostadsförsörjning.
  2. Verka aktivt för att förändra den ensidiga fördelningen mellan olika upplåtelseformer genom markanvisning, exploateringsavtal och detaljplaner med inriktning på nya hyresrätter.

  3. Använd det kommunala bostadsbolaget Stubo som verktyg för att minska bostadsbristen och bygga för ett mer varierat utbud. För det krävs ägardirektiv som gynnar nybyggnation med rimliga hyror och renovering som gör det möjligt att bo kvar.

  4. Uppmuntra till byggande i de mindre orterna för att erbjuda en bostad för den som vill sälja sin villa men ändå bo kvar på orten.

  5. Samverka med bostadsmarknadens aktörer för att nyanlända och unga ensamkommande ska kunna få en attraktiv bostad, stanna kvar i Ulricehamn och medverka till befolkningsökningen.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Sjuhärad 
sjuharad@hyresgastforeningen.se 
Tredje Villagatan 13  
504 53 Borås