Uddevalla

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, vår självkänsla, utveckling och vår trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder. I Uddevalla är det idag stor brist på hyreslägenheter. Detta konstateras också i kommunens svar på bostadsmarknadsenkäten.

Enligt befolkningsprognosen förutspås en fortsatt ökning i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet pekar på en befolkning närmare 55 000 år 2018 men den nivån passerades redan 2016! Därför måste byggandet fortsätta och även beredskapen för detta. Nya byggmetoder gör det möjligt att bygga billigare och det finns statliga investeringsstimulanser som kan utnyttjas. Ge de kommunala bostadsstiftelserna i uppdrag att utnyttja detta. Ge också de privata aktörer som vill bygga hyresrätter, möjligheter för detta.

Varken de kommunala stiftelserna eller de privata fastighetsägarna har tomma lägenheter och samtliga har långa bostadsköer. Stiftelsen Uddevallahem bygger och planerar för flera nybyggen i Uddevalla. Sammanlagt beräknas 151 lägenheter bli klara under 2018-2019. Utöver detta kan 240 lägenheter vara aktuella i östra Uddevalla med byggstart om några år. Men det räcker inte. Kommunen bör stötta så att det byggs även utanför centralorten. I bostadsförsörjningsplanen anges att det ”råder sällan brist på mark för nya bostäder och god livsmiljö kan erbjudas”.

Att ”tillse ett boende för alla” är ett av målen för bostadsförsörjningen. Det blir extra viktigt vid renoveringar. Omfattande renoveringar kan ge höga hyreshöjningar vilket kan tvinga hyresgäster att flytta. Bostadsbidrag eller bostadstillägg är inte till hjälp eftersom maxnivån för dessa är passerad för länge sedan. Här måste det ageras på kommunpolitisk nivå för att förhindra den ekonomiska segregationen.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen:

  1. Använder de kommunala bostadsstiftelserna för att bygga hyresrätter med hyror som de som har behov av en bostad klarar av att betala.

  2. Ser till att det byggs hyresrätter även i mindre tätorter och på landet, nära naturen.

  3. Ser till att gynna nyproduktion av hyresrätter när man sätter markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter, exploateringsavtalskostnader, med mera. Det kan även stimulera privata aktörer att bygga.

  4. Ger de kommunala bostadsstiftelserna ägardirektiv som gör det möjligt att renovera så att hyresgästerna har råd att bo kvar.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla