Trollhättan

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och vår trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder till rimliga priser.

I Trollhättan finns visionen om en ökning av befolkningen från dagens drygt 58 000 invånare till 70 000 år 2030. De förbättrade möjligheterna att pendla från och till Trollhättan ligger bakom förhoppningarna. Vare sig man når ända fram till målet eller bara en bit på väg så behövs det många nya bostäder när befolkningen ökar.

Trollhättan har idag brist på bostäder, framför allt hyresrätter. Bostadsbristen medför långa kötider på flera år för att få en lägenhet om det inte gäller ett studentboende.

Det som ska byggas närmast är mest bostadsrätter plus de småhus som enskilda bygger. Antalet privatägda nya hyreslägenheter är få. Det kommunala bostadsbolaget Eidar bygger nu efter flera års uppehåll. Just nu pågår ett spännande bygge i det centrala kvarteret Mars med ett höghus på 16 våningar.

Eidar har i uppgift att bygga i snitt 70 lägenheter per år men har inte sett till att använda vare sig de statliga stimulanser som införts eller de möjligheter att bygga billigare som t ex Sabos Kombohus erbjuder. Det gör att hyrorna hamnar högre än vad många har råd med.

Visionen om 70 000 invånare kräver 300 nya bostäder per år framöver. Ett nödvändigt tillskott av hyresrätter skulle man få om man bygger ut ett helt nytt bostadsområde på västra sidan älven (Knorren och Hjulkvarn) och en ny stadsdel intill sjukhuset (Lärketorpet).

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

  1. Se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar  bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande. Vinster och värden som skapas bör stanna i bolaget för att medverka till dess utveckling.

  2. När bolagets fastigheter renoveras är det viktigt att tidigt involvera de boende för att gemensamt hålla nere kostnaderna så att hyresgästerna kan bo kvar. Det kan handla om allt från inflytande över nivån på renoveringen till upplägget av finansiering. Inflytande är en del av grunden för en god hemkänsla i alla sorters bostäder.

  3. Låt det kommunala bostadsbolaget bygga nya hyresrätter och sök aktivt former för entreprenad som ger en ökad prispress. Sänk byggkostnaderna, till exempel genom gemensamma upphandlingar med flera allmännyttor.

  4. Behåll en god mark- och planberedskap. Kommunen bör se till att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och kostnader enligt exploateringsavtal gynnar nyproduktion.

  5. Medverka till integration i boendet genom att planera blandade upplåtelseformer för all nyproduktion och förtätning.

  6. Taxor och avgifter är en betydande del av bostadskostnaden. Kommunen och dess bolag kan även i fortsättningen arbeta för att behålla den relativt sett låga taxenivån som Trollhättan har.