Tranemo

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat februari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Tranemo räknar med en ökande befolkning de närmaste åren. Bakom ligger inflyttning från andra kommuner och kommunplacering av nyanlända. Ökningen skapar behov av fler bostäder.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen talar om att erbjuda boende i en naturskön kommun i storstadens närhet. Det ska finnas bostäder i såväl större orter som på landsbygden och sjönära. Riktlinjerna utgår från färdiga detaljplaner och den detaljplanering som pågår. Fördjupningar av Översiktsplanen från 2009 ska styra på längre sikt.

Inriktningen är att stärka Tranemo-Limmared som huvudort, att bygga där det redan finns centrum i mindre orter och i övrigt förtäta befintlig bebyggelse. På så sätt ska nuvarande service tas tillvara.

De flesta bostäderna i Tranemo är ägda småhus. Ungefär 20 procent är flerfamiljshus, nästan uteslutande hyresrätter. Befolkningsökningen motsvarar 25-30 nya bostäder per år. Färdiga detaljplaner med tomter finns för villamarknaden. Samtidigt behöver det idag byggas hyreslägenheter för att erbjuda bostäder för unga som vill flytta hemifrån, för äldre som vill sälja sin villa och för nyanlända. För det behövs en nära samverkan mellan planarbetet och tänkbara exploatörer, framför allt det kommunala bostadsbolaget, så att riktlinjerna och Bostadsförsörjningsprogrammet kan fullföljas.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen:

  1. Öka kommunens möjligheter att styra när, hur och vad som byggs och att påverka byggkostnaderna genom att ha en god markreserv.

  2. Se till att det finns planlagd mark som gör det möjligt att styra bostadsbyggandet i enlighet med riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

  3. Håll kommunala taxor och markpriser nere.

  4. Ställ krav på exploatörerna att medverka till låga byggkostnader på hyreslägenheter genom att bygga med statliga investeringsstimulanser och prispressade byggmetoder.

  5. Använd Tranemo Bostäder som kommunens verktyg för att bygga för unga vuxna som vill flytta hemifrån, för äldre som vill ha ett mera tillgängligt boende och för nyanlända. Se över ägardirektiven vad gäller krav på avkastning och soliditet.

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Sjuhärad
sjuharad@hyresgastforeningen.se 
Allégatan 61 
503 37 Borås