Tibro

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar 

Tibro är beroende av utvecklingen för den lokala möbel- och inredningsindustrin med dess tillverkning- och tjänstesektor. Arbetsmarknaden kännetecknas också av en stor utpendling till framför allt Skövde.

Befolkningen har de senaste åren ökat, bland annat genom nyanlända migranter. Ska de välja att bo kvar i Tibro när de fått uppehållstillstånd är det viktigt att det finns bostäder. Tibro är den dominerande tätorten med den största delen av befolkningen.

Det finns en brist på bostäder i kommunen som helhet och Tibrobyggen har en lång kö. Det behövs fler lägenheter i flerfamiljshus.

Tibrobyggen har redovisat byggplaner för 40 personer i äldreboende samt ytterligare två hus med 19 lägenheter i varje i kvarteret Örnen. Det ska frigöra ett trettiotal minder lägenheter för äldreboende på Fredsgatan som Tibrobyggen då ska göra om till lägenheter.

Översiktsplanen från 2012 är avsett av vara ett underlag för planering och kan delvis liknas vid ett bostadsförsörjningsprogram. Planen ska ses över vart fjärde år. Men för det kommande bostadsbyggandet ska fortfarande fördjupade översiktsplaner för tätorterna Tibro och Fagersanna gälla som riktlinjer. Utanför tätorterna kan det tillkomma villabebyggelse eller förändring från fritids- till helårsboende.

Sammantaget behöver Tibro bygga om kommunledningen vill möta nyanländas behov och för att behålla pendlare som annars kan se en möjlighet att flytta närmare arbetsplatsen. Samtidigt behöver man göra det möjligt för äldre att flytta till bostäder med god tillgänglighet.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

  1. Upprätta en bostadsförsörjningsplan som grund för att åtgärda bristen på hyreslägenheter.

  2. Verka för att hålla boendekostnaderna nere genom god framförhållning med mark och varsamhet med taxehöjningar.

  3. Använda det kommunala bostadsbolaget för att erbjuda bra och billiga bostäder för ungdomar som vill flytta hemifrån, för äldre som vill sälja sin villa och för nyanlända som behöver en bostad. Det är också viktigt att ha god framförhållning så att det inte byggs för mycket. När har vi balans på tillgång och efterfrågan av bostäder.

  4. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen samt utveckla kollektivtrafiken tillsammans med omkringliggande kommuner. Det är viktigt att vi har närhet till handel och skolor och att kommunikationen mellan hemmet, arbete och samhället fungerar.

  5. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde