Svenljunga

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Svenljunga har de senaste åren noterat en liten ökning av befolkning och ligger idag på 10 700 invånare. Ökningen beror på att det flyttar in fler än det flyttar ut. Bland annat har Svenljunga vuxit genom att ta emot nyanlända.

I sina Riktlinjer för bostadsförsörjningen räknar man med en fortsatt liten ökning. Framför allt är det den norra delen som lockar till sig inflyttare. Lägre huspriser och goda kommunikationer till Borås antas ligga bakom. Samtidigt pendlar en stor del av arbetskraften ut från kommunen.

Nästan 80 procent av bostäderna är ägda småhus medan 15 procent finns i flerbostadshus, i stort sett bara i form av hyreslägenheter. Marknaden för bostadsrätter är mycket liten.

Under åren 2010-2016 har det kommunala bostadsbolaget Svenljunga Bostäder AB (Svenbo) byggt cirka 50 lägenheter vilka alla snabbt hyrts ut. Ett tidigare överskott har bytts till en situation med kö.

För att kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningsökningen behöver det byggas ungefär 15 bostäder om året fram till 2025. Det finns gott om byggklara småhustomter men de är för få i den norra kommundelen där efterfrågan är störst. Svenbo har byggt och bygger fler hyresrätter i liten skala i centralorten Svenljunga och i Sexdrega.

Det som behövs idag är hyresrätter för äldre som vill lämna sin villa för ett tryggt och tillgängligt boende, för unga som vill flytta hemifrån och för nyanlända familjer som söker större lägenheter.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen:

  1. Fullfölj arbetet med en ny Översiktsplan som grund för den fortsatta, långsiktiga planeringen.

  2. Förbättra dagens planberedskap och arbeta aktivt med markköp för att kunna styra bostadsbyggandet i enlighet med de Riktlinjer för bostadsförsörjningen som antogs 2017.

  3. Använd Svenljunga Bostäder för att garantera en god bostadsförsörjning. Se över ägardirektiv så att bolaget kan vara ett verktyg för att ta fram bostäder åt dem som behöver. Låt vinster och värden som skapas stanna i bolaget för att medverka till dess utveckling.

  4. Ge hyresgästerna hos Svenbo inflytande i samband med renovering och upprustning så att det finns nivåer att välja mellan för att alla ska kunna bo kvar.

  5. Arbeta för att få fram hyresrätter i de mindre tätorterna och se över möjligheterna till service där, så att den som vill kan bo kvar på orten när man åldras.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Sjuhärad
sjuharad@hyresgastforeningen.se  
Tredje Villagatan 13  
504 53 Borås