Strömstad

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Strömstad är en kommun som växer. Befolkningen har under de senaste tre åren vuxit med 4,8 procent, mer än riksgenomsnittet, och inget tyder på att befolkningstillväxten kommer att avstanna. Befolkningsökningen ställer dock krav på en kraftigt ökad nyproduktion av bostäder.

I den bostadsförsörjningsplan som antogs i juni 2016 pekar kommunen ut ett nyproduktionsbehov på ungefär 70 bostäder per år fram till 2030 för att möta de kommande årens befolkningstillväxt. Denna befolkningsanalys bygger dock på siffror för endast kommunmedborgare. Utöver detta så efterfrågas en betydande del nyproduktion av deltidsboende och fritidsboende. Detta gör att kommunen även bör ta detta i beaktande i sin prognos för bostadsförsörjningen.

Att det finns ett stort intresse för fritids- och deltidsboende är givetvis positivt för kommunen, med det politiska ansvaret om bostadsförsörjningen gäller både moraliskt och konstitutionellt i första hand de helårsboende medborgarna i kommunen.

Kommunen bör därför, med allmännyttan som främsta bostadspolitiska verktyg, främja en bostadsförsörjning som möter det medborgerliga bostadsbehovet i synnerhet.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Prioritera byggandet.
Kommunpolitikerna kan genom sitt agerande och sina prioriteringar styra utvecklingen av en kommun. Bostadspolitiken har hittills lämnats över för mycket till marknaden, med bostadsbrist som följd. Strömstads politiker måste återta makten över bostadsbyggandet och göra det till en av kommunens viktigaste frågor. På sikt är det en överlevnadsfråga.

2. Använd markanvisningsavtal.
Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger hos kommunen. Med hjälp av markanvisningsavtal kan kommunen vid försäljning av mark påverka vilka behov nyproduktionen möter i form av upplåtelseform och bostadsstorlek.

3. Rimliga soliditetskrav.
I sina ägardirektiv till allmännyttan vill Strömstads kommun att bolagets soliditet ska öka till tolv procent, och på sikt uppgå till 22 procent. Att höja soliditeten så kraftigt är mycket svårt att förena med att öka nyproduktionen. 2030 väntas befolkningsökningen plana ut. Då uppstår ett naturligt läge att öka soliditetskraven när trycket på nyproduktion minskar och behov och efterfrågan befinner sig i balans.

4. Taxor och avgifter.
Strömstad har genomgående höga taxor och avgifter vilket riskerar att leda till höga hyror. 2017 låg Strömstad "topp 3" i Västra Götaland bland kommuner utanför Göteborg och dess kranskommuner. Kommunen bör verka för att sänka taxorna, eller åtminstone vara återhållsam med höjningar. Taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av hyran vilket gör det angeläget att hålla kostnadsökningarna nere.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla