Sotenäs

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Sotenäs har en hög medelålder och en befolkning som ökar genom inflyttning, framför allt av äldre personer som flyttar till en bostad vid havet. Arbetslösheten är låg men ungdomar som söker bostad får i stället vända sig till grannkommuner. Det betyder att medelåldern ytterligare ökar i kommunen.

Sotenäs presenterade ett bostadsförsörjningsprogram 2016. "God tillgång till ett varierat utbud av bostäder till rimliga priser". Så beskrivs förutsättningen för social hållbar samhällsutveckling. Praktiskt betyder det att det måste byggas mer av olika aktörer.

Under 2016 byggde det kommunala bostadsbolaget, Sotenäsbostäder AB, 21 nya lägenheter och ett hundratal är planerade inom en femårsperiod. Det slutliga antalet beror bland annat på över-klaganden. Efterfrågan är fortsatt hög. Därför måste kommunen även få privata aktörer att investera i bostadsbyggande.

Det har kommit fram nya byggmetoder och statliga investeringsstimulanser som gör det möjligt att bygga billigare. Sotenäsbostäder har börjat att utnyttja detta. Ge också de privata aktörer som vill bygga hyresrätter möjligheter att bygga hyreshus genom villkorad markförsäljning.

De lägenheter som finns måste också underhållas. Men renoveringar får inte bli så dyra att de tvingar bort befintliga hyresgäster. Hyresgästerna borde därför engageras redan på planeringssta-diet för att säkerställa att deras önskemål och behov tillgodoses. Det skapar också större förståelse för eventuella hyreshöjningar efter att renoveringen är genomförd.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Låta detaljplanering fortsätta med sikte på exploateringsavtal och nyproduktion av bostäder. Använd det kommunala bostadsbolaget som verktyg för byggandet.

2. Möjliggöra även för privata aktörer att bygga nya bostäder. Styr mot att det byggs hyresrätter.

3. Medverka till rimliga hyror efter renovering. I de fall äldre hyresrätter ROTas (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) måste befintliga hyresgäster få vara med och tycka till. Vi förordar samråd med inriktning på olika nivåer på omfattningen. Detta för att befintliga hyresgäster skall ha råd att bo kvar i sina hem.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla