Mellerud

Bostadspolitiskt program

uppdaterat januari 2018

Utmaningar för Mellerud

Mellerud hade fram till nyligen en vikande befolkningskurva. Sedan 2014, då trenden bröts, har den sakta vänts uppåt. Födelsetalet är negativt så bakom ökningen ligger inflyttning från andra kommuner och från utlandet. Utvecklingen har medfört sänkt medelålder men samtidigt ökar antalet äldre.

När nu befolkningen fortsätter att öka ställs än högre krav på kommunen att sätta fart på arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram och bostadsplaneringen. Produktionen av nybyggda flerbostadshus har de senaste åren bestått av minus nästan hundra hyresrätter! Detta genom rivning av kvarteret Ugglan, medan bara ett fåtal nya bostäder tillförts. Under 2018 tillkommer dock 24 lägenheter genom nybyggnation i kvarteret Järven av kommunala bostadsbolaget Mellbo.

Det är viktigt att nyproduktionen av hyresrätter fortsätter. Melleruds kommun kan upplåta mark till privata aktörer för att avlasta Mellbo den ensamma bördan att nyproducera. Förutsättningen är naturligtvis att det finns kommunal detaljplanerad mark.

I marknadsföringsplanen (2015-2018) nämns att barnfamiljer och ungdomar skall prioriteras, samt att man förväntar sig ökad inflyttning. Arbetet med en ny översiktsplan pågår men beräknas inte vara klar före 2019. Naturligtvis kan man inte vänta på denna utan att använda den befintliga. Den säger att man vill utveckla attraktiva boendemiljöer, genom bland annat viss förtätning, samt att man pekar ut intressanta områden för vidare utveckling.

De lägenheter som finns måste också underhållas. De renoveringar som görs får inte bli så dyra att de tvingar bort befintliga hyresgäster. Hyresgästerna borde därför engageras i renoveringar redan på planeringsstadiet genom samråd, för att säkerställa att deras önskemål och behov tillgodoses. Det skapar också större förståelse för de eventuella hyreshöjningar som kan ske efter att renoveringen är genomförd.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Få koll på bostadsförsörjningen. Det är hög tid att ta fram nya Riktlinjer för bostadsförsörjningen som motsvarar dagens och morgondagens krav. Det ger också politikerna ökad insikt i boendefrågor, ökar samordningen och visar potentiella byggherrar var kommunen kan tänka sig bygga bostäder. Riktlinjerna ska enligt lag uppdateras varje mandatperiod.

2. Fortsätt bygga! Kommunen och Mellbo måste även fortsättningsvis våga satsa på att nyproducera lägenheter. Kommunen kan via exploateringsavtal säkerställa att privata aktörer bygger hyresrätter. För Mellbos del kan SABO-hus vara alternativ för billigare nyproducerade hyresrätter

3. Medverka till rimliga hyror efter renovering. I de fall äldre hyresrätter ROTas (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) måste befintliga hyresgäster få vara med och tycka till. Vi förordar samråd med inriktning på olika nivåer på omfattningen. Detta för att be-fintliga hyresgäster skall ha råd att bo kvar i sina hem.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla