Mariestad

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat februari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Mariestads kommun har reviderat sin översiktsplan och har som mål att fastställa den senast 2018. Kommunfullmäktige har antagit ett bostadsförsörjningsprogram för 2017-2025. Dessa instrument gynnar bostadsbyggandets betydelse för den vision med sikte på 2030 som ska vägleda den kommunala verksamheten.

Som svar på bostadsmarknadsenkäten 2017 anger kommunen att det är brist på bostäder i hela kommunen. Bristen förväntas kvarstå i centralorten även om tre år. Det kommunala bostadsbolaget Mariehus har byggt nya hyresrätter de senaste åren och fler är på gång. Men fler hyresrätter behövs och då kan förtätning och att bygga på höjden vara verksamma metoder.

Samtidigt är det viktigt att det som byggs får hyror som de med behov av en ny bostad klarar av. Det är också viktigt att upprustning och renovering genomförs så att de som bor i berörda lägenheter kan bo kvar när arbetet är klart.

För det allmännyttiga Mariehus kan kostnaderna dessutom sänkas genom att borgensavgiften anpassas till den metod som presenterats av de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation, SABO, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Kommuninvest.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Ha god framförhållning vad gäller mark för byggnation och för infrastrukturlösningar.

2. Hålla god dialog med fastighetsägare och byggföretag för att stimulera byggnation och exploatering. Kommunala initiativ till lokala pooler av entreprenörer alternativt uppdelning av projekt kan öppna för lokala aktörer. Här kan hyresgästerna bidra med förslag och synpunkter ur konsumentsynpunkt.

3. Verka för att kommunala taxor och kostnader för kommunens tjänster i samband med nybyggnation hålls på rimliga nivåer.

4. Genomlysa behovet av smålägenheter och möjligheten till central förtätning, som en del av den långsiktiga planeringen. Lägenheter som byggs måste ha hyresnivåer som är attraktiva för ungdomar som ska flytta hemifrån, för äldre som vill lämna sin villa och vill ha ett tillgängligt boende, för nyanlända och för inflyttare som fått arbete.

5. Snarast sänka den kommunala borgensavgiften för Mariehus och anpassa den till den metod som SABO, SKL och Kommuninvest presenterat.

6. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Ett hem är en mycket viktig del av hela livet och då behöver kommunikationen mellan hemmet och samhället fungera.

7. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde