Lilla Edet

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat april 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, avgörande för vår självkänsla, utveckling och trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder, och inte minst hyresrätter till rimliga hyror.

I Lilla Edet är målet att nå en befolkning på 16 000 år 2030. Bland sex strategier man valt för att nå dit finns goda boenden. I Lilla Edet har bostadsbyggandet under lång tid inte levt upp till den takt som behövs för folkökningen. Det har medverkat till att kommunen inte kunnat erbjuda bostäder till dem som kan tänkas vilja flytta till Lilla Edet som en följd av att dubbelspåret för järnvä- gen är klart och motorvägen är färdig.

Denna utveckling vände 2015 från befolkningsminskning till en liten ökning som sedan tilltog under 2016 då Lilla Edet var den tredje snabbast växande kommunen i landet. Det visar att det finns en efterfrågan på tillgängliga bostäder. Men för att befolkningsökningen inte ska stanna av behöver kommunen prioritera byggandet. Och det behövs ett varierat utbud, inte minst hyresrätter för att tillgodose ungas möjlighet att flytta hemifrån, inflyttades möjlighet att hitta hyreslägenhet, äldres önskan att bo med bra tillgänglighet och för att minska trångboddheten.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande i bolaget. Vinster och värden som skapas bör stanna i företaget för att användas till utveckling.

2. Kommunen bör upprätthålla en markreserv som gör att man kan fullfölja nuvarande byggplaner och ha kontroll över mark för kommande bostadsbyggande.

3. Använd Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet och se till att detaljplaner tas fram så att det blir möjligt att bygga hyresrätter med hyror som alla har råd med.

4. Se till att hålla taxor, markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och kostnader för exploateringsavtal på en nivå som gynnar nyproduktion.

5. Blanda upplåtelseformer i såväl nya områden som vid förtätning så att man motverkar segregering.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan